Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 10 of 40
No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Organizacijos korporatyvinės strategijos formavimas

2014-05-27, Likšaitė, Sandra, Kvedaravičius, Jonas

Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų valdomos įmonės procesai būtų efektyvūs, todėl kiekvienas lyderis tiesiog privalo mokėti analitiškai mąstyti, rinkti bei sisteminti informaciją apie jų įmonės klientus bei tuos, kurie gali būti potencialiais klientais, analizuoti rinkas bei jų vystymąsi, taip pat kainų politiką bei kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos kiekvieno iš jų valdomai įmonei. Magistro baigiamajame darbe nagrinėjami UAB „Celsis“ strategijos formavimo aspektai. Darbo tikslas – parodyti, kaip parenkama organizacijos strategija, analizuojant įmonės vidinę ir išorinę aplinką, atsižvelgiant į jos galimybes, stipriąsias ir silpnąsias puses bei grėsmes. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė bei projektinė. Pirmojoje teorinėje darbo dalyje apibūdinami strateginio valdymo sampratos aspektai, analizuojami strategijos rengimo teoriniai aspektai. Analitinėje darbo dalyje atliekama UAB „Celsis“ vidinės bei išorinės aplinkos analizė, nagrinėjamas SWOT modelis, kuris atskleidžia įmonės stiprybes ir silpnybes bei grėsmes ir galimybes. Tokiu būdu atpažįstamos įmonės kompetencijos bei probleminės sritys. Atlikus organizacijos strateginę analizę, trečioje baigiamojo darbo dalyje, galima pateikti analizuojamos įmonės misiją, viziją bei suformuluoti tikslus. Suformulavus šildymo bei santechninėmis prekėmis prekiaujančioms įmonėms pritaikomą veiklos strategiją, sudaromas strateginių veiksmų planas, kuris padės įgyvendinti suformuotą strategiją. Baigiamasis darbas atliktas naudojant aprašomosios situacijos analizės metodą bei analizuojant mokslinę literatūrą ir antrinius duomenis, taip pat įmonės dokumentus.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

VšĮ „IT psichologija“ internetinės svetainės vystymas vadybiniu aspektu

2013-05-28, Lukoševičiūtė, Daiva, Kvedaravičius, Jonas

Tikslas: įvertinti teorinius aspektus kaip reikia vystyti internetinę svetainę organizacijoje vadybiniu aspektu ir remiantis atliktų tyrimų rezultatais parengti VšĮ „IT psichologija“ internetinės svetainės vystymo projektą. Teorinėje dalyje apsibrėžiama vystymo samprata, išskiriami veiksniai, turintys įtakos internetinių svetainių kokybei, savybės, lemiančios internetinių svetainių kokybę ir valdytini procesai bei vadybinis vaidmuo juose, vystant internetines svetaines. Tyrime naudoti metodai: ekspertinė apklausa, ir stebėjimas bei jį papildantis interviu, kurie buvo atlikti VšĮ „IT psichologija“. Pagrindiniai rezultatai: daugiausiai įtakos internetinės svetainės kokybei turi organizacinis bei sprendimų priėmėjo aspektai, kam reikalingi atitinkami vadybiniai sprendimai. Projektinėje dalyje suformuoti šie pagrindiniai sprendimai: daryti pokyčius, susijusius su darbuotojais ir darbo struktūra, gerinti darbo procesus įmonėje, generuoti papildomas pajamas.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Organizacijos pokyčių valdymo tobulinimas išorinėje aplinkoje vykstančių pokyčių kontekste

