Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 10 of 12
 • ETD
  Organizacijos korporatyvinės strategijos formavimas
  [The Formation of Organization's Corporative Strategy]
  master thesis
  Likšaitė, Sandra
  2014-05-27
  Kiekvienos organizacijos vadovai nori, kad jų valdomos įmonės procesai būtų efektyvūs, todėl kiekvienas lyderis tiesiog privalo mokėti analitiškai mąstyti, rinkti bei sisteminti informaciją apie jų įmonės klientus bei tuos, kurie gali būti potencialiais klientais, analizuoti rinkas bei jų vystymąsi, taip pat kainų politiką bei kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos kiekvieno iš jų valdomai įmonei. Magistro baigiamajame darbe nagrinėjami UAB „Celsis“ strategijos formavimo aspektai. Darbo tikslas – parodyti, kaip parenkama organizacijos strategija, analizuojant įmonės vidinę ir išorinę aplinką, atsižvelgiant į jos galimybes, stipriąsias ir silpnąsias puses bei grėsmes. Baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė bei projektinė. Pirmojoje teorinėje darbo dalyje apibūdinami strateginio valdymo sampratos aspektai, analizuojami strategijos rengimo teoriniai aspektai. Analitinėje darbo dalyje atliekama UAB „Celsis“ vidinės bei išorinės aplinkos analizė, nagrinėjamas SWOT modelis, kuris atskleidžia įmonės stiprybes ir silpnybes bei grėsmes ir galimybes. Tokiu būdu atpažįstamos įmonės kompetencijos bei probleminės sritys. Atlikus organizacijos strateginę analizę, trečioje baigiamojo darbo dalyje, galima pateikti analizuojamos įmonės misiją, viziją bei suformuluoti tikslus. Suformulavus šildymo bei santechninėmis prekėmis prekiaujančioms įmonėms pritaikomą veiklos strategiją, sudaromas strateginių veiksmų planas, kuris padės įgyvendinti suformuotą strategiją. Baigiamasis darbas atliktas naudojant aprašomosios situacijos analizės metodą bei analizuojant mokslinę literatūrą ir antrinius duomenis, taip pat įmonės dokumentus.
    90  36
 • ETD
  Dviejų susijungusių ortopedinių įmonių strateginio plano metmenys
  [The framework of strategic plan of two merged orhopedic]
  master thesis
  Čiukaitė, Ieva
  2013-11-29
  Darbo tikslas atlikti AB „Ortopedijos technika“ ir UAB „Plėtra“ veiklos strateginę analizę ir suformuluoti bendrą strategiją. Darbas susideda iš įvado ir trijų dalių. Magistrinis darbas atliktas naudojantis mokslinės literatūros ir dokumentų analize. Teorinėje dalyje remiantis moksline literatūra yra pateikiami įvairūs aspektai apie strateginio plano sampratą, strateginio valdymo proceso struktūrą, ji yra plačiau išnagrinėjama, aptariamos nustatytinė ir plėtotinė metodologijos taip pat organizacijos subalansuotos sėkmės struktūra. Antroje dalyje pateikiamos įmonių jungimosi priežastys bei statistika, pristatomas ortopedinių gaminių sektorius. Aprašomos ortopedinės priemonės, kompensavimo tvarka bei valstybės patiriamos išlaidos joms kompensuoti. Taip pat pateikiamos išsamios AB „Ortopedijos technika“ ir UAB „Plėtra“ charakteristikos, atliekamos išorės ir vidaus aplinkos analizės. Trečioje dalyje nustatomos įmonės misijos, vizijos, tikslai bei vertybės, atliekama SSGG analizė, parenkamos ir įvertinamos strateginės alternatyvos bei resursai joms pasiekti. Baigiamojo darbo išvados bei rekomendacija padės susijungusioms įmonėms (bei to paties profilio organizacijoms) išvengti klaidų plėtojant verslą, įveikti sunkumus, įgyti konkurencinį pranašumą.
