Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107266
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bierytė, Gintė
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Karjeros strategijų taikymas organizacijose
Other Title: Application of carrer strategies in organizations
Extent: 46 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Karjera;Career;Strategija;Streategy;Organizacija;Organization
Abstract: Pastaruoju metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio valstybių vyksta spartūs globalizacijos procesai, kurie įtakoje tiek privataus, tiek ir viešojo sektoriaus organizacijų veiklos valdymo pokyčius. Šių pokyčių pasireiškimą įtakojo globalizacijos procesų pasėkoje vykstantys organizacijų modernizavimo procesai, sąlygojantys naujų organizacijų veiklos valdymo formų taikymą, veiklos efektyvumą didinančių valdymo struktūrų kūrimą i darbuotojų profesinį tobulinimą. Raktažodžiai : Karjera, strategija, organizacija Darbe nagrinėjama problema – kokiais kriterijais remiantis yra formuojama karjeros strategija įmonėse? Šio darbo tikslas - išanalizuoti karjeros strategijų formavimo organizacijose teorinius principus ir pateikti siūlymus šio proceso gerinimui. Darbe analizuojama mokslinė literatūra, atliekamas kiekybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 59 respondentai- 53 sudarė moteriškos lyties respondentės, 6 vyriškos lyties respondentai. Tyrimo duomenys išryškino, kad karjera siejama su nuolatinius ir visapusišku tobulėjimu profesinėje srityje ir didesniu darbo užmokesčiu.
Nowadays in Lithuania, same as in most other world countries a rapid globalisation process is taking place, which is affecting both private and public sectors organizations operational management activities. These changes were influenced by globalisation process followed by extensive modernisations processes which stimulated new organizations management form utilization and activity effectivenes enhancing management structure that creates a better improvement in employees professional education. Analyzed problem – With which criterias we can form companies career strategy ? Work Goal - Analyze career strategy theoretical principal in organization formation and suggest proposals for this process improvement. Scientific literature analyzed in this work , there was a quantitative research made in which fifty nine respondents were involved - fifty three were female respondents and six male gender respondents. The research data revealed that career is deeply associated with constant and full development in professional education and bigger remuneration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107266
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons