Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 6 of 6
 • ETD
  Formation of coaching consulting simulation model
  [Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas]
  doctoral thesis
  2012-12-07
  Coaching consulting in organizations allow managers greater flexibility to respond to the market and the competitive environment changes. Theoretical studies of coaching phenomenon carried out in the coaching phenomenon conceptualization and categorization context. Coaching consulting analyzed in the business process management context. The empirical study used mathematical psychology Conjoint methodology that allows to simulate the process of coaching consulting. Formed coaching consulting simulation model provides the opportunity to improve the quality of the coaching consulting.
    8  6
 • ETD
  Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas
  [Formation of coaching consulting simulation model]
  doctoral thesis
  2012-12-07
  Koučingo konsultavimo taikymas organizacijose suteikia galimybę vadovams lanksčiau reaguoti į rinkos ir konkurencinės aplinkos pokyčius. Atliekant koučingo fenomeno teorines studijas atlikta koučingo fenomeno konceptualizacija bei kategorizacija. Koučingo konsultavimas disertacijoje analizuojamas verslo procesų valdymo kontekste. Atliekant empyrinį tyrimą disertacijoje panaudota matematinės psichologijos metodologija Conjoint, suteikianti galimybę simuliuoti koučingo konsultavimo procesą. Disertacijoje suformuotas koučingo konsultavimo simuliavimo modelis suteikia galimybę koučingo konsultantams pagerinti konsultavimo kokybę ilgojoje perspektyvoje.
    135  44
 • ETD
  Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis
  [Organization self-development based on mind activity expansion in management]
  doctoral thesis
  2011-02-04
  Disertaciniame darbe analizuojamas ryšys tarp vadovo plėtojamos minties veiklos valdyme ir verslo organizacijos vystymosi. Mąstymo apibrėžimų sisteminimas tokiuose socialiniuose moksluose kaip vadyba, sociologija, psichologija, ontopsichologija, metodologija leido atskirti ir patikslinti minties veiklos sąvoką. Minties veikla disertacijoje apibrėžiama kaip teorinis ir praktinis mąstymo procesas nuolatinėje vadybininko veikloje, naudojant refleksiją, suvokimą, įsisąmoninimą, intuityvų ir racionalų mąstymą. Minties veiklos procesas apima ir grynąjį mąstymą. Minties veiklos proceso trisluoksnėje schemoje šalia refleksijos, suvokimo ir įsisąmoninimo išskirti kaip svarbūs veiksniai intuicija ir racionalus mąstymas. Minties veiklos plėtojimas organizacijos valdyme per procesinį-veiklinį požiūrį siejamas su ateities kūrimo veiklomis, kurios padeda formuoti organizacijos vystymosi žingsnį. Remiantis kiekybinio tyrimo duomenimis, įvertinamos sąsajos tarp minties veiklos, organizacijos vystymosi ir ateities kūrimo veiklų (prognozavimo, prožektavimo, projektavimo, programavimo, planavimo, scenariavimo, projekto įgyvendinimo, autorinės priežiūros, ekspertizės, monitoringo, organizavimo ir valdymo). Identifikuotos stiprios koreliacijos tarp vadovo plėtojamos minties veiklos, organizacijos vystymosi ir darbuotojų vystymosi leido patvirtinti disertacijoje iškeltas hipotezes. Kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai leido suformuoti minties veiklos vystymo galimybes Lietuvos verslo organizacijose. Minties veiklos plėtojimo suvokimas ir identifikuotos vystymosi galimybės turėtų leisti vadovams, vadybininkams kurti naujas žinias, naujus sugebėjimus, įgūdžius, kurių dėka būtų sukuriamos naujos arba vystomos esamos organizacijos.