    125  12
 • ETD
  UAB "Personalo valdymo projektai" veiklos strategija
  [Strategy plan of UAB “Personalo valdymo projektai”]
  master thesis
  Kurtinaitytė, Gintarė
  2009-11-06
  Magistrinio darbo tikslas – suprojektuoti įmonės “Personalo valdymo projektai” 5 metų veiklos strategiją: atsižvelgiant į dabartinę įmonės veiklą (siūlomas paslaugas, konkurentus, rinką), pateikti projektinius strateginius sprendimus, kurie padidintų įmonės veiklos efektyvumą. Darbo pagrindinėse dalyse apžvelgiami teoriniai darbo temos aspektai, pristatoma įmonės dabartinė veikla bei projektuojami penkių metų laikotarpio strateginiai sprendimai. Pirmoje dalyje pristatomos užsienio bei lietuvių autorių strategijos, strateginio planavimo bei strateginio valdymo sąvokų interpretacijos bei magistriniame darbe naudojamų metodų (PEST analizė, SWOT matrica, Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis) nauda ir tikslai. Antroje dalyje aprašomos įmonės teikiamos paslaugos, klientai, konkurentai, darbo metodai, vertybės bei, pasitelkiant minėtus metodus, aptariama įmonės makroaplinka, vidinės įmonės stiprybės ir silpnybės bei konkurencinė aplinka, kurioje savo veiklą vykdo įmonė “Personalo valdymo projektai”. Trečioje dalyje, atsižvelgiant į makro bei mikro aplinkos sąlygas, kuriose veikia įmonė, projektuojama penkeriems metams į priekį veiklos strategija bei pristatomas veiklų planas, padėsiantis įmonei įgyvendinti suprojektuotą įmonės veiklą. Darbo pabaigoje pateikiamos rekomendacijos įmonės pasirinktai rinkos plėtros strategijai, kuri sudaro sąlygas ekonominio sunkmečio sąlygomis įmonei užsitikrinti stabilumą personalo valdymo paslaugų rinkoje.
    24  26
 • ETD
  UAB „Norfos vaistinė“ įmonės strateginių krypčių nustatymas ekonomikos recesijos laikotarpiui
  [The establishment of strategic trends for a chosen Lithuanian pharmaceutical company during a recesion (5 years strategy)]
  master thesis
  Neščiokienė, Agnė
  2009-11-06
  Šio darbo tyrimo objektas – UAB „Norfos vaistinė“ įmonės ir jos pozicionavimo rinkoje analizė SSGG analizės pagrindu. Pagrindinis darbo tikslas – nustatyti UAB „Norfos vaistinė“ įmonės strategines kryptis, įvertinti strategines alternatyvas ekonomikos recesijos laikotarpiui. Darbą sudaro įvadas, keturios dalys ir išvados. Pirmoje dalyje aptariama strategijos samprata ir teorinis strateginio valdymo pagrindimas. Antrojoje dalyje pristatoma įmonė, jos pozicionavimas rinkoje bei pateikiama išorinės aplinkos ir vidaus veiksnių analizė. Trečiojoje dalyje nustatomos įmonės misijos, vizijos, tikslai bei vertybės, parenkamos ir įvertinamos strateginės alternatyvos ir resursai joms pasiekti. Pabaigoje pateikiamos išvados. Atlikus UAB „Norfos vaistinė“ išorės ir vidaus veiksnių analizę, paaiškėjo, kad ekonomikos recesijos metu įmonė turi stengtis išlaikyti savo „praktiškos vaistinės“ įvaizdžio strategiją ir suteikti galimybę klientams sutaupyti: pasiūlyti produktus mažiausiomis kainomis, teikti įvairias nemokamas paslaugas bei gerinti aptarnavimo kokybę. Parinkta rinka pagrįsta strateginė alternatyva, tačiau rekomenduojama įmonei nuolat stebėti išorės ir vidaus aplinkos pokyčius ir, jei reikia, keisti strategiją.
