Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102521
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Janauskaitė, Indrė
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Konkuruojančių organizacijų komunikacija: Kauno krepšinio mėgėjų lygos ir Kauno krepšinio lygos komunikacijos lyginamoji analizė
Other Title: Communication of competing organizations: a comparative analysis of communication between Kaunas Basketball Amateur League and Kaunas Basketball League
Extent: 87 p.
Date: 9-Jan-2020
Keywords: Sportas;Komunikacija;Konkurencija;Sports;Communication;Competition
Abstract: Komunikacija yra neatsiejama kiekvieno kasdienybės dalis, ne išimtis yra ir sporto organizacijos, kurių kasdieninybėje komunikacijos yra gausu. Norint išlikti konkurencingoms, organizacijoms tenka ieškoti būdų, kaip išlikti konkurencingais, o būtent komunikacija gali tapti vienu iš konkurencinio pranašumo veiksnių. Darbo objektai- Kauno krepšinio mėgėjų lygos ir Kauno krepšinio lygos komunikacija socialinio tinklo “Facebook” paskyrose bei internetiniuose lygų puslapiuose, o pagrindinis darbo tikslas- išanalizuoti ir palyginti Kauno krepšinio mėgėjų lygos komunikaciją socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje KKML ir internetiniame puslapyje www.kkml.lt bei Kauno krepšinio lygos komunikaciją socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „GO“-Kauno krepšinio lyga ir internetiniame puslapyje www.kkl.lt. Pirmoje darbo teorinėje dalyje apžvelgti komunikacijos modeliai, komunikacinio pranešimo turinys, tikslinės auditorijos, kurios būdingos sporto organizacijoms, komunikacijos kanalai bei tai, kaip komunikacija gali tapti konkurencinio pranašumo veiksniu. Antrasis darbo skyrius skirtas tyrimo metodologijos sudarymui, lygų pristatymui bei lygų komunikacijos intensyvumo analizei. Lygų pristatymuose matoma, kad Kauno krepšinio mėgėjų lyga naudoja daugiau komunikacijos kanalų, nei Kauno krepšinio lyga. Analizė atskleidė, kad lygos komunikuoja intensyviai, derina įvairius komunikacijos kanalus. Trečiasis darbo skyrius skirtas respondentų anketinės apklausos apdorojimui bei turinio analizei. Anketinė apklausa parodė, kad vartotojams aktualiausios temos yra susijusios su jais, jiems svarbiausia vaizdo medžiaga bei nuotraukos, o priimtiniausiais komunikacijos kanalais jie išskiria socialinius tinklus, bei komunikaciją įvardija, kaip faktą, kad tai padeda apsispręsti, kurioje lygoje žaisti. Turinio analizės rezultatai parodė, kad Kauno krepšinio mėgėjų lyga komunikuoja nuosekliau, informatyviau, tikslingiau, naudoja komunikacijos kanalų integraciją. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus buvo padarytos išvados, kad komunikacija gali būti konkurencinio pranašumo veiksniu. Kauno krepšinio mėgėjų lyga naudoja daugiau nei tris komunikacijos kanalus, kas suteikia pranašumą prieš konkurentus, remiantis atliktu tyrimu bei respondentų nuomone Kauno krepšinio mėgėjų lyga komunikuoja kokybiškiau, informatyviau bei įdomiau nei pagrindinė konkurentė- Kauno krepšinio lyga.
Communication is an inseparable part of everyone’s daily routine, and sports organizations, ar no exception. In order to remain competitive, organizations needs to look for ways to remain competitive, and communication can became one of the factors of competitive advantage. Work goals- communication between Kaunas Basketball Amateur League and Kaunas Basketball league on social network “Facebook” accounts and online league pages, main purpose of the work-to analyze and compare Kaunas Basketball Amateur League communication on social network “Facebook” account KKML and Website www.kkml.lt and Kaunas Basketball League communication on the social network “Facebook” account “GO”- Kaunas Basketball League ant the website www.kkl.lt .The first part of work reviews theoretical communication models, content of communication message, target audiences specific to sports organizations, communication channels and how communication can become a factor of competitive advantage. The second chapter: Development of research methodology, objects presentation and communication intensity analysis. League presentations show that Kaunas Basketball Amateur League uses more communication channels than Kaunas Basketball League. The analysis revealed that leagues communicate intensively, coordinating various communication channels. The third section is devoted to the processing of the respondents questionnaire and the analysis of the content. The online questionnaire survey showed that the most relevant topics for consumers are related to them, the video and photos are most important to them, and they identify social networks as the most acceptable communication channels and identify communication as the fact that it helps them to decide which league to play. The results of the content analysis showed that Kaunas Basketball Amateur League communicates more consistently, informatively, and more purposefully uses the integration of communication channels. Based on the results of the study, it was concluded that communication can be a factor of competitive advantage. Kaunas Basketball Amateur League uses more than three channels of communication, which gives it an advantage over competitors, according to the survey and respondents opinion, Kaunas Basketball Amateur League communicates better, more informatively and more interestingly than its main competitor - Kaunas Basketball League.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102521
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
indre_janauskaite_md.pdf3.16 MBAdobe PDF   Until 2025-01-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

125
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

69
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.