Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107171
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Stankūnas, Mindaugas
Supervisor: Kazlauskaitė, Sonata
Title: Mikrobiologinių preparatų įtaka cukrinių runkelių augimui ir ligų plitimui
Other Title: Influence of microbiological preparations on sugar beet growth and disease distribution
Extent: 56 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Cukriniai runkeliai;Sugar beet;Veislės;Varieties;Mikrobiologiniai beicai;Microbiological preparations;Daigų juodšaknė;Soil born;Derlingumas;Fertility
Abstract: Mikrobiologinių preparatų - beicų įtakos cukrinių runkelių augimo ir ligų plitimo bandymai, atlikti 2019 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) filiale Rumokų bandymų stotyje (Klausučių k., Vilkaviškio raj.). Tyrimo objektas - cukrinių runkelių pasėlis paprastajame giliau glėjiškame karbonatingajame išplautžemyje (Idk-g0), granuliometrinė sudėtis – dulkinis vidutinio sunkumo priemolis ant molio. Tyrimų tikslas: nustatyti mikrobiologinių preparatų - beicų, savo sudėtyje turinčių bakterijų, įtaką cukrinių runkelių pasėliams. Tirtos cukrinių runkelių veislės: „Smilla KWS“, „Selma KWS“, „Lavenda KWS“. Stebėtas augalų skaičius, stebėjimus atliekant 5 kartus per vegetacijos laikotarpį. Nustatytas ligų pažeistų ir žuvusių augalų skaičius skilčialapių ir pirmos poros lapelių tarpsnyje, apžiūrėjus 30 atsitiktinai pasirinktų daigų laukelyje. Nustatytas ligų paplitimas ir intensyvumas prieš derliaus nuėmimą, visų veislių runkelių tankumas prieš derliaus nuėmimą ir įvertintas cukrinių runkelių derlingumas. Atliktas lauko eksperimentas, siekiant nustatyti mikrobiologinių preparatų - beicų įtaką cukrinių runkelių ligų plitimui, augalų skaičiui, ligotumui ir augalų tankumui derliaus nuėmimo metu, bei derlingumui įvertinti. Tirti mikrobiologiniai preparatai – beicai užkoduotais pavadinimais SKB-BV ir SPA, skirti cukriniams runkeliams apsaugoti nuo patogenų ir padidinti jų gyvybingumą. Tiriamų veislių sėklos buvo beicuotos prieš sėją. Standartinis beicas buvo cheminis, kurio veiklioji medžiaga - tiramas. Eksperimentas buvo dviejų veiksnių: veiksnys A ( veislės), veiksnys B ( beicai). Atlikus lauko eksperimentą galima teigti, kad priklausomai nuo veislės, mikrobiologinis beicas SKB-BV buvo efektyviausias, nes iš trijų tirtų veislių, dviejose šis beicas buvo efektyviausias prieš lapų ligas. Įvertinus gautą cukrinių runkelių derlių, nustatyta, kad variantuose, kur cukrinių runkelių sėklos buvo beicuotos mikrobiologiniais preparatais – beicais SKB-BV ir SPA, buvo didesnis augalų derlingumas, išskyrus veislę „Selma KWS“. Nustatyta, kad „Smilla KWS“ ir „Lavenda KWS“ veislių runkeliuose mikrobiologiniai beicai buvo efektyvūs, kadangi derlius buvo didesnis nuo 4 iki 8,44 t ha-1. Todėl galima teigti, kad priklausomai nuo sąlygų, mikrobiologinių beicų panaudojimas skirtingų veislių cukriniuose runkeliuose didino cukrinių runkelių derlingumą. Raktažodžiai: cukriniai runkeliai, veislės, mikrobiologiniai beicai, daigų juodšaknė, derlingumas.
Tests on the growth of sugar beet and the spread of variuos diseases under the influence of microbiological preparations – stains was performed in 2019, in Lithuanian Agrarian and Forestry Science Center (LAMMC) branch at Rumokai test station (Klausučiai village, Vilkaviškis district). The object of the research is the sugar beet plants in ordinary deeper gleyic carbonated leachate (Idk-g0), the granulometric composition is dusty moderate loam on clay. The aim of the study was to determine the influence of stains with bacteria, SKB-BV and SPA on sugar beet crops growth. In the experiment were studied these sugar beet varieties: „Smilla KWS“, „Selma KWS“, „Lavenda KWS“. In the experiment was observed these sugar beet properties: the number of plants affected and killed by soil born pathogens, density of plants of all varieties and sugar beet yield was assessed. A field experiment was performed to determine the influence of microbiological preparations - stains on the spread of sugar beet diseases, number of plants, disease and plant density at harvest time and to observe yield data. The tested microbiological preparations - stains SKB-BV and SPA, are created to protect plants from pathogens and increase their viability, with which the seeds of the studied varieties were coated before sowing. Standard stain is a chemical stain with the active substance thiram used in the preparation of seeds for chemical farms. Experimental variants: factor A (varieties), factor B (stains). After testing the stains, we can conclude, that the microbiological stain SKB-BV is the most effective, because two from three sugar beet variety was demaged in lower ratio and we get, that this stain was the most effective against leaf diseases. When we discussing about sugar beet yield, it should be mentioned that in the variants in which the sugar beet seeds were covered with the microbiological preparation SKB-BV and SPA, higher plant yields were found, except for the variety „Selma KWS“. In the varieties „Smilla KWS“ and „Lavenda KWS“, the microbiological stains were found to be effective, with higher yields of 4 to 8.44 tonnes per hectare. Therefore, it can be stated that, depending on the conditions, the use of microbiological stains in different varieties allowed to increase the yield of sugar beet. Keywords: sugar beet, varieties, microbiological preparations, soil born, fertility.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107171
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons