Search Outputs

Recent Additions
 • Publication
  Konfliktų įtaka komandiniam darbui : teorinis ir praktinis aspektai
  [Theoretical and practical aspects of conflict impact on teamwork]
  ;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009
  Theoretical scientific literature analysis proved the significance of conflicts on teamwork in the context of modern organization development. It is important that organizational management policy should ensure effective teamwork, which would take care of general organizational activities, would help to overcome conflicts and disputes. Depending on the ways of conflict solving and interests of conflict participants, the consequences of conflicts may have good and negative impact. Some authors prove that conflicts should be prevented in order to overcome teamwork disorders. Others claim that conflicts are natural and normal results of any teamwork activity. Representatives of new ideas state that conflicts in teamwork are essential in order to seek for teamwork efficacy. The results of the completed survey in Lithuanian organizations show that conflicts among co-workers are frequent. The main reasons are salary disatisfaction, procastination of one team or department task completion, which results in general task completion disturbance. Moreover, the research results pointed out the problem of honest pay for task completion (different pay for similar tasks), which negatively affects specialist work.
 • Publication
  Korporatyvinio valdymo politika Europos Sąjungoje
  [Corporate governance policy in European Union]
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2009
  There are many discussions about the European Union decisions in the field of corporate governance and about the differences of the corporate governance systems in the Member States, however, it is not enough paying attention to the systematically analysis of the reasons caused these differences in the corporate governance systems, and influence of these differences to the corporate governance policy in the European Union. The aim of this research is to analyze the causes of the differences in the corporate governance systems of European Union Member States and to reveal the influence of these differences for the current corporate governance policy in the European Union. The European Union Member States have different corporate governance systems whose formation was caused by various reasons. As the most important from them can be accentuated different legal systems, political – historical environment, various views about the role of corporations and the way in which their industry should be financed, and different level of economic development. Reviewing the made decisions in the field of corporate governance at the European Union level it is notable that most of all decisions at the European Union level were taken in those fields of corporate governance that are least influenced by differences in the corporate governance systems and where the decisions are necessary for the effective development of capital markets in the European Union. In the fields that are very influenced by the differences in the corporate governance systems the decision-making is left for the Member States or it is defined just the common principles at the European Union level. It is aiming not to change in the Member States existing corporate governance systems but to make sure that each Member State would have certain set of corporate governance rules that could guarantee particular essential common principles in the Member States. It shows itself in principle-based approach, not common strict rules approach, accentuation in the formation of common corporate governance policy in the European Union.
 • Publication
  Problematisation of parental alcohol abuse related harm to children: the results of professionals’ response
  [Su tėvų piktnaudžiavimu alkoholiu susijusios žalos vaikams problematizavimas: specialistų reakcijos rezultatai]
  research article;
  Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration
  Problematizavimas kaip savaime suprantamos “tiesos”, todėl labai svarbu kritiškai į jas pažvelgti ir atkreipti dėmesį į galimas žalingas jų pasekmes. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - ištirti, kaip tėvų alkoholio žalos vaikams klausimas problemizuojamas vaiko teisių apsaugos ir paramos procesuose Lietuvoje. Duomenys, gauti iš 20 pusiau struktūruotų interviu su pagrindiniais vaiko gerovės ir apsaugos ekspertais, buvo analizuojami taikant Bacchi problematizavimo metodo strategiją. Specialistai mano, kad tėvų svaiginimasis alkoholiu daro žalą vaikams, ir dėl įžvelgiamų problemų dauguma jų darbo yra orientuota į tėvų elgesio stiprinimo priemones. Toks požiūris į problemą atitolina specialistus nuo žalos, kurią patiria vaikai. Įprasta vaikus iš apsvaigusių tėvų paimti ir vėl juos sujungti, kai tėvai blaivėja. Specialistai remiasi savo pačių moraliniais principais ir idealais, ypač noru išlaikyti “šeimos vienybę”. Ilgalaikė žala išsivysto, kai vaikai, kuriems reikia paramos, nuvertinami ir apleidžiami. Kadangi vaiko gerovės praktikoje dėmesys sutelkiamas į nedidelę dalį problemų, žala vaikų asmenybei ir raidai nėra tinkamai sprendžiama. Analizės parodė, kad specialistų atliekamas su tėvų piktnaudžiavimu alkoholiu susijusios žalos vaikams problematizavimas turi įtakos numanomam rezultatui, t. y. vaikai yra “matomos, bet neapsaugotos aukos”. Profesionalus tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu sukeltos alkoholio žalos vaikams problematizavimo laukas turi atsižvelgti į esminius elementus, pavyzdžiui, suprasti vaikystės traumą ir jos ilgalaikį poveikį vaiko raidai, žinoti, kaip į ją reaguoti, kai ji atsiranda, ir suprasti, kaip išvengti žalingų ilgalaikių pasekmių.
