Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106963
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Baltušytė, Agnė
Supervisor: Žebrauskienė, Audronė
Title: Pomidorų formavimo įtaka vaisių derliui ir jo kokybei
Other Title: Influence of tomato formation on fruit yield and its quality
Extent: 32 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Valgomasis pomidoras;Edible tomato;Stiebų formavimas;Stem formation;Derlius;Yield;Cheminė sudėtis;Chemical composition
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: tyrimas atliktas 2019 metais Radviliškio rajone, Varnionių kaime, ūkininko Vaidoto Jasiukaičio ūkyje 0,5 ha šildomame plėvele dengtame šiltnamyje. Tyrimo objektas: valgomasis pomidoras (Lycopersicon. esculentum Mill.) Brooklyn F1 veislės pomidorai. Tyrimo tikslas: nustatyti augalų formavimo įtaka pomidorų vaisių derliui ir jo kokybei. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti ir įvertini augalų formavimų įtaką pomidorų vaisių derliui. 2. Nustatyti ir palyginti augalų formavimo įtaką pomidoro vaisių biometriniams rodikliams: vidutinei vaisiaus masei, vidutiniam vaisių skaičių iš augalo. 3. Nustatyti ir palyginti augalų formavimo įtaką pomidoro vaisių cheminei sudėčiai: sausųjų ir tirpių sausųjų medžiagų , vitamino C , nitratų ir kalio kiekiams. Tyrimo metodai: pomidorų augalai buvo formuojami vieno stiebo, dviejų stiebų ir trijų stiebų. Vaisių biometriniai rodikliai rinkti visos vegetacijos metu. Pomidorų vaisių cheminės sudėties tyrimai atlikti 2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto maisto žaliavų laboratorijoje 2019 m. rugsėjo 11 dieną. Duomenys statistiškai apdoroti naudojant programą „SELEKCIJA“ dispersinės analizės metodu „Anova“. Tyrimo rezultatai – įvertinus augalų formavimų įtaką pomidorų vaisių derliui ir atlikus tyrimus nustatyta, kad didžiausias derlius gautas iš trimis stiebais formuotų augalų. Nustačius ir palyginus vaisių biometrinius rodiklius išsiskyrė vieno stiebo - kontrolinis augalas - didžiausia vidutinė vaisiaus mase, kekių skaičiumi ant augalo ir vaisių skaičiumi kekėje. Patikimai mažiausias vidutinis kelių kiekis ant stiebo buvo trimis stiebais formuotame augale. Palyginus augalų formavimo įtaką pomidoro vaisių cheminei sudėčiai nustatyta, kad patikimai didžiausi kiekiai vitamino C, sausųjų medžiagų, sausųjų tirpiųjų medžiagų ir mažiausi nitratų kiekiai trimis stiebais formuoto augalo vaisiuose. Remiantis gautais rezultatais ir palyginus pomidorų cheminę sudėtį galime teigti, kad iš visų trijų pomidoro augalų formavimų labiausiai išsiskyrė trimis stiebais formuotas augalo vaisiai.
Location of the research: research was conducted in 2019 in the village of Varnioniai located in the district of Radviliškis at the farm of Vaidotas Jasiukaitis’s inside of 0,5 hectare, tent covered greenhouse. Object of study: edible tomato (Lycopersicon. esculentum Mill.) Brooklyn F1 type tomatoes. Aim of the study: to determine the influence of plant formation on the yield and quality of tomato harvest. Research tasks: 1. To determine and evaluate the influence of plant formation on the tomato harvest yield. 2. To determine and evaluate the influence of plant formation on the biometric parameters of tomatoes such as: the average mass of the fruit, the average amount of fruits on a single plant. 3. To determine and evaluate the influence of plant formation on the chemical composition of the fruits of tomato plant – amounts of: dry and dry soluble substances, vitamin C, nitrates and potassium. Research Methods: Tomato plants have been formed on one stem, two stems, and three stems. The biometric parameters of fruits were being taken thought all the duration of vegetation. The research of tomato fruit chemical components was conducted at 2019 the 11th of September in the Vytautas Magnus University’s Agronomy faculty’s food and raw material laboratory. The data was statistically processed by using the program „SELEKCIJA“ by the method of dispersion analysis “Anova”. The results of the study – after evaluating the influence of plant formation on the yield of tomatoes and conducting the research it was found that the biggest yield was obtained from the plants that were formed to have three stems. After determining and evaluating the biometric parameters on stems parameters seem to stand out – the control plant – by the biggest average mass of it’s fruits, the amount of fruit clusters, and the amount of fruits on one cluster. Reliably the lowest amount of clusters on a stem was found on a plant formed into three stems. After comparing the influence of plant formation to the tomato fruit chemical composition it was found that reliably the biggest amounts of vitamin C, dry and dry subtle substances together with the lowest amounts of nitrates were inside the fruits of plants formed to have three stems. Based on the results and the comparison of tomatoes chemical composition we can concur that from all three types of tomato formation the most exceptional are the tomato fruits from the plant that was formed to have three stems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106963
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
agne_baltusyte_bd.pdf732.26 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.