Socialinis ugdymas / Social Education

Permanent URI for this community

ISSN 2351-6011

„Socialinis ugdymas“ yra periodinis, recenzuojamas socialinių mokslų žurnalas, skirtas aktualioms socioedukacinėms problemoms aptarti, tyrimams, plėtros darbams, socialinėms inovacijoms, monografijoms, mokslo renginiams pristatyti. Leidinio tikslas – skelbti socialinių mokslų sričių socialinės pedagogikos, vadybos, ekonomikos, sociologijos, komunikacijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, . atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, socialinės politikos, sociokultūriniais klausimais.

“Social Education” is a periodical, peer-reviewed social science journal for discussing topical socioeducational issues, research, development, social innovation, monographs, and science events. The aim of the publication is to publish interdisciplinary research in the fields of social pedagogy, management, economics, sociology, communication, philosophy and education in the fields of social sciences, not only in Lithuania, but also abroad, to give scientists from different academic communities the opportunity to participate in an open international debate on science, public education, social policy, and socio-cultural issues.

Žurnalo svetainė / Journal website (Open Journal Systems)