Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
ETD

UAB "Hertransus" stateginis planavimas

2010-11-12, Niedvaras, Simonas, Kvedaravičius, Jonas

Baigiamojo magistro darbo tikslas – „UAB „Hertransus“ strateginis planavimas“. Darbe tiriama, koks strateginio planavimo modelis geriausiai tiktų minėtos įmonės tikslams pasiekti. Darbas susideda iš trujų dalių: 1) strateginis planavimas ir jo reikšmė įmonėms; 2) iš kokių dedamųjų dalių susideda strateginis planavimas; 3) sugeneruojami strateginio planavimo modeliai ir vieno jų pritaikymas pasirinktai įmonei. Pirmojoje magistro darbo dalyje nagrinėjama strateginio planavimo reikšmė įmonėms. kokią vietą strateginis planavimas užima įmonės veikloje ir kuo jis svarbus. Šioje dalyje nagrinėjami teoriniai starteginio planavimo apibrėžimai leidžia nustatyti kintamuosius, pagal kurios analitinėje dalyje analizuojami pasirinktos įmonės strateginio planavimo ypatumai. Antrojoje dalyje nagrinėjami išorės tisioginiai ir netiesioginiai veiksniai, lemiantys įmonės planuojamos strategijos parinkimą, atskleidžiami kiti strateginio planavimo aspektai: strategijos organizavimas, valdymas, kontrolė. Trečiojoje dalyje atskleidžiami įmonės vizija, misija ir tikslai. SWOT analizės metu išgryninamos įmonės galimybės, grėsmės, stiprybės bei silpnybės. Taip pat trečioje dalyje autorius sugeneruoja tris strateginio planavimo modelius, kurių vienas, atsižvelgus į UAB „Hertransus“ ateities tikslus, galėtų būti pritaikytas įmonės ateities planavime. Baigiamojoje darbo dalyje autorius pritaiko ir po to parenka jo manymu labiausiai įmonei tinkantį modelį. Darbą sudaro: įvadas, strateginio valdymo teoriniai aspektai, įmonės pristatymas, veiklos analizė, projektiniai sprendimai įmonės strateginio plano įgyvendinimui, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai.