Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107104
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Višnevski, Edvin
Supervisor: Žilinskienė, Nelė
Title: Lietuvos 14-19 metų plaukimo ir povandeninio plaukimo atstovų sportinės veiklos motyvai
Other Title: Differences in motivation of sport participation among 14-19 years old swimmers and finswimmers
Extent: 40 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Motyvacija;Swimming and finswimming;Plaukimas ir povandeninis plaukimas;Motivation;Sporto motyvacijos skalė
Abstract: Motyvacija – elgesio, veiksmų ir veiklos skatinimo procesas, kurį sukelia įvairūs motyvai. Tarp jau atliktų motyvacijos tyrimų trūksta duomenų apie plaukimo ir povandeninio plaukimo atstovų motyvaciją ir sporto šakos pasirinkimą lėmusius veiksnius. Esant tokių duomenų trūkumui, įžvelgtas aktualumas tirti plaukimą ir povandeninį plaukimą sportuojančių motyvaciją, sporto šakos pasirinkimo veiksnius bei sportinės veiklos motyvus, išskirti skirtumus ir panašumus tarp olimpinės ir neolimpinės plaukimo sporto šakos atstovų motyvų sportuoti. Darbe nagrinėti Lietuvos 14-19 metų plaukimo ir povandeninio plaukimo atstovų sportinės veiklos motyvai. Tyrimo problema: kokie veiksniai lemia olimpinės ir neolimpinės sporto šakos pasirinkimą ir rezultatų siekimą ir kokie pagrindiniai skirtumai tarp olimpinio ir neolimpinio sporto atstovų motyvacijos? Tyrimo objektas: sportinės veiklos motyvai ir veiksniai, lemiantys sporto šakos pasirinkimą. Tyrimo subjektas: 14-19 metų plaukimo ir povandeninio plaukimo sportininkai. Tyrimo tikslas: atskleisti povandeninio plaukimo ir plaukimo atstovų sportinės veiklos motyvus. Tyrimo uždaviniai: nustatyti veiksnius, lėmusius sportinės veiklos pasirinkimą; išnagrinėti povandenio plaukimo ir plaukimo sportininkų sportinės veiklos motyvus, palyginti Lietuvos 14-19 metų plaukimo ir povandeninio plaukimo atstovų sportinės veiklos motyvus ir veiksnius, lėmusių sportinės veiklos pasirinkimą. Darbe taikyti metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinės apklausa (tyrimui naudotas Sabaliausko (2011) sporto motyvacijos klausimynas „Mano sportinė karjera“, kurį sudaro sporto motyvacijos skalė (SMS, The Sport Motivation Scale; Pelletier et al., 1995)) bei matematinė statistinė analizė (skaičiuoti procentiniai dažniai, aritmetinis vidurkis (X) ir standartinis nuokrypis (SD), taikyti Chi-kvadrato testas, kai p<0,05, Stjudento t testas nepriklausomoms imtims, kai p<0,05). Tyrimo rezultatai parodė, jog Lietuvos 14-19 metų amžiaus plaukimo ir povandeninio sporto atstovai pradėjo domėtis ir užsiimti šia sporto šaka motyvuoti tiek išorinių, tiek vidinių veiksnių: tėvų, trenerio paskatinimo, sveikatos stiprinimo ir poreikio būti fiziškai stipriais poreikio bei noro įvaldyti sporto šakos techniką. Plaukimo atstovus, kitaip nei povandeninio plaukimo atstovus, paskatino išvystyta sporto šakos infrastruktūra, garsaus sportininko pavyzdys, o povandeninio plaukimo sporto atstovus paskatino sportuoti treneris, noras turėti aktyvų laisvalaikį, mokytis sporto šakos technikos, ugdytis asmenines savybes ir tobulinti savo silpnasias vietas. Povandeninio plaukimo atstovus labiausiai sportinei veiklai motyvuoja vidinė motyvacija patirti emocijas, pojūčius, įgauti patirties, tobulinti turimus ir įgauti naujus įgūdžius, asmenines savybes, tobulinti silpnąsias vietas, išmokti naujų dalykų, naudoti juos kitose gyvenimo srityse. Plaukimo atstovus labiausiai skatina pati sportinė veikla, treniruočių procesas, naujų gebėjimų įgavimas ir jau turimų gebėjimų tobulinimas, žinių apie sporto šaką plėtimas. Povandeninio plaukimo sporto atstovai išskiria tobulėjimo galimybę, žinių, emocijų, sveikatinimo bei fizinio aktyvumo poreikį, tuo tarpu plaukimo sporto atstovai, kaip olimpinės sporto šakos atstovai dažniau orientuoti į fizinių gebėjimų tobulinimą, sportinės veiklos, orientuotos į varžymąsi ir rezultatų siekimą motyvus ir tikslus. Abi sportuojančiųjų grupės nepasižymėjo nemotyvuotumu. Tyrimas parodė, kad pradedami sportuoti ir paskatinti išorinių motyvų, tiek plaukimo, tiek povandeninio plaukimo sportininkai užsiimdami pasirinkta veikla tampa labiau skatinami vidinių motyvų.