2011-06-03, Danielienė, Ilma, Kvedaravicius, Jonas

Darbo tikslas - pateikti sistemingą, vieningą ir ilgalaikį pokyčių valdymo projektą Kauno viešbučiams. Per pastaruosius keletą metų, tai yra nuo 2009 m. pradžios Lietuvos ekonomikoje vyko daug pokyčių, kurių priežastis buvo ekonominis nuosmukis, kurio pasekoje atsirado įvairūs pasikeitimai susiję su mokesčiais, kas savo ruožtu turėjo įtakos organizacijoms, tai yra, jos buvo priverstos vykdyti pokyčius viduje, tam, kad prisitaikytų prie išorinėje aplinkoje vykusių pasikeitimų. Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti ar akivaizdūs pokyčiai išorinėje organizacijų aplinkoje tikrai turėjo įtakos organizacijų pokyčiams viduje bei tai, ar organizacijų vadovai naudoja pokyčių valdymą. Analitinėje darbo dalyje buvo pristatyta trumpa Kauno viešbučių rinkos situacijos analizė bei atliktas anketinės apklausos tyrimas. Šiame tyrime dalyvavo 12 Kauno viešbučių vadovų. Šiuo tyrimu buvo norima išsiaiškinti, ar aiškiai matyti pokyčiai išorinėje organizacijų aplinkoje turėjo įtakos viešbučių veiklai, ar vadovai mano, kad reikia reaguoti į pokyčius kaip ir tai, ar yra bandoma juos valdyti. Projektinėje dalyje pasitelkus gautus tyrimo duomenis, kitų autorių pokyčių modelius, teorinę medžiagą apie išorinius bei vidinius organizacijų pokyčius bei jų sąsajas, buvo sudarytas pokyčių valdymo tobulinimo projektas, kuris gali būti pritaikomas taip pat ir mažoms bei vidutinėms paslaugų įmonėms. Šios programos tikslas bei išskirtinumas yra, tas, kad tam, kad organizacija galėtų reaguoti į išorinėje organizacijos aplinkoje vykstančius pokyčius, ji visų pirma turi sklandžiai vykdyti savo veiklas, susisteminti bei darniai vykdyti procesus bei užtikrinti žmogiškųjų išteklių įtraukimą į veiklas.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

UAB "Hertransus" stateginis planavimas

2010-11-12, Niedvaras, Simonas, Kvedaravičius, Jonas

Baigiamojo magistro darbo tikslas – „UAB „Hertransus“ strateginis planavimas“. Darbe tiriama, koks strateginio planavimo modelis geriausiai tiktų minėtos įmonės tikslams pasiekti. Darbas susideda iš trujų dalių: 1) strateginis planavimas ir jo reikšmė įmonėms; 2) iš kokių dedamųjų dalių susideda strateginis planavimas; 3) sugeneruojami strateginio planavimo modeliai ir vieno jų pritaikymas pasirinktai įmonei. Pirmojoje magistro darbo dalyje nagrinėjama strateginio planavimo reikšmė įmonėms. kokią vietą strateginis planavimas užima įmonės veikloje ir kuo jis svarbus. Šioje dalyje nagrinėjami teoriniai starteginio planavimo apibrėžimai leidžia nustatyti kintamuosius, pagal kurios analitinėje dalyje analizuojami pasirinktos įmonės strateginio planavimo ypatumai. Antrojoje dalyje nagrinėjami išorės tisioginiai ir netiesioginiai veiksniai, lemiantys įmonės planuojamos strategijos parinkimą, atskleidžiami kiti strateginio planavimo aspektai: strategijos organizavimas, valdymas, kontrolė. Trečiojoje dalyje atskleidžiami įmonės vizija, misija ir tikslai. SWOT analizės metu išgryninamos įmonės galimybės, grėsmės, stiprybės bei silpnybės. Taip pat trečioje dalyje autorius sugeneruoja tris strateginio planavimo modelius, kurių vienas, atsižvelgus į UAB „Hertransus“ ateities tikslus, galėtų būti pritaikytas įmonės ateities planavime. Baigiamojoje darbo dalyje autorius pritaiko ir po to parenka jo manymu labiausiai įmonei tinkantį modelį. Darbą sudaro: įvadas, strateginio valdymo teoriniai aspektai, įmonės pristatymas, veiklos analizė, projektiniai sprendimai įmonės strateginio plano įgyvendinimui, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Finansinių piramidžių poveikio valdymas tiesioginio pardavimo įmonių veikloje

