Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/107025
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ališauskas, Kostas
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: Inovatyvios lyderystės kompetencijų raiška kaimiškų savivaldybių administracijose
Other Title: Expression of innovative leadership competencies in rural municipal administrations
Extent: 74 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Inovatyvios lyderystės kompetencijos;Innovative leadership;Kaimiškos vietovės;Innovative leadership competencies;Tradicinės lyderystės kompetencijos;Rural municipal
Abstract: Svarbu akcentuoti tai, kad Lietuvoje nuo 2012 m. taikomas valstybės tarnautojų kompetencijų modelis, tačiau remiantis juo, lyderystės kompetencijos nėra taikomos visiems valstybės tarnautojams, jos priskiriamos tik vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams. Visa tai suponuoja šio darbo problemą – kokia yra inovatyvios lyderystės kompetencijų raiška kaimiškų savivaldybių administracijose? Darbo objektas – inovatyvios lyderystės raiška kaimiškų savivaldybių administracijose. Darbo tikslas – ištyrus inovatyvios lyderystės raiškos ypatumus kaimiškų savivaldybių administracijose, pateikti inovatyvios lyderystės skatinimo X ir Y savivaldybių administracijose kryptis. Darbo uždaviniai: 1. Pagrįsti inovatyvios lyderystės ugdymo kaimiškų savivaldybių administracijose skatinimo svarbą ir aktualumą. 2. Aptarti inovatyvios lyderystės vystymo sprendimus kaimiškų savivaldybių administracijose. 3. Atlikti inovatyvios lyderystės kompetencijų tyrimą ir numatyti tobulinimo galimybes X ir Y rajono savivaldybių administracijose. Darbo metodai. Darbe naudota mokslinės literatūros ir teisės aktų analizė bei sintezė. Tyrimui pasirinkta derinti kokybinio ir kiekybinio tyrimo tyrimo metodus. Taikomi tokie metodai kaip atvejo analizė, giluminis interviu ir anketinė apklausa. Taip pat naudota SSG analizė, lyginamoji analizė. Darbo struktūra. Darbą sudaro trys atskiros dalys. Pirmoje darbo dalyje akcentuojamas inovatyvios lyderystės ugdymo savivaldybių administracijose aktualumas ir problematika, analizuojami inovatyvios lyderystės teoriniai sprendimai savivaldybių administracijose. Antrajame darbo skyriuje pristatoma X ir Y rajono savivaldybių situacija bei atliktos atvejo analizės, giluminio interviu su administracijų vadovais bei vadovaujančių darbuotojų anketinė apklausa. Apibendrinus gautus rezultatus suformuota trečioji darbo dalis, kurioje pristatomos inovatyvios lyderystės įgyvendinimo rekomendacijos. Pranešimas apie dalinius darbo „Inovatyvios lyderystės kompetencijų raiška kaimiškų savivaldybių administracijose“ tyrimo rezultatus pateiktas prieduose.
Research object – the expression of innovative leadership in rural municipal administrations. Research aim – after studying the peculiarities of the expression of innovative leadership in the administrations of rural municipalities, to present the directions of the promotion of innovative leadership in the municipal administrations X and Y. Objectives: 1. To substantiate the importance and relevance of promoting innovative leadership development in rural municipal administrations. 2. To discuss solutions for the development of innovative leadership in rural municipal administrations. 3. To carry out a research of innovative leadership competencies and to provide opportunities for improvement in the administrations of X and Y district municipalities. Research methods: analysis and synthesis of scientific literature and legal acts, case analysis, in-depth interview, questionnaire survey, SWOT analysis, comparative analysis. Research results: The first part of the work emphasizes the relevance and problems of innovative leadership development in municipal administrations, analyzes the theoretical solutions of innovative leadership in municipal administrations. The second chapter presents the situation of X and Y district municipalities and the case studies, in-depth interviews with the heads of administrations and a questionnaire survey of managers. The third part of the work presents recommendations for the implementation of innovative leadership in X and Y municipal administrations. The work is of a practical nature, its results will be presented to the administrations of X and Y municipalities. Partial results of the work research were added in the attachment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/107025
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
kostas_alisauskas_md.pdf1.53 MBAdobe PDF   Until 2025-06-17View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.