Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 4 of 4
 • ETD
  UAB "Hertransus" stateginis planavimas
  [Strategic planning of „Hertransus“ Ltd]
  master thesis
  Niedvaras, Simonas
  2010-11-12
  Baigiamojo magistro darbo tikslas – „UAB „Hertransus“ strateginis planavimas“. Darbe tiriama, koks strateginio planavimo modelis geriausiai tiktų minėtos įmonės tikslams pasiekti. Darbas susideda iš trujų dalių: 1) strateginis planavimas ir jo reikšmė įmonėms; 2) iš kokių dedamųjų dalių susideda strateginis planavimas; 3) sugeneruojami strateginio planavimo modeliai ir vieno jų pritaikymas pasirinktai įmonei. Pirmojoje magistro darbo dalyje nagrinėjama strateginio planavimo reikšmė įmonėms. kokią vietą strateginis planavimas užima įmonės veikloje ir kuo jis svarbus. Šioje dalyje nagrinėjami teoriniai starteginio planavimo apibrėžimai leidžia nustatyti kintamuosius, pagal kurios analitinėje dalyje analizuojami pasirinktos įmonės strateginio planavimo ypatumai. Antrojoje dalyje nagrinėjami išorės tisioginiai ir netiesioginiai veiksniai, lemiantys įmonės planuojamos strategijos parinkimą, atskleidžiami kiti strateginio planavimo aspektai: strategijos organizavimas, valdymas, kontrolė. Trečiojoje dalyje atskleidžiami įmonės vizija, misija ir tikslai. SWOT analizės metu išgryninamos įmonės galimybės, grėsmės, stiprybės bei silpnybės. Taip pat trečioje dalyje autorius sugeneruoja tris strateginio planavimo modelius, kurių vienas, atsižvelgus į UAB „Hertransus“ ateities tikslus, galėtų būti pritaikytas įmonės ateities planavime. Baigiamojoje darbo dalyje autorius pritaiko ir po to parenka jo manymu labiausiai įmonei tinkantį modelį. Darbą sudaro: įvadas, strateginio valdymo teoriniai aspektai, įmonės pristatymas, veiklos analizė, projektiniai sprendimai įmonės strateginio plano įgyvendinimui, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai.
    81  39
 • ETD
  Organization management assessing stakeholder influence
  [Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį]
  doctoral thesis
  2009-09-24
  The movement of stakeholders was formed at the end of previous century. Considering the importance and influence on development of organizations, this movement is compared to such phenomenon as globalization or rapid evolution of information technologies. In a manner of peaking, decisions of management essentially are taken beyond the limits of management of organization and executives of organizations are left the role of decision acceptance and realization, when the activity of stakeholders is active and strategic response of organization is wrong. In the dissertation there is looked for the answer to the question “How should organizations is managed in the context of stakeholder influence?” The presumptions of stakeholders influence on organizations, means, results and consequences are discussed. For the evaluation of practical impact of stakeholders on management and development of organizations in Lithuania international methodology is used. This methodology is adjusted to the conditions of Lithuania and transferred to study and evaluate not only the pressure of environmental stakeholders, but the other as well. Cases revealing the stakeholder influence on managing the organizations and on decision making, are explored. Suggestions for managing organizations in the context of stakeholder influence are formulated: correction of process of strategic planning, the methodology of evaluation and management of risk that rise because of the impact of stakeholders; it is suggested to apply the concept and terms of navigation in management science.
    7  11
 • ETD
  Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį
  [Organization management assessing stakeholder influence]
  doctoral thesis
  2009-09-22
  Praėjusio amžiaus pabaigoje susiformavo įtakos grupių judėjimas, kuris pagal savo svarbą ir įtaką organizacijų vystymuisi yra gretinamas su tokiais fenomenais kaip globalizacija ar sparti informacinių technologijų raida. Tam tikra prasme, esant aktyviai įtakos grupių veiklai ir neteisingam organizacijų strateginiam atsakui, valdymo sprendimai iš esmės yra priimami už organizacijos valdymo ribų, o organizacijų vadovams telieka sprendimo akceptavimo ir įgyvendinimo vaidmuo. Disertacijoje yra ieškoma atsakymo į klausimą: „kaip valdyti organizacijas įtakos grupių poveikio kontekste?“ Disertacijoje aptariamos įtakos grupių poveikio organizacijoms prielaidos, priemonės, rezultatai ir pasekmės. Įtakos grupių praktinio poveikio organizacijų valdymui ir vystymuisi vertinimui Lietuvoje pasitelkiama tarptautinė metodika, kuri yra taikoma siekiant tirti ir vertinti aplinkosaugos įtakos grupių spaudimą organizacijų valdymui ir vystymuisi. Ši metodika adaptuojama Lietuvos sąlygoms ir perkeliama ne tik aplinkosaugos įtakos grupių spaudimui tirti ir vertinti. Nagrinėjamos situacijos, kurios atskleidžia įtakos grupių poveikį organizacijų valdymui ir sprendimų priėmimui. Formuluojami pasiūlymai kaip valdyti organizacijas įtakos grupių poveikio kontekste. Pateikti pasiūlymai kaip koreguoti strateginio planavimo procesą, pasiūlyta įtakos grupių keliamos rizikos vertinimo ir valdymo metodika; vadybos mokslui ir praktikai siūloma taikyti navigacijos koncepciją ir terminus.
    25  17
 • ETD
  Klaipėdos regiono medienos pramonės mažų ir vidutinių įmonių grupės strategijos formavimas
  [Strategic formation process of Klaipeda region wood industry’s (except furniture) small and medium-sized enterprises]
  master thesis
  Aleksandravičiūtė - Kaikarienė, Vaida
  ;
  Aleksandravičiūtė, Vaida
  2009-04-24
  Dabartinė ekonominė situacija pasaulyje ir Lietuvos įmonių veikla tarptautinėje rinkoje reikalauja greitos orientacijos ir gebėjimo racionaliai spręsti įmonėse iškilusias problemas. Tinkamas strategijos pasirinkimas garantuoja įmonei išlikimą sunkiomis konkurencingomis sąlygomis. Taip pat įmonės strategijos kūrimas ekonominio sąstingio metu yra puikus metas vadovams taisyti klaidas, įvertinti visas strategines alternatyvas ir galbūt ryžtis esminiams pokyčiams. Akivaizdu, kad strateginis planavimas ir valdymas šiandien yra labai aktuali tema didžiajai daugumai Lietuvos įmonių. Darbo tyrimo objektas - Klaipėdos regiono medienos pramonės, išskyrus baldus, mažų ir vidutinių įmonių strateginio formavimo procesas.
    93  13