 • Publication
  Lietuvių kalbos vienaskaitinių daiktavardžių vartojimas daugiskaitos formomis: leksikalizacija ir terminizacija
  [The usage of singularia tantum nouns in the Lithuanian language: Lexicalisation and terminologisation]
  research article
  Stepšys, Jonas
  Kalbų studijos = Studies about languages
  Šio straipsnio tikslas – nustatyti pasirinktų lietuvių kalbos vienaskaitinių abstrakčiųjų daiktavardžių gramatinės formos leksikalizaciją, kuri yra susijusi su žodžių skaičiaus gramatinės formos pasikeitimu. Daroma prielaida, kad dėl skaičiaus gramatinės formos pasikeitimo, keičiasi ir leksinė reikšmė. Išsamiau aprašyti leksikalizuotus daiktavardžius, metodus, kaip atpažinti leksikalizaciją, aktualu, kadangi leksika yra greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis, taigi pokyčius būtina fiksuoti, o žodynus atnaujinti, redaguoti, juo labiau kad ši analizė remiasi vartosenos pavyzdžiais iš tekstynų. Netermininės leksikos pavyzdžiai atrinkti iš Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno (DLKT), Delfi.lt tekstyno (DT) ir internetinės Google paieškos. Nors tekstynų statistiniai duomenys parodė, kad tiriamų vienaskaitinių abstrakčiųjų daiktavardžių daugiskaitėjimo reiškinys nėra labai išplitęs, atlikus analizę matyti, kad daugiskaitėjančios leksemos įgauna naujų reikšmių (arba sememų). Vienos turi aukštą leksikalizacijos laipsnį, tokios leksemos galėtų būti pateikiamos atskirame daugiskaitinės lemos žodyniniame straipsnyje. Kitu atveju, kai daugiskaitos formų leksikalizacijos laipsnis yra žemas, jos nėra laikomos savarankiškais leksiniais vienetais. Termininės leksikos gramatinės formos leksikalizacija nustatyta remiantis Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (DLKŽ) ir Lietuvos Respublikos terminų banke (TB) pateikiamomis reikšmėmis. Tyrimo rezultatai rodo, kad kasdienės kalbos žodžių perėjimą į specialios kalbos leksiką lemia terminizacija, tačiau yra ir tokių atvejų, kai tarp kasdienės kalbos žodžio ir termino reikšmių nėra ryškaus semantinio nuotolio, o tai leidžia kalbėti apie terminizacijos nebuvimą
Most viewed
 • Šis vadovėlis skiriamas aukštųjų mokyklų socialinių mokslų edukologijos, psichologijos, sociologijos, antropologijos, viešosios komunikacijos, ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir politikos mokslų krypčių sudijų studentams.
    13325
 • Vadovėlis „Takas“ skirtas B1 lygio lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Jį sudaro 8 pamokos – „žingsniai“, – apimantys svarbias šiam lygiui leksikos temas ir dalį gramatikos. Ši knyga – rinkinys įvairių žanrų, skirtingo sudėtingumo tekstų, kad tiek studentai, tiek jų mokytojai galėtų lanksčiai, kūrybingai ir efektyviai naudotis pateikta medžiaga. Tekstų įvairovė – bandymas atsižvelgti į skirtingų mokymosi stilių, pomėgių, socialinių sričių ir interesų besimokančiųjų poreikius. Apskritai vadovėlio išeities taškas – autentiški tekstai ir natūrali kalbos vartosena. Knyga gausiai iliustruota paveikslais ir fotografijomis, atspindinčiomis įvairias gyvenimo realijas, apimančias įvairius socialinius bei kultūrinius lietuvių kalbos vartojimo ir gyvenimo aspektus. Kiekvienoje pamokoje galima rasti ir smulkiosios tautosakos bei sakytinės kalbos, neformaliosios kalbos pavyzdžių. Dalis gramatikos taisyklių pateikta pamokose kaip aktyvios užduotys. Daugiau informacijos ir gramatikos taisyklių pateikta gramatikos priedo įklijoje, kuri suskirstyta ne pagal pamokas, o pagal kalbos dalis. Šią informaciją galima naudoti skirtingose pamokose, kai tik kyla klausimų dėl tinkamos žodžio formos. Atmintuke rasite kiekvienos pamokos koliažus, kuriuos galima rodyti išmaniojoje lentoje interaktyvioms užduotims, klausymo įrašus ir visus vadovėlio tekstus, kad mokytojas panorėjęs galėtų išradingai juos panaudoti kurdamas savo užduotis. Pajuskite, kaip žingsnis po žingsnio lietuvių kalba ir kultūra jums tampa suprantamesnė, įdomesnė, gal net artimesnė.
    3230  8868
 • ETD
  The effect of influencer marketing on customer behavior. The case of "YouTube" influencers in makeup industry
  [Įžymybių marketingo įtaka pirkėjų elgesiui. "YouTube“ kanalo makiažo industrijos įžymybių atvejis.]
  master thesis
  Baramidze, Tamar
  2018-05-23
  The aim of this diploma paper it is to provide recommendations to the "YouTube" influencers in Georgia and Lithuania and to the brands that target those markets, based on the theoretical analysis, survey and qualitative analysis of the "YouTube" influencers. The paper consists of three main parts: theoretical, empirical and recommendations parts. The first part looks into the literature related to the influencer marketing, it‘s methods of use, the benefits that it can deliver to the brands and the effect of it towards the audience. The second part is devoted to the empirical research: a qualitative analysis of one macro influencer in the makeup industry, one Lithuanian influencer with the biggest number of followers in the country within the industry, and one Georgian influencer with the largest number of subscribers in the country within the industry. In the second chapter, there are also presented the comparisons of their work to each other and the conclusions. The third part focuses on highlighting the problematic aspects of the field of "YouTube" Influencer marketing in Georgia and in Lithuania and providing practical recommendations to the brands and the influencers.
    4311  6085
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
  Šiuolaikinei organizacijai, norinčiai sėkmingai dirbti rinkoje, būtinos marketingo komunikacijos. Jos yra vienas pagrindinių šiuolaikinio marketingo aspektų. Tai svarbus bet kokios organizacijos veiklos elementas, leidžiantis organizacijai bendrauti su klientais. organizacijos turi mokėti koordinuoti, integruoti, planuoti savo komunikaciją – išmokti naudoti tokį galingą marketingo įrankį kaip marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga parengta remiantis marketingo komunikacijų tema parašytais lietuvių ir užsienio autorių darbais ir vadovėliais, taip pat internetu pasiekiamais šaltiniais.
    17141  5960
 • research article
  Haijima, Agnese
  Regioninės studijos. 2013, [No.] 7, Representation of Japanese contemporary popular culture in Europe, p. 31-56
  Lolita fashion – one of the elements of Japanese popular culture as a fashion subculture was created in Japan, taking inspiration from Victorian-era costumes and Rococo period clothing. Amazingly, through the global dissemination of Japanese popular culture this fashion found its way back to Europe. In Riga cosplay events, staging various costumes from Japanese manga and anime world take place since 2004 with the start of the 1st. Anime Festival. Since then, every year various other events like Cosplay Con, Christmas, Halloween parties and individual gatherings attract several hundreds of participants who are given a possibility to show their various costumes inspired from Japanese anime and manga world. Among them there is a group of girls in Riga who like Lolita fashion and organize different meet-ups and events like and picnics, teaparties, museum visits, photosessions of Lolita costumes in Old Riga, Riga gardens and parks. The photos obtained in these events reveal a unique cultural phenomenon: a harmonious blend of two cultures and mentalities: Japanese and Latvian. The modern costumes inspired by Japanese popular culture fit well in Riga historical settings several hundreds of years old.The author was fascinated by their Japanese-like youthful crave for unusual, bizarre, unacustomed, extravagant, well balanced with elegant correctness typical to North Europe. Another factor is worth mentioning: most of the costumes were self made, revealing individual taste in the choice of colors and materials. Handling the topic of Japanese fashion they adjusted it to local environment and individual taste. Some of their peculiar, antique accessories were borrowed from collections that once belonged to their grandmothers and grandfathers showing yet another aspect how old and new, different cultural customs intertween in the global era. The interviews taken with „Riga Lolitas” give insight how these girls took interest in Japan, Lolita fashion, how they created their costumes, what they think of Japanese culture, etc. Lolita fashion in Latvia is also analyzed from the points of relationship with kawaii culture, connection with Goth culture, sign/language system used by members of certain subcultures, women sexuality, transnational political economy. It is discussed also in terms of creativity, rebellion against the conventions of contemporary society, feminine lifestyle, self development, psychological impact. Mori (Forest) Girl – another Japanese fashion subculture evident in Latvia, that is to some extent similar to Country Lolita or Mori Lolita, emerged in Japan in 2007 as a reaction against Japan’s super urbanization, and displays common appreciation of nature, natural materials, practicality, casualness, interest in the old, traditional in the two countries – Latvia and Japan. Mori fashion can be interpreted in some features as the representation of wabi-sabi principles in the modern fashion form.
