Surname, Name
Mizaras, Stasys
Main Affiliation

Total CitationsWEB OF SCIENCETM 20

4
checked on Jun 6, 2021

Works indexed inWEB OF SCIENCETM 50

1
checked on Jun 6, 2021