Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 10 of 46
 • ETD
  Organizacijos korporatyvinės strategijos formavimas
  [The Formation of Organization's Corporative Strategy]
  master thesis
  Likšaitė, Sandra
  2014-05-27
  Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų valdomos įmonės procesai būtų efektyvūs, todėl kiekvienas lyderis tiesiog privalo mokėti analitiškai mąstyti, rinkti bei sisteminti informaciją apie jų įmonės klientus bei tuos, kurie gali būti potencialiais klientais, analizuoti rinkas bei jų vystymąsi, taip pat kainų politiką bei kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos kiekvieno iš jų valdomai įmonei. Magistro baigiamajame darbe nagrinėjami UAB „Celsis“ strategijos formavimo aspektai. Darbo tikslas – parodyti, kaip parenkama organizacijos strategija, analizuojant įmonės vidinę ir išorinę aplinką, atsižvelgiant į jos galimybes, stipriąsias ir silpnąsias puses bei grėsmes. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė bei projektinė. Pirmojoje teorinėje darbo dalyje apibūdinami strateginio valdymo sampratos aspektai, analizuojami strategijos rengimo teoriniai aspektai. Analitinėje darbo dalyje atliekama UAB „Celsis“ vidinės bei išorinės aplinkos analizė, nagrinėjamas SWOT modelis, kuris atskleidžia įmonės stiprybes ir silpnybes bei grėsmes ir galimybes. Tokiu būdu atpažįstamos įmonės kompetencijos bei probleminės sritys. Atlikus organizacijos strateginę analizę, trečioje baigiamojo darbo dalyje, galima pateikti analizuojamos įmonės misiją, viziją bei suformuluoti tikslus. Suformulavus šildymo bei santechninėmis prekėmis prekiaujančioms įmonėms pritaikomą veiklos strategiją, sudaromas strateginių veiksmų planas, kuris padės įgyvendinti suformuotą strategiją. Baigiamasis darbas atliktas naudojant aprašomosios situacijos analizės metodą bei analizuojant mokslinę literatūrą ir antrinius duomenis, taip pat įmonės dokumentus.
    95  42
 • ETD
  Finansinių piramidžių poveikio valdymas tiesioginio pardavimo įmonių veikloje
  [Financial pyramid effect management in direct selling companies]
  master thesis
  2014-05-27
  Magistro baigiamajame darbe analizuojama finansinių piramidžių poveikio valdymas tiesioginio pardavimo įmonių veikloje. Lietuva, kurdama tiesioginio pardavimo įmonių veiklos modelį, rėmėsi ne vienos užsienio valstybės patirtimi, tačiau ši veikla yra dažnai painiojama su finansinių piramidžių veikla. Šiame darbe siekiama išanalizuoti ir įvertinti finansinių piramidžių poveikį tiesioginio pardavimo įmonių veikloje ir nustatyti poveikio valdymo priemones, įvertinant tiesioginio bendravimo su klientais, prekybos ne prekybai skirtose vietose, socialiai atsakingo verslo ir asmenų įtraukimo dimensijas. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, rekomendacijos ir priedai. Įvade atskleidžiamas nagrinėjamos temos aktualumas, iškeliamas tikslas ir jam įgyvendinti suformuojami darbo uždaviniai. Pirmoje dalyje nagrinėjama tiesioginių pardavimų ir finansinių piramidžių verslo modelių teoriniai aspektai, daromas poveikis ir jo valdymo priemonės, bei verslo įmonių socialinės atsakomybės sampratos. Antroje darbo dalyje pateikiama nagrinėjamų įmonių Avon ir Mary Kay veiklos analizė, tyrimo metodologija ir empirinio pusiau struktūruoto interviu ir anketinio tyrimų rezultatai. Trečioje darbo dalyje pateikiamas finansinių piramidžių poveikio valdymo koncepcinis modelis tiesioginio pardavimo įmonių veikloje, bei priemonės jo įgyvendinimui. Pagrindinės priemonės, skirtos finansinių piramidžių poveikio valdymui yra kontrolė, mokymai, rinkos tyrimai ir komunikacijos kanalo tobulinimas, socialiniai projektai ie bendras žinomumo gerinimas.
