Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
ETD

Strateginis planavimas vairavimo mokyklose

2010-05-21, Videikis, Kęstutis, Kvedaravičius, Jonas

Baigiamojo darbo autorius: Kęstutis Videikis Pilnas baigiamojo darbo pavadinimas: Strateginis planavimas vairavimo mokyklose Baigiamojo darbo vadovas: prof. habil. dr. Jonas Kvedaravičius Baigiamojo darbo atlikimo vieta ir Vytauto Didžiojo universitetas, Ekonomikos ir metai: vadybos fakultetas, Kaunas, 2010 Puslapių skaičius: 60 Paveikslų skaičius: 25 Priedų skaičius: 1 Darbo tikslas – aptarti strateginio planavimo reikšmę bei ištirti strateginio planavimo procesą vairavimo mokyklų veikloje ir parengti strateginį organizacijos planą. Teorinėje darbo dalyje analizuojamos strateginio organizacijų planavimo dalys: misija, vizija, tikslų formulavimas, aplinkos analizė, strategijos alternatyvos, strategijos įgyvendinimas, jos įvertinimas ir pan. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas, apklausiant Klaipėdos mieste ir rajone veikiančių vairavimo mokyklų darbuotojus. Projektinėje darbo dalyje, atsižvelgiant į išanalizuotų anketų duomenis, kurie įrodė, jog labai mažai vairavimo mokyklų turi kokybišką strateginį organizacijos planą, suformulavau strateginį organizacijos planą UAB „Respublikos NT“ vairavimo mokyklai. Pagrindinis projektinis sprendimas minėtai vairavimo mokyklai buvo keisti vykdomą pasirinktą augimo strategiją į riboto augimo strategiją.

No Thumbnail Available
ETD

Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos strateginio plano metmenys

2009-06-01, Malinauskaitė, Aurelija, Kvedaravičius, Jonas

Magistro baigiamojo darbo tikslas - parengti pasiūlymus ir projektinius sprendimus Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos strategijai. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Pirma darbo dalis skirta užsienio ir Lietuvos autorių mokslinės literatūros šaltinių analizei. Pateikta strategijos, strateginio planavimo ir strateginio valdymo sąvokų sampratos, aprašyta strateginio planavimo proceso dalys: vizija, misija, tikslai, organizacijos išorės aplinkos analizė, vidaus aplinkos analizė, strateginės alternatyvos ir jų vertinimas, strateginio plano įgyvendinimas ir valdymas, strategijos įvertinimas. Antroje darbo dalyje atlikta Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos veiklos analizė. Šioje dalyje yra išanalizuota organizacijos veikla, darbuotojai, atlikta PEST analizė ir konkurencinio pranašumo Porter‘io Penkių jėgų modelio analizė. Ištirta mokyklos vidaus aplinkos analizė, atliktas vidaus audito tyrimas bei SWOT (SSGG) analizė. Trečia darbo dalis skirta projektiniams sprendimams. Šioje darbo dalyje pateikti pagrindiniai pasiūlymai Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos strategijai, suformuota organizacijos vizija, misija, tikslai, įvertintos strateginės alternatyvos, pateiktas organizacijos strategijos plano įgyvendinimas.

No Thumbnail Available
ETD

Klaipėdos regiono medienos pramonės mažų ir vidutinių įmonių grupės strategijos formavimas

2009-04-24, Aleksandravičiūtė - Kaikarienė, Vaida, Aleksandravičiūtė, Vaida, Kvedaravičius, Jonas

Dabartinė ekonominė situacija pasaulyje ir Lietuvos įmonių veikla tarptautinėje rinkoje reikalauja greitos orientacijos ir gebėjimo racionaliai spręsti įmonėse iškilusias problemas. Tinkamas strategijos pasirinkimas garantuoja įmonei išlikimą sunkiomis konkurencingomis sąlygomis. Taip pat įmonės strategijos kūrimas ekonominio sąstingio metu yra puikus metas vadovams taisyti klaidas, įvertinti visas strategines alternatyvas ir galbūt ryžtis esminiams pokyčiams. Akivaizdu, kad strateginis planavimas ir valdymas šiandien yra labai aktuali tema didžiajai daugumai Lietuvos įmonių. Darbo tyrimo objektas - Klaipėdos regiono medienos pramonės, išskyrus baldus, mažų ir vidutinių įmonių strateginio formavimo procesas.