    141  63
 • ETD
  UAB "Agrokoncerno" strateginio plano metmenys
  [JSC "Agrokoncernas" strategic plan's sketch]
  master thesis
  Janušonienė, Rūta
  2009-06-02
  Dėl greitai besikeičiančios ekonominės situacijos pasaulyje, kiekviena organizacija siekdama tikslingai veikti turi turėti strategiją kaip tai bus pasiekta. Strateginis planavimas yra puikus būdas organizacijai pasiekti veiklos tikslingumo. Neskiriant tam dėmėsio, organizacija yra pasmerkta žlugimui. Todėl kiekvienos organizacijos vadovas privalo rinkti visą informaciją tiek apie klientų poreikius, rinkos pasikeitimus tiek ir apie kainų nustatymus ir pasikeitimus rinkoje. Šio magistro studijų baigiamojo darbo tyrimo objektas yra UAB “Agrokoncernas„ strateginio plano metmenys. Darbo tikslas – remiantis įvairių autorių literatūra aptarti UAB “Agrokoncernas„ bei pristatyti ir išanalizuoti silpnąsias ir stipriąsias įmonės vietas. Kokios yra galimybės įmonei plėstis, keistis ir stiprinti savo poziciją rinkoje. Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių: tai teorinė dalis – problemos analizė, situacijos analizė ir įmonės projektiniai sprendimai. Pirmoji dalis pristato strategijos sudarymą, strateginio planavimo procesus. Antroje dalyje pristatoma įmonė UAB “Agrokoncernas„, įmonės struktūra, išorinė bei vidinė aplinkos, SSGG matrica. Paskutinėje trečioje dalyje pristatomi įmonės misija, vizija ir tikslai. Taipogi išdėstomi pasiūlymai bei įmanomos alternatyvos, kurios gali turėti įtakos tolimesnei įmonės veiklai.
    2  12
 • ETD
  UAB „Elektron“ strategijos formavimas
  [The formation of the strategy of the Joint Stock Company „Elektron“]
  master thesis
  2009-06-02
  Organizacijai, funkcionuojančiai Lietuvoje, bet savo produkciją realizuojančiai tarptautinėje rinkoje, ypač svarbu gerai pažinti verslo aplinką tiek įmonės įsikūrimo, tiek eksporto regionuose, strategiškai mąstyti apie savo organizacijos konkurencingumą, nes veikiant tarptautiniu mąstu konkurencijos lygis yra neišvengiamai aukštas, ir tik gerai apgalvoti, pasverti ir pagrįsti veiksmai, atitinkantys organizacijos tikslus, gali didele dalimi lemti veiklos sėkmę. Šių principų taikymas tampa dar aktualesnis ekonomikos krizės laikotarpiu, Šio baigiamojo darbo tikslas- remiantis strateginio valdymo teorijos siūlomais būdais, atlikti elektronikos ir elektrotechnikos įmonės UAB „Elektron“ išorinės verslo aplinkos bei vidinės organizacijos aplinkos analizę, suformuluoti organizacijos strateginius tikslus bei jų pagrindu sudaryti strateginių veiksmų planą 2010-2014 metams. Teorinėje dalyje pateikiami įvairūs strategijos sampratos aspektai, apibūdinama strateginio valdymo proceso esmė, pristatomos pagrindinės strategijos formavimo mokyklos, metodologijos, strateginių alternatyvų grupės, alternatyvų vertinimo kriterijai. Analitinėje darbo dalyje atliekama UAB „Elektron“ veiklos analizė, panaudojant PEST, Porterio „Penkių jėgų“ bei SSGG matricos modelius, kurie padeda atskleisti organizacijos pagrindinius sekmės veiksnius, problemines sritis bei išskirtines įmonės kompetencijas.Trečioje dalyje, remiantis atlikta organizacijos strategine analize, pateikiamos organizacijos vizija ir misija bei suformuluojami tikslai dviems skirtingiems- ekonominės krizės ir pokriziniam- laikotarpiams, aptariami galimi alternatyvių strategijų variantai, jie įvertinami. Pasirinktos strategijos įgyvendinimui sudaromas strateginių veiksmų planas. Baigiamojo darbo išvados ir rekomendacijos padės UAB „Elektron“ (bei kitoms panašaus profilio organizacijoms) išgyventi ekonomikos krizės laikotarpį, įgyti konkurencinį pranašumą bei toliau vystyti bei plėsti savo veiklą.
