Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106802
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Adomavičiūtė, Veronika
Supervisor: Ivanauskienė, Violeta
Title: Kitų sričių profesionalų požiūris į socialinio darbo profesiją
Other Title: Attitudes of professionals of other fields towards the social work profession
Extent: 42 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Bendradarbiavimas;Cooperation;Profesionalas;Professional;Socialinis darbas;Social work;Socialinis darbuotojas;Social worker;Visuomenė;Society
Abstract: Socialinio darbo profesija turi ne vieną apibrėžimą ir yra plati darbo sritis. Šios srities atstovai bendradarbiauja su kitų sričių profesionalais: mokytojais, medikais, teisėsaugos profesionalais ir kitais. Atsižvelgdami į socialinių paslaugų vartotojų poreikius, socialiniai darbuotojai bendradarbiauja su kitų sričių profesionalais, norėdami pasiekti geriausių darbo rezultatų. Šios priežastys paskatino analizuoti, koks yra kitų sričių profesionalų požiūris į socialinio darbo profesiją. Tyrimo objektas – kitų sričių profesionalų požiūris į socialinio darbo profesiją. Tyrimo tikslas – atskleisti kitų sričių profesionalų požiūrį į socialinio darbo profesiją. Tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti socialinio darbo profesiją ir socialinį darbuotoją kaip asmenį; 2) aprašyti visuomenės požiūrį į socialinio darbo profesiją; 3) atskleisti kitų sričių profesionalų supratimą apie socialinio darbo profesiją ir kaip ji yra vertinama. Tyrimui atlikti pasirinktas kiekybinis tyrimo tipas. Pasirinkta tikslinė grupė yra profesionalai, bendradarbiaujantys su socialiniais darbuotojais. Šios grupės yra švietimo sistemoje dirbantys asmenys, sveikatos priežiūros ir teisėsaugos srityse dirbantys asmenys. Kiekybinis tyrimas atliktas naudojant anketas. Apklausą vykdant COVID-19 karantino metu, pasirinkta anketą platinti internetu, kad būtų galima pasiekti kuo daugiau žmonių. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dažniausiai su socialinio darbo profesija susiduria švietimo sistemos atstovai, o rečiausiai – teisėsaugos. Rezultatai parodė, kad kitų sričių profesionalų požiūris į socialinio darbo profesiją yra teigiamas. Respondentai yra susipažinę su socialinio darbo profesija ir socialinių darbuotojų atliekama veikla. Gauti rezultatai atskleidė, kad, kitų profesionalų požiūriu, socialinio darbo profesija yra reikalinga ir bendradarbiavimas su šios srities specialistais atneša teigiamų rezultatų. Taip pat tyrimas atskleidė, kad socialinis darbuotojas komandoje yra toks pats svarbus kaip ir kitos srities profesionalas.
The social work profession has many definitions and is a wide field of work. Representatives of this field cooperate with professionals in other fields like teachers, medics, law enforcement professionals, and others. To achieve the best work results, social workers cooperate with professionals in other fields trying to meet the needs of social services‘ users. These reasons led to the analysis of the attitude of professionals in other fields towards the social work profession. The object of this research is the attitudes of professionals of other fields towards the social work profession. The aim of the research is to reveal the attitude of professionals of other fields towards the social work profession. The objectives are: 1) to describe the social work profession and the social worker as a person; 2) to describe the public attitude towards the social work profession; 3) to reveal the perception of other field professionals about the social work profession. The quantitative type of research was chosen for this research. The professionals who are working with social workers are the target group of the research. Professionals from educational, health care, law areas took part in the research. The questionnaire was used to gather the data. Because of COVID-19 quarantine online surveying has been chosen as a form of data gathering in order to reach as many people as possible. Research data revealed that professionals of educational area most often work together with social workers; professionals of law area least often work with social workers. Results have also shown, that professionals of different areas consider social work as an important field of work. Respondents are familiar with the social work profession and the activities that are performed by social workers. The obtained results revealed that from the professional point of view, the social work profession is necessary and cooperation with specialists in this field brings positive results. The research also revealed that a social worker in a team is as important as a professional of another field. Keywords: cooperation, professional, social work, social worker, society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106802
Appears in Collections:2020 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons