Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105339
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Špokevičienė, Ieva
Supervisor: Daukilas, Sigitas
Title: Kaimo socialinėjė aplinkoje gyvenančių šeimų vaikų auklėjimo stilių ypatumai
Other Title: Peculiarities of parenting styles of families living in rural social environment
Extent: 59 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Kaimo socialinė aplinka;Social environment;Auklėjimo stiliai;Educational styles;Šeima;Family
Abstract: Magistro darbe tyrinėjama: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta kokius auklėjimo metodus taiko šiuolaikiniai tėvai, kurių gyvenimas susijęs su kaimo veiklomis. • antrojoje darbo dalyje nustatytos tyrimų strategijos – kiekybinė ir kokybinė, kurioms įgyvendinti pasirinkti tėvų auklėjimo stilių klausimynas vaikams raštu pagal standartizuotą anketą ir tėvų pusiau standartizuoto interviu metodai. • trečiojoje darbo dalyje pateikti gauti kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatai. • Pagrindinės išvados: 1. Visuomenės pokyčių kontekste yra svarbu įvertinti, kokius auklėjimo metodus taiko šiuolaikiniai tėvai, kurių gyvenimas susijęs su kaimo veiklomis. Kaimas pamažu tapo didelių problemų šaltinis (socialinė atskirtis dėl aukšto nedarbo lygio; iširusi sveikatos priežiūros institucijų infrastruktūra; mokyklų uždarymas dėl kaimo demografinių problemų; vaikų nepriežiūra sosialinės rizikos šeimose, kurios gyvena kaime). Moksliniai tyrimai rodo, kad žmonės gyvenantys kaime nepamiršo savo prigimtinių ir egzistencinių specifinės socialinės erdvės vertybių. Ugdymo metu vaikams diegiamos šeimos, asmeninės sveikatos, pagarbos tėvams, laisvės, aukštesnio gyvenimo tikslo turėjimo, altruizmo vertybės. 2. Darbo pradžioje iškelta hipotezė, kad kaime gyvenančiose šeimose autoritarinis auklėjimo stilius taikomas dažniau nei autoritetinis, pasitvirtino. Atlikus kiekybinio tyrimo rezultatų faktorinę analizę buvo išskirti 3 rodikliai: • Nurodinėjimas. Kokybinio tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad tėvai nurodinėja savo vaikams kaip elgtis. • Bosas šeimoje. Kokybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikams negalima diskutuoti. Paklausus tėvų, kokiais klausimais neleidžiate diskutuoti vaikams, išaiškėjo, kad daugybė dalykų yra, dėl ko diskutuoti namuose negalima. • Pagarba tėvams. Kokybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad tėvai baudžia savo vaikus už parodytą nepagarbą tėvams Ištyrus ir išanalizavus kaimo socialinėje aplinkoje gyvenančių šeimų vaikų auklėjimo stilių ypatumus nustatyta, kad: • kaimo socialinėje aplinkoje gyvenatiems vaikams tėvai dažniau taiko autoritarinį auklėjimo stilių. Tai rodo koreliacijos matricos pagrindu atlikta tyrimo rezultatų faktorinė analizė, taip pat panaudojus pagrindinių komponenčių metodą ir varimax rotaciją išskiriant 3 rodiklius - nurodinėjimo vaikui reiškinį, boso šeimoje fenomeną bei pagarbos tevams aplinkybes. Nustatyta, kad visi išskirti rodikliai statistiškai reikšmingai koreliuoja su autoritariniu auklėjimo stiliumi. • kaimo socialinėje aplinkoje gyvenatiems vaikams tėvai dažniau taiko autoritetinį auklėjimo stilių nei liberalųjį. Tai rodo koreliacijos matricos pagrindu atlikta tyrimo rezultatų faktorinė analizė, taip pat panaudojus pagrindinių komponenčių metodą ir varimax rotaciją išskiriant 4 rodiklius: tėvų taisyklių nustatymą, vaikų noru paisymą, vaikų elgesio standartus ir vaikų nuomones svarbą. Nustatyta, kad visi išskirti rodikliai statistiškai reikšmingai koreliuoja su auklėjimo stiliumi. 3. Kokybinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad tėvams svarbiausia yra vaikų mokslai, nes jų nuomone, kuo vaikas geriau mokysis tuo didesnė tikimybė jam išsikraustyti į miestą. Tėvai, kaip ir vaikai, didžiausią vertybę išskyrė šeimą – jos gerovę. Tėvų atsakymai taip pat parodė, jog kaime augantys vaikai auklėjami autoritariniu auklėjimo stiliumi.
Research aim – is to determine the peculiarities of the upbringing styles prevailing in rural families. Objectives: 1. To analyze the research work describing the rural social environment and the predominant styles of raising children in families. 2. To investigate Radviliškis district. the prevailing parenting styles in rural families using quantitative and qualitative research methodology. 3. To perform a factor analysis of the quantitative research results and to base it on the data of the parents' qualitative research. Research methods: questionnaire survey, interview. The study is based on the Parental Authority Questionnaire developed by John R. Buri (1991). Research results: The first part of the work examines the methods of upbringing used by modern parents whose lives are related to rural activities. • The second part of the work identifies research strategies - quantitative and qualitative, for the implementation of which the parents 'written style questionnaire for children according to a standardized questionnaire and parents' semi-standardized interview methods were chosen. • The third part of the work presents the obtained results of quantitative and qualitative research. • Key findings: 1. In the context of societal change, it is important to assess the methods of upbringing used by modern parents whose lives are linked to rural activities. The village has gradually become a source of major problems (social exclusion due to high unemployment; disintegrated health care infrastructure; school closures due to rural demographic problems; neglect of children in socially at-risk families living in rural areas). Research shows that people living in rural areas have not forgotten their natural and existential values of a specific social space. During education, the values of family, personal health, respect for parents, freedom, having a higher purpose in life, and altruism are introduced to children. 2. The hypothesis raised at the beginning of the work that the authoritarian style of upbringing is applied more often than the authoritative one in rural families has been confirmed. After the factor analysis of the quantitative research results, 3 indicators were singled out: • Instruction. A qualitative study found that parents instruct their children how to behave. • Boss in the family. A qualitative study revealed that children cannot be discussed. Asking parents what issues you don’t allow children to discuss revealed that there are a lot of things that can’t be discussed at home. 6 • Respect for parents. A qualitative study revealed that parents punish their children for showing disrespect to their parents After researching and analyzing the peculiarities of parenting styles of families living in rural social environments, it was established that: • Parents are more likely to adopt an authoritarian upbringing style for children living in rural social settings. This is shown by the factor analysis of the research results based on the correlation matrix, as well as using the method of main components and varimax rotation to distinguish 3 indicators - the phenomenon of referral to a child, the phenomenon of the boss in the family and respect for parents. It was found that all the identified indicators were statistically significantly correlated with the authoritarian upbringing style. • For children living in a rural social environment, parents are more likely to use an authoritative upbringing style than a liberal one. This is evidenced by a factor analysis of the study results based on the correlation matrix, as well as the use of the principal components method and varimax rotation to distinguish 4 indicators: parental rule setting, children’s compliance, children’s behavioral standards, and children’s opinions. It was found that all the selected indicators were statistically significantly correlated with the upbringing style. 3. A qualitative study found that children's education is of paramount importance to parents, as they believe that the better a child learns, the more likely he or she is to move to the city. Parents, like children, placed the greatest value on the family - its well-being. Parents ’responses also showed that children growing up in rural areas are raised in an authoritarian upbringing style.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105339
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.