    199  35
 • ETD
  Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos strateginio plano metmenys
  [The strategic plan outline of Balbieriškis Mykolas Jeronimas Krupavičius agriculture school]
  master thesis
  Malinauskaitė, Aurelija
  2009-06-01
  Magistro baigiamojo darbo tikslas - parengti pasiūlymus ir projektinius sprendimus Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos strategijai. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Pirma darbo dalis skirta užsienio ir Lietuvos autorių mokslinės literatūros šaltinių analizei. Pateikta strategijos, strateginio planavimo ir strateginio valdymo sąvokų sampratos, aprašyta strateginio planavimo proceso dalys: vizija, misija, tikslai, organizacijos išorės aplinkos analizė, vidaus aplinkos analizė, strateginės alternatyvos ir jų vertinimas, strateginio plano įgyvendinimas ir valdymas, strategijos įvertinimas. Antroje darbo dalyje atlikta Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos veiklos analizė. Šioje dalyje yra išanalizuota organizacijos veikla, darbuotojai, atlikta PEST analizė ir konkurencinio pranašumo Porter‘io Penkių jėgų modelio analizė. Ištirta mokyklos vidaus aplinkos analizė, atliktas vidaus audito tyrimas bei SWOT (SSGG) analizė. Trečia darbo dalis skirta projektiniams sprendimams. Šioje darbo dalyje pateikti pagrindiniai pasiūlymai Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės ūkio mokyklos strategijai, suformuota organizacijos vizija, misija, tikslai, įvertintos strateginės alternatyvos, pateiktas organizacijos strategijos plano įgyvendinimas.
    28  13
 • ETD
  UAB „Panevėžio Aurida“ srateginio plano metmenys
  [The guidelines of PLC “Panevėžio Aurida” strategy]
  master thesis
  Ruzgys, Valentinas
  2009-06-01
  Greit besikeičianti rinka, bendras ekonomikos lėtėjimas ir net nuosmukis daugelį įmonių, o ypač gamybinių, susijusių su auto pramone atvedė į kritinę situaciją, kada yra sprendžiamas jų išlikimo klausymas. Tokiomis rinkos sąlygomis neturint aiškios ateities vizijos bei planų išlikimo galimybės tampa minimalios. Su šia problema susiduria ir UAB „Panevėžio Aurida“. Todėl šio darbo tikslas – nustatyti šios įmonės strateginio plano metmenis. Pirmoje darbo dalyje analizuojami strateginės analizės teoriniai aspektai: pristatyta strateginės analizės samprata bei jos atsiradimo prielaidos, aptarta jos reikšmė šiuolaikinėje įmonėje, apibendrinti požiūriai į strateginį valdymą, taip pat apžvelgta šiame darbe naudojamo strateginės analizės instrumentai. Siekiant įvertinti esamą UAB „Panevėžio Aurida“ situaciją rinkoje, antroje darbo dalyje atlikta išsami tiek vidinės aplinkos bei išteklių, tiek išorinės aplinkos analizė naudojant įvairius tyrimo metodus, tokius kaip strateginės analizės modelių taikymas, statistinių duomenų analizė. Trečioje, projektinėje darbo dalyje remiantis analizės rezultatais gautais antroje dalyje sukuriamos įmonės veiklos strateginės alternatyvos, kurios yra atrenkamos pasirinkus tam tikrus kriterijus. Taip nustatoma tinkamiausia strateginė alternatyva bei atliekamas projektas, kai ši strategija turėtų būti įgyvendinta. Pateikiamos viso darbo baigiamosios išvados.