2014-05-27, Bagušytė, Indrė, Kvedaravičius, Jonas

Magistro baigiamajame darbe analizuojama finansinių piramidžių poveikio valdymas tiesioginio pardavimo įmonių veikloje. Lietuva, kurdama tiesioginio pardavimo įmonių veiklos modelį, rėmėsi ne vienos užsienio valstybės patirtimi, tačiau ši veikla yra dažnai painiojama su finansinių piramidžių veikla. Šiame darbe siekiama išanalizuoti ir įvertinti finansinių piramidžių poveikį tiesioginio pardavimo įmonių veikloje ir nustatyti poveikio valdymo priemones, įvertinant tiesioginio bendravimo su klientais, prekybos ne prekybai skirtose vietose, socialiai atsakingo verslo ir asmenų įtraukimo dimensijas. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, rekomendacijos ir priedai. Įvade atskleidžiamas nagrinėjamos temos aktualumas, iškeliamas tikslas ir jam įgyvendinti suformuojami darbo uždaviniai. Pirmoje dalyje nagrinėjama tiesioginių pardavimų ir finansinių piramidžių verslo modelių teoriniai aspektai, daromas poveikis ir jo valdymo priemonės, bei verslo įmonių socialinės atsakomybės sampratos. Antroje darbo dalyje pateikiama nagrinėjamų įmonių Avon ir Mary Kay veiklos analizė, tyrimo metodologija ir empirinio pusiau struktūruoto interviu ir anketinio tyrimų rezultatai. Trečioje darbo dalyje pateikiamas finansinių piramidžių poveikio valdymo koncepcinis modelis tiesioginio pardavimo įmonių veikloje, bei priemonės jo įgyvendinimui. Pagrindinės priemonės, skirtos finansinių piramidžių poveikio valdymui yra kontrolė, mokymai, rinkos tyrimai ir komunikacijos kanalo tobulinimas, socialiniai projektai ie bendras žinomumo gerinimas.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Vadybos potencialo didinimas taikant neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodus UAB "Stiklita" pavyzdžiu

2012-05-28, Moliušytė, Sandra, Kvedaravičius, Jonas

Neurolingvistinis programavimas ir koučingas – efektyvūs metodai, padedantys atskleisti ir didinti asmens bei organizacijos vadybos potencialą. Šio darbo tikslas – pagrįsti neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodų taikymo vadovo darbe efektyvumą bei sudaryti įmonės vadybos potencialo vystymo planą. Teorinėje dalyje apibrėţiamos NLP, koučingo ir NLP koučingo sampratos, pristatomi pagrindiniai šių metodų modeliai, jų taikymo galimybės bei nauda minkštuoju ir kietuoju poţiūriais, atskleidţiamos NLP ir koučingo sąsajos bei vadybos potencialo didinimo galimybės taikant šiuos metodus. Tyrimas buvo atliktas įmonėje UAB „Stiklita“, pasitelkiant anketavimą (2 kartus) bei seminaro vedimą darbuotojams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įmonė neišnaudoja savo potencialo ir leido nustatyti sritis, kurias galima tobulinti pritaikant NLP ir koučingo metodus bei išmatuoti ţinių apie NLP ir koučingą naudą organizacijai. Projektinėje dalyje pateikiamas sudarytas įmonės vadybos potencialo vystymo planas per pagrindines vadybos funkcijas pritaikant NLP ir koučingą bei jo įgyvendinimo projektas, aprašomi konkretūs rekomenduojami procesai ir veiklos, didinantys vadybos potencialą ir palaikantys vadybos potencialo vystymąsi organizacijoje.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimas coworking‘o pavyzdžiu

2011-06-03, Kriaučiūnas, Audrius, Kvedaravičius, Jonas

Baigiamojo darbo tikslas yra pateikti vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimo sprendimus remiantis coworking'o fenomenu bei pokyčiais vykstančiais ekonominėje sistemoje. Teorinėje darbo dalyje analizuojami pokyčiai ekonominėje sistemoje, organizacijose, bei individualiame lygmenyje, lėmę naujo fenomeno – coworking‘o – atsiradimą. Gilinamasi į individo vystymosi šių pokyčių akivaizdoje problematiką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo pasitelktas K.Lewin jėgų lauko analizės modelis, leidęs coworking‘o centre užčiuopti jėgas skatinančias ir varžančias individų bendradarbiavimą – vystymosi katalizatorių. Projektinėje darbo dalyje pateikiami samprotavimai apie neišnaudotą individų potencialą, kuris yra suvaržytas išorinių reguliavimų. Išorinių reguliavimų mažinimas įvardijamas kaip vystymo suponavimo šaltinis ir siūlomas laikyti siekiamybe sociokultūrinėse sistemose.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Dviejų susijungusių ortopedinių įmonių strateginio plano metmenys

