Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 2 of 2
 • ETD
  Organization management assessing stakeholder influence
  [Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį]
  doctoral thesis
  2009-09-24
  The movement of stakeholders was formed at the end of previous century. Considering the importance and influence on development of organizations, this movement is compared to such phenomenon as globalization or rapid evolution of information technologies. In a manner of peaking, decisions of management essentially are taken beyond the limits of management of organization and executives of organizations are left the role of decision acceptance and realization, when the activity of stakeholders is active and strategic response of organization is wrong. In the dissertation there is looked for the answer to the question “How should organizations is managed in the context of stakeholder influence?” The presumptions of stakeholders influence on organizations, means, results and consequences are discussed. For the evaluation of practical impact of stakeholders on management and development of organizations in Lithuania international methodology is used. This methodology is adjusted to the conditions of Lithuania and transferred to study and evaluate not only the pressure of environmental stakeholders, but the other as well. Cases revealing the stakeholder influence on managing the organizations and on decision making, are explored. Suggestions for managing organizations in the context of stakeholder influence are formulated: correction of process of strategic planning, the methodology of evaluation and management of risk that rise because of the impact of stakeholders; it is suggested to apply the concept and terms of navigation in management science.
    8  11
 • ETD
  Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį
  [Organization management assessing stakeholder influence]
  doctoral thesis
  2009-09-22
  Praėjusio amžiaus pabaigoje susiformavo įtakos grupių judėjimas, kuris pagal savo svarbą ir įtaką organizacijų vystymuisi yra gretinamas su tokiais fenomenais kaip globalizacija ar sparti informacinių technologijų raida. Tam tikra prasme, esant aktyviai įtakos grupių veiklai ir neteisingam organizacijų strateginiam atsakui, valdymo sprendimai iš esmės yra priimami už organizacijos valdymo ribų, o organizacijų vadovams telieka sprendimo akceptavimo ir įgyvendinimo vaidmuo. Disertacijoje yra ieškoma atsakymo į klausimą: „kaip valdyti organizacijas įtakos grupių poveikio kontekste?“ Disertacijoje aptariamos įtakos grupių poveikio organizacijoms prielaidos, priemonės, rezultatai ir pasekmės. Įtakos grupių praktinio poveikio organizacijų valdymui ir vystymuisi vertinimui Lietuvoje pasitelkiama tarptautinė metodika, kuri yra taikoma siekiant tirti ir vertinti aplinkosaugos įtakos grupių spaudimą organizacijų valdymui ir vystymuisi. Ši metodika adaptuojama Lietuvos sąlygoms ir perkeliama ne tik aplinkosaugos įtakos grupių spaudimui tirti ir vertinti. Nagrinėjamos situacijos, kurios atskleidžia įtakos grupių poveikį organizacijų valdymui ir sprendimų priėmimui. Formuluojami pasiūlymai kaip valdyti organizacijas įtakos grupių poveikio kontekste. Pateikti pasiūlymai kaip koreguoti strateginio planavimo procesą, pasiūlyta įtakos grupių keliamos rizikos vertinimo ir valdymo metodika; vadybos mokslui ir praktikai siūloma taikyti navigacijos koncepciją ir terminus.
    25  18