Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106190
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kavaliauskienė, Rusnė
Supervisor: Pukelytė, Ina
Title: Lietuvos biudžetinių ir privačių koncertinių įstaigų išorinės komunikacijos analizė
Other Title: Analysis of external communication of Lithuanian budget and private concert institutions
Extent: 100 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Komunikacija;Biudžetinės koncertinės įstaigos;Privačios koncertinės įstaigos;Communication;Budget concert institutions;Private concert institutions
Abstract: Šis magistro baigiamasis darbas tiria Lietuvos biudžetinių ir privačių koncertinių įstaigų išorinės komunikacijos principus. Darbo laukas apibrėžia Lietuvos biudžetinių koncertinių įstaigų ir privačių koncertinių organizacijų išorinės komunikacijos principų analizę, taip pat tiriama tokių įstaigų išorinės komunikacijos procesų samprata. Teorinis tyrimas atskleidžia efektyvaus komunikavimo reikšmę ir pridėtinę vertę biudžetinėms ir privačioms koncertų įstaigoms. Darbe analizuojamos pagrindinės keturios efektyvaus komunikavimo su išore vertės, kurios siejamos su auditorijų plėtra, galimybe reklamuoti savo koncertus/kūrinius arba formuoti teigiamą įstaigos įvaizdį visuomenės atžvilgiu. Taip pat atskleidžiama, kad efektyvus komunikavimas pasižymi dialogu su esamais arba potencialiais vartotojais. Teorinės analizės būdu nustatomos koncertinių įstaigų išorinės komunikacijos rūšių, kanalų ir priemonių pasirinkimo galimybės. Darbe analizuojami dviejų atvejų (UAB „Medijų namai“ ir Kauno miesto simfoninis orkestras) komunikacijos tyrimai, kurie atskleidžia, kad biudžetinėms ir privačioms koncertinėms įstaigoms siekiant su išore komunikuoti efektyviai, tendencijos ir principai išlieka panašūs: koncertinių įstaigų komunikacijos atstovams rekomenduojama labiau įsitraukti į esamų ir potencialių auditorijų analizės procesus, kompleksiškai išnaudoti kuo daugiau komunikacinių kanalų ir rūšių, išsikelti strateginius komunikavimo tikslus, kurie palengvintų reklaminių kampanijų kūrimą ir efektyvintų jų įgyvendinimą. This master's thesis investigates the principles of external communication of Lithuanian budgetary and private concert institutions. The field of work defines the analysis of the principles of external communication of Lithuanian budget concert institutions and private concert organizations, as well as the concept of external communication processes of such institutions. Theoretical research reveals the importance and value of effective communication for budgetary and private concert institutions. The paper analyzes the four main values of effective communication with the outside values, which are related to the development of audiences, the opportunity to promote their concerts / works or to form a positive image of the institution in relation to society. It is also revealed that effective communication is characterized by dialogue with existing or potential users. The theoretical analysis determines the possibilities of choosing the types, channels and means of external communication of concert institutions. The paper analyzes the communication research of two cases (UAB Medijų Namai and Kaunas City Symphony Orchestra), which reveal that budget and private concert institutions in order to communicate effectively with the outside, tendencies and principles remain similar: processes of analysis of potential audiences, comprehensive use of as many communication channels and types as possible, setting strategic communication goals that would facilitate the development of advertising campaigns and increase the efficiency of their implementation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106190
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
rusne_kavaliauskiene_md.pdfBD.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open

R.Kavaliauskienė MBD

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.