Szymanski, Charles-Francis-Xavier

Surname, Name
Szymanski, Charles-Francis-Xavier