    121  38
 • ETD
  Dviejų susijungusių ortopedinių įmonių strateginio plano metmenys
  [The framework of strategic plan of two merged orhopedic]
  master thesis
  Čiukaitė, Ieva
  2013-11-29
  Darbo tikslas atlikti AB „Ortopedijos technika“ ir UAB „Plėtra“ veiklos strateginę analizę ir suformuluoti bendrą strategiją. Darbas susideda iš įvado ir trijų dalių. Magistrinis darbas atliktas naudojantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize. Teorinėje dalyje remiantis moksline literatūra yra pateikiami įvairūs aspektai apie strateginio plano sampratą, strateginio valdymo proceso struktūrą, ji yra plačiau išnagrinėjama, aptariamos nustatytinė ir plėtotinė metodologijos taip pat organizacijos subalansuotos sėkmės struktūra. Antroje dalyje pateikiamos įmonių jungimosi priežastys bei statistika, pristatomas ortopedinių gaminių sektorius. Aprašomos ortopedinės priemonės, kompensavimo tvarka bei valstybės patiriamos išlaidos joms kompensuoti. Taip pat pateikiamos išsamios AB „Ortopedijos technika“ ir UAB „Plėtra“ charakteristikos, atliekamos išorės ir vidaus aplinkos analizės. Trečioje dalyje nustatomos įmonės misijos, vizijos, tikslai bei vertybės, atliekama SSGG analizė, parenkamos ir įvertinamos strateginės alternatyvos bei resursai joms pasiekti. Baigiamojo darbo išvados bei rekomendacija padės susijungusioms įmonėms (bei to paties profilio organizacijoms) išvengti klaidų plėtojant verslą, įveikti sunkumus, įgyti konkurencinį pranašumą.
    125  12
 • ETD
  VšĮ „IT psichologija“ internetinės svetainės vystymas vadybiniu aspektu
  [The Development of Website in Public Institution “IT Psychology” in Managerial Aspect]
  master thesis
  Lukoševičiūtė, Daiva
  2013-05-28
  Tikslas: įvertinti teorinius aspektus kaip reikia vystyti internetinę svetainę organizacijoje vadybiniu aspektu ir remiantis atliktų tyrimų rezultatais parengti VšĮ „IT psichologija“ internetinės svetainės vystymo projektą. Teorinėje dalyje apsibrėžiama vystymo samprata, išskiriami veiksniai, turintys įtakos internetinių svetainių kokybei, savybės, lemiančios internetinių svetainių kokybę ir valdytini procesai bei vadybinis vaidmuo juose, vystant internetines svetaines. Tyrime naudoti metodai: ekspertinė apklausa, ir stebėjimas bei jį papildantis interviu, kurie buvo atlikti VšĮ „IT psichologija“. Pagrindiniai rezultatai: daugiausiai įtakos internetinės svetainės kokybei turi organizacinis bei sprendimų priėmėjo aspektai, kam reikalingi atitinkami vadybiniai sprendimai. Projektinėje dalyje suformuoti šie pagrindiniai sprendimai: daryti pokyčius, susijusius su darbuotojais ir darbo struktūra, gerinti darbo procesus įmonėje, generuoti papildomas pajamas.
    10  15
 • ETD
  Formation of coaching consulting simulation model
  [Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas]
  doctoral thesis
  2012-12-07
  Coaching consulting in organizations allow managers greater flexibility to respond to the market and the competitive environment changes. Theoretical studies of coaching phenomenon carried out in the coaching phenomenon conceptualization and categorization context. Coaching consulting analyzed in the business process management context. The empirical study used mathematical psychology Conjoint methodology that allows to simulate the process of coaching consulting. Formed coaching consulting simulation model provides the opportunity to improve the quality of the coaching consulting.
    8  6
 • ETD
  Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas
  [Formation of coaching consulting simulation model]
  doctoral thesis
  2012-12-07
  Koučingo konsultavimo taikymas organizacijose suteikia galimybę vadovams lanksčiau reaguoti į rinkos ir konkurencinės aplinkos pokyčius. Atliekant koučingo fenomeno teorines studijas atlikta koučingo fenomeno konceptualizacija bei kategorizacija. Koučingo konsultavimas disertacijoje analizuojamas verslo procesų valdymo kontekste. Atliekant empyrinį tyrimą disertacijoje panaudota matematinės psichologijos metodologija Conjoint, suteikianti galimybę simuliuoti koučingo konsultavimo procesą. Disertacijoje suformuotas koučingo konsultavimo simuliavimo modelis suteikia galimybę koučingo konsultantams pagerinti konsultavimo kokybę ilgojoje perspektyvoje.
    135  44
 • ETD
  Vadybos potencialo didinimas taikant neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodus UAB "Stiklita" pavyzdžiu
  [Management potential increase using neuro-linguistic programming and coaching methods by UAB „Stiklita“ example]
  master thesis
  2012-05-28
  Neurolingvistinis programavimas ir koučingas – efektyvūs metodai, padedantys atskleisti ir didinti asmens bei organizacijos vadybos potencialą. Šio darbo tikslas – pagrįsti neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodų taikymo vadovo darbe efektyvumą bei sudaryti įmonės vadybos potencialo vystymo planą. Teorinėje dalyje apibrėţiamos NLP, koučingo ir NLP koučingo sampratos, pristatomi pagrindiniai šių metodų modeliai, jų taikymo galimybės bei nauda minkštuoju ir kietuoju poţiūriais, atskleidţiamos NLP ir koučingo sąsajos bei vadybos potencialo didinimo galimybės taikant šiuos metodus. Tyrimas buvo atliktas įmonėje UAB „Stiklita“, pasitelkiant anketavimą (2 kartus) bei seminaro vedimą darbuotojams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įmonė neišnaudoja savo potencialo ir leido nustatyti sritis, kurias galima tobulinti pritaikant NLP ir koučingo metodus bei išmatuoti ţinių apie NLP ir koučingą naudą organizacijai. Projektinėje dalyje pateikiamas sudarytas įmonės vadybos potencialo vystymo planas per pagrindines vadybos funkcijas pritaikant NLP ir koučingą bei jo įgyvendinimo projektas, aprašomi konkretūs rekomenduojami procesai ir veiklos, didinantys vadybos potencialą ir palaikantys vadybos potencialo vystymąsi organizacijoje.
    5  22
 • ETD
  Vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimas coworking‘o pavyzdžiu
  [Creating development supporting context following an example of coworking]
  master thesis
  2011-06-03
  Baigiamojo darbo tikslas yra pateikti vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimo sprendimus remiantis coworking'o fenomenu bei pokyčiais vykstančiais ekonominėje sistemoje. Teorinėje darbo dalyje analizuojami pokyčiai ekonominėje sistemoje, organizacijose, bei individualiame lygmenyje, lėmę naujo fenomeno – coworking‘o – atsiradimą. Gilinamasi į individo vystymosi šių pokyčių akivaizdoje problematiką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo pasitelktas K.Lewin jėgų lauko analizės modelis, leidęs coworking‘o centre užčiuopti jėgas skatinančias ir varžančias individų bendradarbiavimą – vystymosi katalizatorių. Projektinėje darbo dalyje pateikiami samprotavimai apie neišnaudotą individų potencialą, kuris yra suvaržytas išorinių reguliavimų. Išorinių reguliavimų mažinimas įvardijamas kaip vystymo suponavimo šaltinis ir siūlomas laikyti siekiamybe sociokultūrinėse sistemose.
    15  6
 • ETD
  Inovacijų diegimo proceso valdymo tobulinimas
  [Innovation process management improvement]
  master thesis
  Knieža, Aivaras
  2011-06-03
  Šio darbo tikslas yra suformuluoti vadybinius sprendimus įmonės inovacinės kultūros sukūrimui bei pateikti inovacijų diegimo procesinį valdymo modelį. Teorinėje darbo dalyje aptariamas moksliniuose straipsniuose nagrinėjamas inovacijų diegimo procesų valdymo modelis ir pasiūlymai jo tobulinimui. Analitinėje dalyje yra atliekamas Lietuvos inovacinės aplinkos ir organizacijų vidinės aplinkos tyrimas, bei identifikuojamos atsirandančios problemos. Trečiojoje dalyje pateikiami siūlymai, kaip būtų galima sukurti įmonės inovacinę kultūrą, bei pateikiamas Lietuvos įmonėms taikytinas inovacijų valdymo modelis. Šio darbo užsibrėžtų uždavinių atskleidimui buvo pasinaudota antrinių statistinių duomenų analize, straipsnių nagrinėjimu, ekspertine apklausa interviu metodu. Pagrindinai sprendiniai, kurie buvo atskleisti projektinėje dalyje yra:įmonės inovacinei aplinkai sukurti itin svarbu tinkamo personalo atranka, organizacijos kultūros, atitinkančios inovacijų diegimą sukūrimas, ir efektyvus projektų procesų valdymas.
    92  59
 • ETD
  Įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos sąsajos ir jų įtaka didelėse įmonėse
  [Interconnections of corporate social responsibility and human resources management and their influence in big companies]
  master thesis
  Bruzdeilynaitė, Ingrida
  2011-06-03
  Šio darbo tikslas yra išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ir žmogiškųjų išteklių vadybos (ŽIV) sąsajas ir sukurti įmonių socialinės atsakomybės strategijos rengimo bei realizavimo modelį, kurį būtų galima integruoti į žmogiškųjų išteklių vadybos sistemą didelėse įmonėse. Darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos sampratos bei jų sąsajos. Analitinėje dalyje, naudojant lyginamąją analizę, tiriamos įmonių socialinės atsakomybės ir žmogiškųjų išteklių vadybos sąsajos Lietuvoje veikiančiose ir Pasauliniam susitarimui priklausančiose didelėse įmonėse, bendrovių „MG Baltic“ ir „TEO LT“ pavyzdžiu. Remiantis ĮSA ir ŽIV sąsajomis, atliekama tarptautinės „Intel“ įmonės gerosios praktikos analizė. Projektinėje dalyje pateikiamas įmonės socialinės atsakomybės strategijos rengimo ir realizavimo didelėse įmonėse modelis bei pasiūlomi projektiniai sprendimai, kaip integruoti įmonės socialinės atsakomybės strategiją ir žmogiškųjų išteklių vadybos sistemą.
    62  56