    1120  4967
Most downloaded
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009
  This teaching aid has grown out from the course Introduction into English Linguistics which I have been teaching at Vytautas Magnus University for a number of years. Its aim is to present students with a concise and up-to-date discussion of some of the main topics that mod-ern linguistics addresses. The teaching guide is provided with exercises for each topic (graded from less difficult to advanced), and questions for discussion. All the exercises have been tested in class. The teaching guide also includes a glossary of the most important terms which stu-dents have to know and be able to use not only in this course but also in the other linguistic courses that they take in the programme of English Philology.
    39246  2052
 • book
  Kaunas : Vytautas Magnus University, 2011
  This text serves as an introduction to critical analysis of crime fiction in English. After a brief review of the pre-history of crime fiction in English, the principal focus is on sub-genres such as Golden Age detective stories, American noir thrillers, thrillers in general and police procedurals. For each sub-genre a list of characteristics is provided. Some major authors like Agatha Christie, Raymond Chandler, P.D. James, Ruth Rendell, Ian Rankin and Kathy Reichs are given closer attention. In addition, newer trends in crime fiction are discussed. Exercises for students and advice in carrying out research on crime fiction are also given.
    18275  3088
 • The idea to write this book primarily came from our intention to share what we have discovered about one of the greatest childhood miracles – play. For a number of years we have explored this phenomenon, yet its profound and extraordinary nature still continues to surprise us. Promotes development and, at the same time, is the greatest achievement of the child. Keeping this in mind, we designed our monograph for a few purposes. First, we wanted to present the results of the three-year project “Development of Self-Regulation in Play” attained in play research laboratory of the Lithuanian University of Educational Sciences. Second, we sought for the first time to discuss in Lithuanian language the theory of play based on cultural – historical psychology. Our objective was to formulate and present the key principles of the development of self-regulation through play activities. Finally, we aimed to describe the steps of practical use of joint (adult-child) play activities that help a child to develop a self-regulatory behavior during play. Why did we choose to focus on the development of self-regulation through play activities? Simply that a large number of worldwide studies show (Elkind, 1982, 2007; Singer, Singer, D’Agostino, DeLong, 2008; Frost, 2010) that children’s imaginary play is vanishing and that their imagination and self-regulation skills have deteriorated. Another observed trend is a clear opposition between play and academic learning (Miller & Almon, 2009; Nicolopoulou, 2010). Surveys reveal that currently selfregulation and executive functions are in the center of researchers’ attention worldwide and are among top ten studies in progress. [...]
    17315  2186
 • book
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012
  Šiuolaikinei organizacijai, norinčiai sėkmingai dirbti rinkoje, būtinos marketingo komunikacijos. Jos yra vienas pagrindinių šiuolaikinio marketingo aspektų. Tai svarbus bet kokios organizacijos veiklos elementas, leidžiantis organizacijai bendrauti su klientais. organizacijos turi mokėti koordinuoti, integruoti, planuoti savo komunikaciją – išmokti naudoti tokį galingą marketingo įrankį kaip marketingo komunikacijos. Mokomoji knyga parengta remiantis marketingo komunikacijų tema parašytais lietuvių ir užsienio autorių darbais ir vadovėliais, taip pat internetu pasiekiamais šaltiniais.
    17141  5960
 • book;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011
  Cheminių reakcijų ir procesų termodinamika, grįžtamosios ir negrįžtamosios cheminės reakcijos, fazių pusiausvyra ir tirpalai, elektrochemija, cheminių reakcijų kinetika, koloidų chemija. Šioje knygoje pateikiama teorinė dalis, uždavinių sprendimai, užduotys savarankiškam darbui, laboratorinių darbų aprašai minėtomis temomis.
    16839  2030

Discover

Date issued
Has content
false 76962
true 41848
Entity type
ETD 23381