    16  17
 • ETD
  UAB „Real Estate“ strategijos metmenys
  [Strategy of ,,Real Estate" Ltd]
  master thesis
  Makaravičius, Lorenas
  2009-04-20
  Įvade aprašoma ir apibūdinama organizacijos veikla, jos dalyvavimas nekilnojamojo turto vystymo rinkoje, problemos su kuriomis ji susiduria tiek vidaus, tiek išorinės aplinkoje. Šio darbo tikslas analizuoja perspektyvas tikrame versle ir padaro teorišką strategiją iš būsimo įmonės veiksmo. Pirma dalis duoda teorišką analizę pagal mokslinį metodą strateginio verslo planui. Antra dalis apžvelgia verslo aplinką įmonės ir duoda einamojo veiksmo analizę. Trečia dalis susitelkia ties strateginėmis alternatyvomis ir jų teorišku pritaikymu konkrečioje įmonės strategijoje. Ten kuriama misija ir vizija \"Nekilnojamojo turto\" įmonės, strategija jos verslininkystės metais 2009-2014, ir teoriški jos įsisąmoninimo aspektai. Šio darbo tikrovė guli jo praktiniame pritaikyme. Net jei nėra jokios visuotinės formulės verslo pasisekimui, kiekviena analizė yra didelė nauda ir analizuojančiam asmeniui ir visai įmonei.
    22  19
 • ETD
  Prekybos centro "GEDIMINO 9" veiklos analizė
  [Action analysis of supermarket “GEDIMINO 9”]
  master thesis
  Gudiškienė, Daiva
  2008-11-21
  Mažmeninės prekybos verslas telkiasi stambiųjų tinklų rankose – šios tendencijos vis labiau ryškėja ir Lietuvoje. Mažmeninės prekybos verslui telkiantis stambiųjų tinklų rankose, kai kurie mažesni prekybos tinklai nebeprivilioja nei nuomininkų, nei pirkėjų. Smulkiesiems sektoriaus atstovams pernelyg sudėtinga atsilaikyti konkurencinėje kovoje, todėl jie šio verslo atsisako. Išlieka, radę nišą rinkoje ir sugebantys patenkinti vartotojų poreikius, tie kurie neapskaičiuos savo pajėgumų bus priversti pasitraukti iš šio sektoriaus. Nepriklausomai nuo prekybos centro dydžio, svarbiausia jo veikloje yra kaip efektyviai jis sugebės prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Visa tai galima pasiekti tik gerai organizuojant ir valdant darbus, pasitelkiant pasirinktą veikimo strategiją. Baigiamajame darbe remiantis mokslinės, metodinės literatūros šaltiniais buvo išanalizuoti teoriniai strateginio planavimo aspektai, t.y. strateginio planavimo reikšmė, ciklas, jo etapai bei principai. Antrojoje baigiamojo darbo dalyje buvo analizuojama prekybos centro „Gedimino 9“ veikla. Norint pasiekti darbo tikslą buvo atlikta prekybos centro „Gedimino 9“ konkurencinė analizė, remiantis M. Porterio penkių jėgų modeliu, atlikta SWOT analizė. Trečioje dalyje, remiantis antroje dalyje atlikta analize, buvo suformuluoti prekybos centro „Gedimino 9“, pagrindiniai strateginio plano elementai, t.y. vizija, misija, tikslai bei parinkta strategija. Darbo pabaigoje pateiktos rekomendacijos parinktai strategijai įgyvendinti.
    47  25