Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106540
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Simutienė, Ieva
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Paveldo pritaikymas tamsiajam turizmui Lietuvoje: Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ir Raseinių krašto istorijos muziejaus (buvę arešto namai) atvejai
Other Title: Adaptation of heritage for dark tourism in Lithuania: the case of museum of occupations and freedom fights and Raseiniai land history museum (formerly Raseiniai detention house).
Extent: 52 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Tamsusis turizmas;Dark tourism;Tamsusis paveldas;Raseinių krašto istorijos muziejus;Lankytojų motyvacija;Dark heritage;Raseiniai Land History museum;Motivation of visitors
Abstract: Šis magistrinis darbas supažindina su tamsiuoju turizmu, kuris Lietuvos tyrimuose nėra itin plačiai nagrinėtas. Tačiau užsienio literatūroje tai gana populiari tema, žmonės domisi ir yra plačiai supažindinami su tamsiuoju turizmu. Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje tamsusis turizmas tampa vis patrauklesnis, populiaresnis. Kai kurios tamsiosios vietovės žmonių yra masiškai lankomos (pvz., Aušvico koncentracijos stovykla Lenkijoje ar Alkatraso kalėjimas JAV laikomi vienais populiariausių objektų pasaulyje). Darbe pristatomos tamsiojo turizmo apibrėžtys, pateikiami tamsiųjų vietų pavyzdžiai, tokie kaip buvę kalėjimai, dabartiniai muziejai. Taip pat aptariama tamsiojo paveldo samprata, jo ypatybės. Tamsusis paveldas išskiriamas kaip tam tikra disonuojančio paveldo grupė. Darbe išskiriami ir moraliniai/etiniai klausimai, kuriuos itin svarbu iškelti, norint pristatyti/parodyti įvairius tamsiuosius objektus. Tamsieji objektai dažnai susiduria su moralinėmis bei etinėmis problemomis, dėl šios priežasties privalu tinkamai valdyti bei pristatyti visuomenei tokius objektus, taip pat gerbti tamsiąsias vietas, o lankantis jose laikytis rimties ir prisiminti žmonių kančias, sielvartą bei skausmą. Rašoma ir apie lankytojų motyvaciją, vykstant į tamsiojo turizmo vietas. Aptariama, kokios priežastys traukia žmones lankyti tamsiuosius objektus. Tokių objektų lankymo motyvacijos faktorių yra nemažai: įvairios tautos ir žmonės tamsiąsias vietas lanko dėl skirtingų priežasčių, tačiau juos visus vienija praeities įvykiai. Darbe plačiai analizuojami gana ryškūs Lietuvos tamsiojo paveldo objektai – Okupacijų ir laisvės kovų muziejus Vilniuje bei Raseinių krašto istorijos muziejus (buvę arešto namai). Šie objektai pasirinkti neatsitiktinai – tai unikalūs buvę kalėjimai, atspindintys krašto istoriją, žmonių išgyvenimus bei pristatantys tamsųjį paveldą. Atliekami kiekybiniai muziejų veiklos bei motyvacijos tyrimai, analizuojami tyrimų metu gauti duomenys. Šio darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Okupacijų ir laisvės kovų muziejų Vilniuje ir Raseinių krašto istorijos muziejų, kaip tamsiojo turizmo, potencialą. Svarbiausi darbo išvadų teiginiai – tamsiojo turizmo sąvokų yra daug, tačiau oficialus apibrėžimas, pateikiamas tamsiojo turizmo tyrimų instituto (UK) – tai su mirtimi, nelaimėmis susijusių ar makabriškai atrodančių vietų lankymas. Darbe ištirtas Okupacijos ir laisvės kovų muziejus – buvęs kalėjimas – įspūdingas tamsiojo paveldo pavyzdys. Muziejaus reikšmingumas neabejotinas – tai architektūrinis, istorinis, memorialinis objektas. Darbe ištirtas ir Raseinių krašto istorijos muziejus –– puikus tamsiojo paveldo pavyzdys. Šis muziejus – unikalus kaip buvę kalėjimas-arešto namai, išsiskiriantis iš nedaugelio tokio pobūdžio objektų Lietuvoje. Reikšminiai žodžiai: tamsusis turizmas, tamsusis paveldas, Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, Raseinių krašto istorijos muziejaus veikla ir vertinimas, lankytojų motyvacija.
Dark tourism which is not widely analyzed in Lithuanian researches is introduced in this study, although it is a quite popular topic in foreign literature where people are concerned about it and introduced with dark tourism. Both in the world and in Lithuania dark tourism is getting more attractive and popular. Some of the places of dark tourism are visited en masse (e.g. Auschwitz concentration camp in Poland or Alcatraz prison in the USA are some of the most popular objects in the world). The definition of dark tourism with the examples of dark tourism places such as former prisons, current museums is presented in the study as well as discussed concept of dark heritage and its features. Dark heritage is excluded as a certain dissonant heritage group. Moral/ethical matters which are important to discuss introducing various dark tourism places are excluded in the study, because they often face mentioned earlier problems and it is necessary to manage them properly and introduce such objects to the society, honor dark tourism places, keep quiet visiting them and remember suffering, grief and pain that people experienced. Motivation of visitors going to the dark tourism places with the reasons which attract people to visit them are described and discussed in this sudy. We have a lot of factors of motivation to visit these objects: different nations and people choose these places for various reasons, but one reason is common for all: events in the past. Quite known objects of dark heritage as Museum of Occupations and Freedome Fights in Vilnius and Raseiniai Land History museum (formerly Raseiniai Detention House) are analyzed in detail in this study. These objects are not chosen by chance: they are unique former prisons which reflect land history, people‘s suffering and introduce dark heritage. Quantitative research of museum activities and motivation is accomplished with the analysis of the data received during it in the study. The aim of this work is to analyze and evaluate the Museum of Occupations and Freedome Fights and Raseiniai Land History museum as a potential of dark tourism. The most important statements of conclusions in the work is visiting the macabre looking places related to death and disasters which is submited as official definition given by dark tourism research institute (UK). Museum of Occupations and Freedome Fights – formerly a prison – which is investigated in the work is an impressive example of dark heritage. Significance of the museum is undisputed. It is an architectural, historical and memorial object. Raseiniai Land History museum investigated in this work is also a perfect example of dark heritage. This museum is unique as a former prison detention – house and stands out from the few of its kind objects in Lithuania. Key words: dark tourism, dark heritage, Museum of Occupations and Freedome Fights, activities and evaluation of Raseiniai Land History museum, motivation of visitors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106540
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
ieva_simutiene_md.pdf.pdf2.14 MBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.