Surname, Name
Kiznys, Deivydas
Main Affiliation

Total CitationsWEB OF SCIENCETM 10

15
checked on Apr 24, 2021

Works indexed inWEB OF SCIENCETM 20

5
checked on Apr 24, 2021