Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107260
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Lukoševičienė, Violeta
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietos parinkimo lyginamoji analizė
Other Title: Comparative analysis of rural development land management projects for farmer homestead site selection
Extent: 39 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Kaimo plėtra;Rural development;Projektas;Project;Parama;Support;Metodika;Methods;Sodyba;Homestead
Abstract: Darbo objektas: kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos vietos parinkimui Kaišiadorių rajone. Darbo tikslas: atlikti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimo lyginamąją analizę. Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti pagrindinius kaimo plėtros sampratos ir bendrųjų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo teorinius aspektus. 2. Išanalizuoti Kaišiadorių rajono esamą būklę, kaimo plėtros žemėtvarkos vystymosi galimybes. 3. Identifikuoti svarbiausius veiksnius, turinčius įtaką kaimo plėtros projektų ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti išskirtinumui. Darbo metodai: teisės aktų analizė, mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė, duomenų rinkimo, apdorojimo, sisteminimo, grafinio modeliavimo metodai, atvejo analizės metodas. Darbo rezultatai: Pirmoje dalyje pateikta įstatymų, kuriais vadovaujantis rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos formavimui, analizė. Išnagrinėta mokslinė literatūra, mokslinių konferencijų medžiaga ir kiti informaciniai šaltiniai. Išanalizuotos kaimo plėtros paramos galimybės. Antroje dalyje apžvelgta esama Kaišiadorių rajono savivaldybės gamtinė ir socialinė aplinkos esama situacija, žemės naudojimo statistiniai duomenys, infrastruktūros būklė. Trečioje dalyje išanalizuoti trys kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos vietai parinkti, pateikta projektų charakteristika: projektuojamų sklypų dydžiai, žemės naudmenų pokyčiai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dirvožemio analizė. Atlikta projektų lyginamoji analizė, pateiktos kaimo plėtros projektų ūkininko sodybos vietos parinkimui lyginamosios analizės išvados. Pagrindinės išvados: 1. Efektyvi ir subalansuota kaimo plėtra yra laikoma, kai gerėja kokybiniai ir kiekybiniai kaimo vietovės rodikliai, racionaliai naudojama žemė, bei išsaugoma biologinė įvairovė, gamtinė aplinka, ekologinė įvairovė. 2. Kaišiadorių rajone yra 2379 ūkininkų ūkiai. 58 proc. bendro rajono ploto užima žemės ir miško ūkio paskirties žemės, pagrindinis kaimo gyventojų pragyvenimo šaltinis – žemės naudojimas žemės ūkio veiklai. 3. Išanalizuoti trys kaimo plėtros projektai ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. Nustatytos svarbiausios kaimo plėtros projektų charakteristikos. Mažiausias projektuojamas sklypas yra 0,55 ha dydžio, kurio užstatymo teritorija santykinai didžiausia – 77 proc. Projektuose galima alternatyvi žemės ūkio veikla. Trečiojo projekto dalis sklypo patenka į Natura 2000 teritoriją, privažiavimas prie šio skypo servitutiniu keliu.
The subject: land management projects of rural development for homestead site selection. The aim of the work: analysis the rural land development projects prepared in the Kaisiadorys. The tasks: 1. To examine the main theoretical aspects of the concept of rural development and the preparation of general rural development land management projects. 2. To analyse the current state possibilities and perspectives of rural development in Kaisiadorys district. 3. To identify the characteristics of rural development projects prepared in Kaisiadorys district for site selection of a farmer‘s farm. The methods: analysis of legislation, analysis of scientific references and other sources of information; methods of data collection, processing and systematisation, method of graphic modeling and case analysis method. The results: Part one contains some analysis of laws according to which rural development and land management projects are prepared for the formation of a farmer’s homestead. Scientific literature, scientific conference materials and other information sources are analysed. In addition, possibilities of rural development support are studied. Part two reviews the current natural and social situation, land use statistics and infrastructure condition of Kaisiadorys district municipality. Part three presents three rural development land management projects for the selection of a farmer’s homestead are analysed, the characteristics of projects, the sizes of the projects plots, changes in land use conditions and state of soil are presented. Also, a comparative analysis of the projects have been performed. Was prepared conclusions of the comparative analysis of rural development projects for the selection of the farmer’s homestead location. Conclusions and practical application of the project: 1. Effective and sustainable rural development is considered to be improvement of the qualitative and quantitative indicators of the rural area and preservation of biodiversity and the natural environment. 2. There are 2379 farms in Kaisiadorys district. 58 percent of the total area of the district consists of agricultural and forestry land. The main livelihood for the natural population is the use of land for agricultural activities. 3. Three rural development projects for the selection of the location of the farmer’s homestead were analysed. The most important characteristics of rural development have been determined. The smallest projected plot is 0,55 hectares, the construction area of which is relatively 77 percent. Part of the third project falls into the Natura 2000, access to this plot by easement. Rural development projects for the selection of the location of a farmer’s homestead are being planned and located in strategically convenient rural areas. New farmers’ homesteads have already been established or are planned to be established next to them. The projects will have a positive impact on the development coherence, economic and natural environment of Kaisiadorys district territory.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107260
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.