Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 6 of 6
 • ETD
  Organizacijos korporatyvinės strategijos formavimas
  [The Formation of Organization's Corporative Strategy]
  master thesis
  Likšaitė, Sandra
  2014-05-27
  Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų valdomos įmonės procesai būtų efektyvūs, todėl kiekvienas lyderis tiesiog privalo mokėti analitiškai mąstyti, rinkti bei sisteminti informaciją apie jų įmonės klientus bei tuos, kurie gali būti potencialiais klientais, analizuoti rinkas bei jų vystymąsi, taip pat kainų politiką bei kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos kiekvieno iš jų valdomai įmonei. Magistro baigiamajame darbe nagrinėjami UAB „Celsis“ strategijos formavimo aspektai. Darbo tikslas – parodyti, kaip parenkama organizacijos strategija, analizuojant įmonės vidinę ir išorinę aplinką, atsižvelgiant į jos galimybes, stipriąsias ir silpnąsias puses bei grėsmes. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė bei projektinė. Pirmojoje teorinėje darbo dalyje apibūdinami strateginio valdymo sampratos aspektai, analizuojami strategijos rengimo teoriniai aspektai. Analitinėje darbo dalyje atliekama UAB „Celsis“ vidinės bei išorinės aplinkos analizė, nagrinėjamas SWOT modelis, kuris atskleidžia įmonės stiprybes ir silpnybes bei grėsmes ir galimybes. Tokiu būdu atpažįstamos įmonės kompetencijos bei probleminės sritys. Atlikus organizacijos strateginę analizę, trečioje baigiamojo darbo dalyje, galima pateikti analizuojamos įmonės misiją, viziją bei suformuluoti tikslus. Suformulavus šildymo bei santechninėmis prekėmis prekiaujančioms įmonėms pritaikomą veiklos strategiją, sudaromas strateginių veiksmų planas, kuris padės įgyvendinti suformuotą strategiją. Baigiamasis darbas atliktas naudojant aprašomosios situacijos analizės metodą bei analizuojant mokslinę literatūrą ir antrinius duomenis, taip pat įmonės dokumentus.
    106  52
 • ETD
  Vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimas coworking‘o pavyzdžiu
  [Creating development supporting context following an example of coworking]
  master thesis
  2011-06-03
  Baigiamojo darbo tikslas yra pateikti vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimo sprendimus remiantis coworking'o fenomenu bei pokyčiais vykstančiais ekonominėje sistemoje. Teorinėje darbo dalyje analizuojami pokyčiai ekonominėje sistemoje, organizacijose, bei individualiame lygmenyje, lėmę naujo fenomeno – coworking‘o – atsiradimą. Gilinamasi į individo vystymosi šių pokyčių akivaizdoje problematiką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo pasitelktas K.Lewin jėgų lauko analizės modelis, leidęs coworking‘o centre užčiuopti jėgas skatinančias ir varžančias individų bendradarbiavimą – vystymosi katalizatorių. Projektinėje darbo dalyje pateikiami samprotavimai apie neišnaudotą individų potencialą, kuris yra suvaržytas išorinių reguliavimų. Išorinių reguliavimų mažinimas įvardijamas kaip vystymo suponavimo šaltinis ir siūlomas laikyti siekiamybe sociokultūrinėse sistemose.
    16  7
 • ETD
  Organization self-development based on mind activity expansion in management
  [Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis]
  doctoral thesis
  2011-02-04
  There are analyzed connections between manager’s mind activity and self-development of business organizations in the doctoral dissertation. Synthesis of concepts ‘contemplation’ in management, sociology, psychology, ontopsychology, methodology was the reason to separate and redefine concept of ‘mind activity’. In the dissertation mind activity is defined as theoretical and practical thinking process in the manager’s permanent activity with the help of reflection, perception, awareness, intuitive and rational thinking. The process of mind activity covers absolute thinking as well. The three-layered scheme of mind activity has been supplemented in addition to reflection, perception and awareness, intuition and rational thinking have been distinguished. Expansion of mind activity in organization management according to process-action attitude is associated with future creation acts that help to make the step of self-development. According to quantitative research results connections between mind activity and future creation acts (Prognostication, Floodlighting, Projection, Programming, Planning, Making a scenario, Implementation of a project, Supervision of an author, Expertise, Monitoring) are determined. Strong correlations between manager’s mind activity, organization development and development of employees enabled to confirm hypothesis of dissertation reasonably. The results of quantitative and qualitative researches were the reason formatting opportunities of mind activity development in Lithuanian business organizations. The perception of mind activity expansion and identified opportunities for self-development should enable managers create new knowledge, new abilities and skills with the help of which new organizations could be created or the present ones could be developed.
