Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153420
Now showing 1 - 6 of 6
 • ETD
  Formation of coaching consulting simulation model
  [Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas]
  doctoral thesis
  2012-12-07
  Coaching consulting in organizations allow managers greater flexibility to respond to the market and the competitive environment changes. Theoretical studies of coaching phenomenon carried out in the coaching phenomenon conceptualization and categorization context. Coaching consulting analyzed in the business process management context. The empirical study used mathematical psychology Conjoint methodology that allows to simulate the process of coaching consulting. Formed coaching consulting simulation model provides the opportunity to improve the quality of the coaching consulting.
    8  6
 • ETD
  Koučingo konsultavimo simuliavimo modelio formavimas
  [Formation of coaching consulting simulation model]
  doctoral thesis
  2012-12-07
  Koučingo konsultavimo taikymas organizacijose suteikia galimybę vadovams lanksčiau reaguoti į rinkos ir konkurencinės aplinkos pokyčius. Atliekant koučingo fenomeno teorines studijas atlikta koučingo fenomeno konceptualizacija bei kategorizacija. Koučingo konsultavimas disertacijoje analizuojamas verslo procesų valdymo kontekste. Atliekant empyrinį tyrimą disertacijoje panaudota matematinės psichologijos metodologija Conjoint, suteikianti galimybę simuliuoti koučingo konsultavimo procesą. Disertacijoje suformuotas koučingo konsultavimo simuliavimo modelis suteikia galimybę koučingo konsultantams pagerinti konsultavimo kokybę ilgojoje perspektyvoje.
    134  44
 • ETD
  Vadybos potencialo didinimas taikant neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodus UAB "Stiklita" pavyzdžiu
  [Management potential increase using neuro-linguistic programming and coaching methods by UAB „Stiklita“ example]
  master thesis
  2012-05-28
  Neurolingvistinis programavimas ir koučingas – efektyvūs metodai, padedantys atskleisti ir didinti asmens bei organizacijos vadybos potencialą. Šio darbo tikslas – pagrįsti neurolingvistinio programavimo ir koučingo metodų taikymo vadovo darbe efektyvumą bei sudaryti įmonės vadybos potencialo vystymo planą. Teorinėje dalyje apibrėţiamos NLP, koučingo ir NLP koučingo sampratos, pristatomi pagrindiniai šių metodų modeliai, jų taikymo galimybės bei nauda minkštuoju ir kietuoju poţiūriais, atskleidţiamos NLP ir koučingo sąsajos bei vadybos potencialo didinimo galimybės taikant šiuos metodus. Tyrimas buvo atliktas įmonėje UAB „Stiklita“, pasitelkiant anketavimą (2 kartus) bei seminaro vedimą darbuotojams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įmonė neišnaudoja savo potencialo ir leido nustatyti sritis, kurias galima tobulinti pritaikant NLP ir koučingo metodus bei išmatuoti ţinių apie NLP ir koučingą naudą organizacijai. Projektinėje dalyje pateikiamas sudarytas įmonės vadybos potencialo vystymo planas per pagrindines vadybos funkcijas pritaikant NLP ir koučingą bei jo įgyvendinimo projektas, aprašomi konkretūs rekomenduojami procesai ir veiklos, didinantys vadybos potencialą ir palaikantys vadybos potencialo vystymąsi organizacijoje.
    5  20
 • ETD
  Koučingas kaip vadovo funkcinės veiklos instrumentas Lietuvos įmonėse
  [Coaching as manager's functional tool in Lithuanian organizations]
  master thesis
  Miliūtė, Vita
  2010-06-02
  Tyrimais nustatyta, kad pradėję naudoti koučingą savo darbe vadovai pasiekia stulbinančių rezultatų įvairiose srityse. Pagrindinis šio darbo tikslas yra įvertinti koučingo paplitimą ir pateikti jo taikymo galimybes vadovo funkcinėje veikloje. Pirmojoje darbo dalyje analizuojamos skirtingos termino "koučingas" sampratos. Pateikiamos pagrindinės prielaidos kounčingo kultūrai atsirasti ir vystytis. Taip pat išdėstyti esminiai koučingo veikimo principai ir taikymo metodai. Antrojoje darbo dalyje aprašytas koučingo paplitimo ir įdiegimo vadovo funkcinėje veikloje tyrimas. Aprašytas tyrimo metodas, tikslai, respondentai bei tyrimo rezaultatai, kurie parodo ar vadovo pareigas užimantys žmonės turi reikiamų savybių, išanalizuotų pirmoje dalyje. Trečiojoje dalyje, atlikus koučingo paplitimo tyrimo analizę, pateikti galimi metodai, priemonės koučingo principams vadovo funkcinėje veikloje įdiegti. Vadovavimą koučingo principais galima apibrėžti pagal pagrindinius kompetencijos bruožus: sprendimų priėmimas, komunikacija, produktyvumas, pokyčių valdymas, strateginis planavimas, klientų aptarnavimas, komandos formavimas, rizikos valdymas.
    68  39
 • ETD
  Verslios asmenybės vystymasis koučingo kontekste
  [The self-development of efficiency and business features of the individual in the context of coaching]
  master thesis
  2010-06-02
  Baigiamojo darbo tikslas - pateikti projektinius sprendimus verslios asmenybės vystymosi skatinimui. Teorinėje darbo dalyje yra analizuojama verslios asmenybės samprata, jos sąsajos su kitais terminais (verslininkas (-ystė), vadybininkas, vadovas ir kt.). Be to, verslios asmenybės vystymosi procesas; aptariamos verslios asmenybės potencialo atskleidimo teorijos bei analizuojama koučingo samprata, jo taikymo modeliai, panaudojimo galimybės bei apribojimai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, atlikto dviem etapais: praktinės koučingo analizės Lietuvos organizacijose, interviu su G. Aleknavičiumi (koučingo konsultantu, taip pat naudojančiu koučingą savo organizacijoje) ir anketiniu empiriniu tyrimu: tiriant dirbančius neakivaizdinio skyriaus verslo administravimo ir vadybos studentus. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti alternatyvūs (mentoringas, konsultavimas) ir tokie konkretūs problemų sprendimai: verslios asmenybės individualus vystymosi planas, koučingo ir koučerio pasirinkimo rekomendacijos, pateiktas naudotinas koučingo etapų modelis.
    74  23
 • ETD
  Koučingas kaip motyvavimo priemonė ekspedicinėse įmonėse
  [Coaching as an motivational tool in expeditionary companies]
  master thesis
  2009-06-01
  Baigiamajame magistro darbe pasirinkta koučingo metodo analizė, kaip alternatyvi motyvavimo priemonė įmonėse, ypatingai aktuali esant aukštam išorinės aplinkos neapibrėžtumui. Tyrimo objektu pasirinktos ekspedicinės įmonės, kadangi įmonių rezultatus tiesiogiai įtakoja asmeniniai darbuotojų pasiekimai. Atsižvelgiant į tai, kad įprastinės finansinės ir nefinansinės motyvavimo priemonės nėra pakankamai orientuotos į savimotyvacijos ugdymą, daroma prielaida, kad koučingo taikymas ekspedicinėse įmonėse galėtų įtakoti geresnius tiek darbuotojų, tiek įmonių rezultatus. Baigiamąjį darbą sudaro įvadas, teorinė analitinė dalis, kurioje nagrinėjamos tyrimui aktualios motyvavimo teorijos, įvairiais aspektais analizuojamas koučingas, jo samprata, tipologija, taikymo modeliai, identifikuojamos sąsajos tarp koučingo ir motyvacinių teorijų. Praktinė dalis, kurioje atliekama koučingo taikymo Lietuvos įmonėse praktinė analizė, tyrimas dėl potencialių koučingo taikymo galimybių ekspedicinėse įmonėse. Ir trečiojoje dalyje suformuojami praktiniai pasiūlymai ir sprendimai dėl koučerio tipo parinkimo ir pateikiamas rekomendacinis koučingo diegimo ekspedicinėse įmonėse modelis, numatomos tolimesnės tyrimo kryptys bei suformuotos baigiamojo darbo išvados.
    35  18