Motivation is a process of encouraging behavior, action and activity caused by various motives. Among the motivation researches that already conducted, there is a lack of data on the motivation of swimming and underwater swimming representatives and the factors that determined the choice of sport. Due to the lack of data, it is relevant to study the motivation of swimming and underwater swimming athletes and the motives for choosing a sport and sports activities. Also it is important to distinguish the differences and similarities between the motivational factors of the swimmers of the Olympic and non-Olympic swimming sports. The work examines the motives of sport activity among 14-19 years old swimmers and underwater swimmers in Lithuania. Problem of research: what factors determine the choice of Olympic and non-Olympic sports and the achievement of results, and what are the main differences between the motivation of representatives of Olympic and non-Olympic sports? Object of research: factors that determined the choice of sport activities and motives of sport activities. Subject of research: 14-19 years old swimmers and underwater swimmers. The goal of this work is to investigate and compare the motives of sport activity among swimming and underwater swimming representatives. Tasks: to examine the factors that determined the choice of sports activities; to examine the motives of underwater swimming and swimming sports activities; to reveal the differences and similarities of the motives and factors of sports activities among 14-19 years old swimmers and underwater swimmers in Lithuania. Methods: analysis of scientific literature, questionnaire survey (sports motivation questionnaire “My Sport Career” (Sabaliauskas, 2011), with The Sport Motivation Scale (SMS); Pelletier et al., 1995) and mathematical statistical analysis (calculated percentage frequencies, arithmetic mean (X) and standard deviation (SD), apply the Chi-square test and Student's t-test). The results of the research showed that representatives of Lithuanian 14-19 years old swimming and underwater swimming sports began to be interested and involved in this sport by external and internal factors motivation: encouragement of parents, coach, improvement of health and the need to be physically strong, need and willingness to master the technique of this sport. Swimmers in compare with underwater swimmers, were encouraged by the popularity of this sport, a developed sports infrastructure, an example of the famous athlete. Underwater swimmers were motivated by a coach, the desire to have active leisure, learn the techniques of the sport, develop personal qualities and improve their weaknesses. Underwater swimmers are mostly motivated for sports activities by internal motivation to feel emotions, gain experience, improve existing and acquire new skills, personal qualities, improve weaknesses, learn new things, use them in other areas of life. Swimmers are mostly encouraged by sports activities, the training process, the acquisition of new skills and the improvement of existing skills, expansion of knowledge about the sport. Underwater swimmers distinguish the opportunity for improvement, the need of knowledge, emotions, health and physical activity, while other swimmers as well as representatives of the Olympic sport are more often focused on the development of physical abilities, motivation and goals of sports activities focused on competition and results. There was no lack of motivation for both groups of swimmers. Research has shown that by starting to exercise and encouraging external motives, swimmers and underwater swimmers engage in selected activities become more motivated by internal motives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107104
Appears in Collections:2020 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
edvin_visnevski_bd.pdf822.32 kBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.