    7  9
 • ETD
  Minties veiklos plėtra valdyme grįstas organizacijos vystymasis
  [Organization self-development based on mind activity expansion in management]
  doctoral thesis
  2011-02-04
  Disertaciniame darbe analizuojamas ryšys tarp vadovo plėtojamos minties veiklos valdyme ir verslo organizacijos vystymosi. Mąstymo apibrėžimų sisteminimas tokiuose socialiniuose moksluose kaip vadyba, sociologija, psichologija, ontopsichologija, metodologija leido atskirti ir patikslinti minties veiklos sąvoką. Minties veikla disertacijoje apibrėžiama kaip teorinis ir praktinis mąstymo procesas nuolatinėje vadybininko veikloje, naudojant refleksiją, suvokimą, įsisąmoninimą, intuityvų ir racionalų mąstymą. Minties veiklos procesas apima ir grynąjį mąstymą. Minties veiklos proceso trisluoksnėje schemoje šalia refleksijos, suvokimo ir įsisąmoninimo išskirti kaip svarbūs veiksniai intuicija ir racionalus mąstymas. Minties veiklos plėtojimas organizacijos valdyme per procesinį-veiklinį požiūrį siejamas su ateities kūrimo veiklomis, kurios padeda formuoti organizacijos vystymosi žingsnį. Remiantis kiekybinio tyrimo duomenimis, įvertinamos sąsajos tarp minties veiklos, organizacijos vystymosi ir ateities kūrimo veiklų (prognozavimo, prožektavimo, projektavimo, programavimo, planavimo, scenariavimo, projekto įgyvendinimo, autorinės priežiūros, ekspertizės, monitoringo, organizavimo ir valdymo). Identifikuotos stiprios koreliacijos tarp vadovo plėtojamos minties veiklos, organizacijos vystymosi ir darbuotojų vystymosi leido patvirtinti disertacijoje iškeltas hipotezes. Kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai leido suformuoti minties veiklos vystymo galimybes Lietuvos verslo organizacijose. Minties veiklos plėtojimo suvokimas ir identifikuotos vystymosi galimybės turėtų leisti vadovams, vadybininkams kurti naujas žinias, naujus sugebėjimus, įgūdžius, kurių dėka būtų sukuriamos naujos arba vystomos esamos organizacijos.
    131  27
 • ETD
  Lietuvos profesinio rengimo įstaigų valdymo vystymas
  [Development of management in Lithuanian VET sector]
  master thesis
  Zygmantaitė, Rasa
  2008-11-21
  Profesinio ugdymo įstaigų reforma buvo skirta įstaigų struktūros optimizavimui, valdymo vystymui ir tobulinimui, mokymo turinio atnaujinimui. Įvertinus reformos rezultatus ir poveikį profesinio ugdymo įstaigoms galima teigti, jog profesinio ugdymo įstaigų valdymo sistemos reforma reikalauja daugiau pastangų; pasiekusi pirminius laukiamus rezultatus, ji užstrigo ir nebevyksta taip, kaip tikėtasi. Profesinio ugdymo įstaiga yra rinkos dalyvis, todėl jai turi būti taikomi tokie patys vadybos principai, kaip ir bet kuriai organizacijai. Lietuvoje profesinio ugdymo įstaigų ir jų vadovų požiūrio į organizacijų valdymo vystymą problema nėra moksliškai nagrinėta. Teorinėje dalyje pristatoma vadybos teorijos raida, analizuojamas ryšys tarp organizacijos valdymo ir vystymosi. Pagrindiniu organizacijos valdymo ir vystymosi elementu traktuojamas vadybininkas, valdančios grandies atstovas, turintis ar reikalingas lyderio savybių. Analizuojama sąveika tarp institucijos ir racionalaus proto, kurių integravimosi rezultatas gali buti sinerginis efektas. Situacijos analizėje pateikiami Lietuvos profesinio rengimo sektoriaus vadovų požiūrio į organizacijos ir jos valdymo vystymą tyrimo rezultatai, kurie atspindi nepakankamą valdančiosios grandies atstovų suvokimą apie mastymo veiklos reikšmę valdant organizacijas. Remiantis mokslines literatūros prielaidomis, interpretuojama lyderio minties veiklos sąvoka bei pateikiamas platesnis požiūris į valdymo procesą, valdant ir vystant organizacijas. Projektinėje tyrimo dalyje pasitelkus vadybos teorijos pasiekimus bei naujausias vadybos turinio tobulinimo koncepcijas, siūlomi valdymo vystymo projektiniai sprendimai.
    51  16
 • ETD
  Tarptautinio kelių transporto veiklos sisteminė analizė ir vystymas
  [Systematic analysis and development of international road transport’s activity]
  master thesis
  Aukštikalnis, Mindaugas
  2008-06-02
  Tarptautinis transporto verslas sparčiai vystosi ir keičiasi. Šiuo metu jis yra vienas iš pagrindinių veiksnių skatinančių valstybės pajamų augimą. Kaip ir kitos transporto rūšys, kelių transportas yra transporto vadybos specialybės dalykas. Šio rašto darbo tikslas – bendras tarptautinio transporto sistemos, jos planavimo ir organizavimo, problemų ir ateities perspektyvų apžvalga. Aš analizavau abejas įmones, kurios dalyvauja krovinių gabenimo procese – tiek transporto, tiek ir ekspedicinės firmas. Šis Magistro darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoji pristato teorinį pagrindą apie transporto rūšis, ekspedijavimą ir teisinius reikalavimus. Antroji ir trečioji dalys sudarytos iš mano praktinės kelių transporto analizių. Pabandžiau pritaikyti SWOT, Porterio ir šešių sigmų metodologijas atsižvelgiant į tai, kad jos padeda pasiekti konkurencinį pranašumą, palaikyti gerus santykius su užsienio partneriais ir plėsti įmonę. Iš savo analizių aš padariau tokias išvadas: transporto ateitis yra intermodalumas. Todėl būtina plėtoti daugiau viešųjų logistikos centrų.
    251  175