    108  27
 • ETD
  Organization self-development based on mind activity expansion in management
  [Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis]
  doctoral thesis
  2011-02-04
  There are analyzed connections between manager’s mind activity and self-development of business organizations in the doctoral dissertation. Synthesis of concepts ‘contemplation’ in management, sociology, psychology, ontopsychology, methodology was the reason to separate and redefine concept of ‘mind activity’. In the dissertation mind activity is defined as theoretical and practical thinking process in the manager’s permanent activity with the help of reflection, perception, awareness, intuitive and rational thinking. The process of mind activity covers absolute thinking as well. The three-layered scheme of mind activity has been supplemented in addition to reflection, perception and awareness, intuition and rational thinking have been distinguished. Expansion of mind activity in organization management according to process-action attitude is associated with future creation acts that help to make the step of self-development. According to quantitative research results connections between mind activity and future creation acts (Prognostication, Floodlighting, Projection, Programming, Planning, Making a scenario, Implementation of a project, Supervision of an author, Expertise, Monitoring) are determined. Strong correlations between manager’s mind activity, organization development and development of employees enabled to confirm hypothesis of dissertation reasonably. The results of quantitative and qualitative researches were the reason formatting opportunities of mind activity development in Lithuanian business organizations. The perception of mind activity expansion and identified opportunities for self-development should enable managers create new knowledge, new abilities and skills with the help of which new organizations could be created or the present ones could be developed.
    7  9
 • ETD
  Organization management assessing stakeholder influence
  [Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį]
  doctoral thesis
  2009-09-24
  The movement of stakeholders was formed at the end of previous century. Considering the importance and influence on development of organizations, this movement is compared to such phenomenon as globalization or rapid evolution of information technologies. In a manner of peaking, decisions of management essentially are taken beyond the limits of management of organization and executives of organizations are left the role of decision acceptance and realization, when the activity of stakeholders is active and strategic response of organization is wrong. In the dissertation there is looked for the answer to the question “How should organizations is managed in the context of stakeholder influence?” The presumptions of stakeholders influence on organizations, means, results and consequences are discussed. For the evaluation of practical impact of stakeholders on management and development of organizations in Lithuania international methodology is used. This methodology is adjusted to the conditions of Lithuania and transferred to study and evaluate not only the pressure of environmental stakeholders, but the other as well. Cases revealing the stakeholder influence on managing the organizations and on decision making, are explored. Suggestions for managing organizations in the context of stakeholder influence are formulated: correction of process of strategic planning, the methodology of evaluation and management of risk that rise because of the impact of stakeholders; it is suggested to apply the concept and terms of navigation in management science.
    7  11
 • ETD
  Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį
  [Organization management assessing stakeholder influence]
  doctoral thesis
  2009-09-22
  Praėjusio amžiaus pabaigoje susiformavo įtakos grupių judėjimas, kuris pagal savo svarbą ir įtaką organizacijų vystymuisi yra gretinamas su tokiais fenomenais kaip globalizacija ar sparti informacinių technologijų raida. Tam tikra prasme, esant aktyviai įtakos grupių veiklai ir neteisingam organizacijų strateginiam atsakui, valdymo sprendimai iš esmės yra priimami už organizacijos valdymo ribų, o organizacijų vadovams telieka sprendimo akceptavimo ir įgyvendinimo vaidmuo. Disertacijoje yra ieškoma atsakymo į klausimą: „kaip valdyti organizacijas įtakos grupių poveikio kontekste?“ Disertacijoje aptariamos įtakos grupių poveikio organizacijoms prielaidos, priemonės, rezultatai ir pasekmės. Įtakos grupių praktinio poveikio organizacijų valdymui ir vystymuisi vertinimui Lietuvoje pasitelkiama tarptautinė metodika, kuri yra taikoma siekiant tirti ir vertinti aplinkosaugos įtakos grupių spaudimą organizacijų valdymui ir vystymuisi. Ši metodika adaptuojama Lietuvos sąlygoms ir perkeliama ne tik aplinkosaugos įtakos grupių spaudimui tirti ir vertinti. Nagrinėjamos situacijos, kurios atskleidžia įtakos grupių poveikį organizacijų valdymui ir sprendimų priėmimui. Formuluojami pasiūlymai kaip valdyti organizacijas įtakos grupių poveikio kontekste. Pateikti pasiūlymai kaip koreguoti strateginio planavimo procesą, pasiūlyta įtakos grupių keliamos rizikos vertinimo ir valdymo metodika; vadybos mokslui ir praktikai siūloma taikyti navigacijos koncepciją ir terminus.
    25  17