Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102556
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Spudienė, Jolanta
Supervisor: Juraitė, Kristina
Title: Nelygybės galia: " privilegijuotos" ir "varguolių" grupių stereotipai žiniasklaidoje
Other Title: The power of inequality: stereotypes of “ privileged” and “poor” groups in the media
Extent: 63 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Skurdas;Skurstantys žmonės;Nelygybė;Žiniasklaidos galia;Poverty;Poor people;Inequality;media power
Abstract: XXI amžiaus viena didžiausių, aktualiausių ir patvariausių problemų visame pasaulyje - didėjanti socialinė atskirtis, nedarbas, skurdas, benamystė, susijusios rizikos žmonių sveikatai ir gyvybei: priklausomybės nuo alkoholio, tabako, psichoaktyvių medžiagų bei lėtinės ir psichikos ligos. Darbo teorinėje dalyje atskleista, kaip paprastas žodis ar teiginys nuolat kartojamas tampa stereotipu, analizuojama visuomenės socialinė stratifikacija ir visuomenės struktūra bei internetinės žiniasklaidos daroma įtaka visuomenei. Šio tyrimo objektas- visuomenės klasinės struktūros (neturtingiausiųjų) stereotipai internetinėje žiniasklaidoje. Tyrimo tikslas- įvertinti, kokie dominuojantys įvaizdžiai (stereotipai ) apie visuomenės neturtinguosius, skurdą vyrauja žiniasklaidoje, t. y. internetiniuose naujienų tinklalapiuose „delfi.lt“ ir l.rytas.lt. Uždaviniai: 1. apžvelgti mokslinę literatūrą apie stereotipus bei žiniasklaidos kuriamų stereotipų įtaką visuomenei; 2. apžvelgti mokslinę literatūrą apie socialinę stratifikaciją ir visuomenės struktūrą, socialinę atskirtį ir skurdą; 3. išanalizuoti internetinių naujienų portalų „delfi.lt ir l.rytas.lt publikacijas, susijusias su skurdo tema; 4. nustatyti skurdo klasės, skurstančiųjų stereotipus, dominuojančius skurdo publikacijose; 5. pateikti tyrimo rezultatus ir išvadas; Atlikus tyrimą, galima daryti prielaidą, kad apie skurstančiuosius kalba politikai, ekonomistai, žiniasklaidos atstovai ir visuomenės veikėjai. Per tyrimo laikotarpį nebuvo nei vieno straipsnio, kuriame būtų imama interviu iš skurstančiųjų, aprašomos jų gyvenimo istorijos bei priežastys. Visuose straipsniuose užkoduota mintis: skurdas – tai pačių „skurstančiųjų pasirinkimas, jie patys kalti, kad gyvena skurde“. Skurstantieji yra priešingoje turtingųjų pusėje, kurie daugelyje straipsnių įvardinami, kaip „skurstančiųjų gelbėtojai“. Skurstantieji neturi turto, išsilavinimo, statuso, gerai apmokamo darbo, galimybių, pasirinkimo, yra savimi nepasitikintys, uždari, negalintys sveikai maitintis, nemoka mokesčių, dirba nelegaliai, vaikai užaugę papildys naujas skurstančiųjų gretas, o turtingieji moka valstybei mokesčius, iš kurių yra jiems mokamos pašalpos, pensijos ir teikiamos nemokamos socialinės paslaugos. Tyrimo rezultatai gali būti panaudojami ruošiant pranešimus apie žiniasklaidos daromą įtaką skurdo, socialinės atskirties mažinimui, žiniasklaidos tobulinimui, rašant skaudžiomis, aktualiomis Lietuvos visuomenės gerovės temomis. Taip pat šio darbo pagrindu gali būti ruošiamos įvairios diskusijos, susijusios su socialinės atskirties, skurdo mažinimo sprendimais, siekiant integruoti skurstančiuosius į aktyvų visuomenės gyvenimą bei žiniasklaidos teigiamu poveikiu, mažinant skurdo lygį Lietuvoje.
Increasing social exclusion, unemployment, poverty, homelessness, and the associated risks to human health and life: dependence on alcohol, tobacco, psychoactive substances and chronic and mental illness are among the biggest, most pressing and persistent challenges of the XXI century. The theoretical part of the paper reveals how a simple word or statement is repeatedly rendered a stereotype, analyzes the social stratification and structure of society and the influence of online media on society. The subject of this study is the stereotype of the class structure of the society (the poorest) in the media. Aim of the study - to evaluate the dominant images (stereotypes) of the poor in society in the media; y. online news site delfi.lt. Tasks: 1. to review scientific literature on stereotypes, their influence on society, the role of media in stereotyping; 2. to review the scientific literature on social stratification and the structure of society, social exclusion and poverty; 3. analyze publications on the internet news portal delfi.lt, looking for dominant stereotypes about the poor (poorest) class; 4. to present research results and conclusions. The study suggests that the poor are the talk of politicians, economists and the media. During the study period, there were no articles that interviewed the poor and described their life stories. All articles encode the idea: poverty is the choice of the poor, they are guilty of living in poverty. The poor are on the opposite side of the rich. They have no wealth, no education, no status, no well-paid job, no opportunity, no choice, are self-confident, closed, unable to eat healthy, do not pay taxes, work illegally, and bring up new poverty groups. The results of the research can be used for the preparation of reports on the influence of the media on the reduction of poverty, social exclusion, improvement of the media, writing on painful, topical issues of the well-being of Lithuanian society. This work may also serve as a basis for discussions on solutions to social exclusion and poverty reduction, with a view to integrating the poor into active society and the positive impact of the media in reducing poverty in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102556
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
jolanta_spudiene_md.pdf1.46 MBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.