2013-11-29, Čiukaitė, Ieva, Kvedaravičius, Jonas

Darbo tikslas atlikti AB „Ortopedijos technika“ ir UAB „Plėtra“ veiklos strateginę analizę ir suformuluoti bendrą strategiją. Darbas susideda iš įvado ir trijų dalių. Magistrinis darbas atliktas naudojantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize. Teorinėje dalyje remiantis moksline literatūra yra pateikiami įvairūs aspektai apie strateginio plano sampratą, strateginio valdymo proceso struktūrą, ji yra plačiau išnagrinėjama, aptariamos nustatytinė ir plėtotinė metodologijos taip pat organizacijos subalansuotos sėkmės struktūra. Antroje dalyje pateikiamos įmonių jungimosi priežastys bei statistika, pristatomas ortopedinių gaminių sektorius. Aprašomos ortopedinės priemonės, kompensavimo tvarka bei valstybės patiriamos išlaidos joms kompensuoti. Taip pat pateikiamos išsamios AB „Ortopedijos technika“ ir UAB „Plėtra“ charakteristikos, atliekamos išorės ir vidaus aplinkos analizės. Trečioje dalyje nustatomos įmonės misijos, vizijos, tikslai bei vertybės, atliekama SSGG analizė, parenkamos ir įvertinamos strateginės alternatyvos bei resursai joms pasiekti. Baigiamojo darbo išvados bei rekomendacija padės susijungusioms įmonėms (bei to paties profilio organizacijoms) išvengti klaidų plėtojant verslą, įveikti sunkumus, įgyti konkurencinį pranašumą.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos sąsajos ir jų įtaka didelėse įmonėse

2011-06-03, Bruzdeilynaitė, Ingrida, Kvedaravičius, Jonas

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ir žmogiškųjų išteklių vadybos (ŽIV) sąsajas ir sukurti įmonių socialinės atsakomybės strategijos rengimo bei realizavimo modelį, kurį būtų galima integruoti į žmogiškųjų išteklių vadybos sistemą didelėse įmonėse. Darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos sampratos bei jų sąsajos. Analitinėje dalyje, naudojant lyginamąją analizę, tiriamos įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos sąsajos Lietuvoje veikiančiose ir Pasauliniam susitarimui priklausančiose didelėse įmonėse, bendrovių „MG Baltic“ ir „TEO LT“ pavyzdžiu. Remiantis ĮSA ir ŽIV sąsajomis, atliekama tarptautinės „Intel“ įmonės gerosios praktikos analizė. Projektinėje dalyje pateikiamas įmonės socialinės atsakomybės strategijos rengimo ir realizavimo didelėse įmonėse modelis bei pasiūlomi projektiniai sprendimai, kaip integruoti įmonės socialinės atsakomybės strategiją ir žmogiškųjų išteklių vadybos sistemą.

No Thumbnail Available
ETD
Open Access

Inovacijų diegimo proceso valdymo tobulinimas

2011-06-03, Knieža, Aivaras, Kvedaravičius, Jonas

Šio darbo tikslas yra suformuluoti vadybinius sprendimus įmonės inovacinės kultūros sukūrimui bei pateikti inovacijų diegimo procesinį valdymo modelį. Teorinėje darbo dalyje aptariamas moksliniuose straipsniuose nagrinėjamas inovacijų diegimo procesų valdymo modelis ir pasiūlymai jo tobulinimui. Analitinėje dalyje yra atliekamas Lietuvos inovacinės aplinkos ir organizacijų vidinės aplinkos tyrimas, bei identifikuojamos atsirandančios problemos. Trečiojoje dalyje pateikiami siūlymai, kaip būtų galima sukurti įmonės inovacinę kultūrą, bei pateikiamas Lietuvos įmonėms taikytinas inovacijų valdymo modelis. Šio darbo užsibrėžtų uždavinių atskleidimui buvo pasinaudota antrinių statistinių duomenų analize, straipsnių nagrinėjimu, ekspertine apklausa interviu metodu. Pagrindinai sprendiniai, kurie buvo atskleisti projektinėje dalyje yra:įmonės inovacinei aplinkai sukurti itin svarbu tinkamo personalo atranka, organizacijos kultūros, atitinkančios inovacijų diegimą sukūrimas, ir efektyvus projektų procesų valdymas.