RP.jpg picture
Surname, Name
Petrauskaitė, Rūta
Name Variants
Marcinkevičienė, Rūta
Marcinkeviciene, Ruta
Main Affiliation
Email
ruta.petrauskaite@vdu.lt
Scopus Author ID
Research Interests
Leksikologija, semantika, leksikografija, teksto ir tekstynų lingvistika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, pragmatika / Lexicology, semantics, pragmatics, lexicography, text linguistics (genre analysis), corpus linguistics, sociolinguistics computational linguistics
Curriculum Vitae
Status
Darbuotojas / Employee
Loading... 2 0 1000 0 false
Rūta Petrauskaitė yra lingvistė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, Lietuvių kalbos katedros profesorė. Šiuo metu ji yra ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininkė. Jos mokslinių tyrimų sritys apima visą skalę temų, pradedant leksikologija ir semantika, ir baigiant teksto ir tekstynų lingvistika. Profesorė yra paskelbusi daugiau kaip 80 straipsnių apie tekstynų lingvistikos metodologiją, terminologiją, frazeologiją, kognityviąją metaforą, diskurso ir žanro analizę ir pan.. Ji yra išleidusi dvi monografijas ir daugiau nei pusšimtį populiarių straipsnių apie kalbą. Be to, ji yra trijų humanitarinės krypties žurnalų (International Journal of Corpus Linguistics, Archyvum Lithuanicum, Darbai ir dienos) redakcinių kolegijų narė. Petrauskaitė dėsto semantikos ir pragmatikos, tekstynų lingvistikos, diskurso analizės kursus VDU magistrantams, veda akademinio diskurso seminarus doktorantams, vadovauja keturiems doktorantams, šeši jos vadovauti doktorantai yra apgynė disertacijas. Ji taip pat yra dėsčiusi lituanistinius dalykus Stokholmo ir Ilinojaus universitetuose. Kaip Erasmus akademinių mainų programos dėstytoja, ji kasmet skaito paskaitas Miunsterio (Vokietija) ir Antverpeno (Belgija) universitetuose. Per pastarąjį dešimtmetį dalyvavo šešiuose ES mokslinių tyrimų ir mokslinės infrastruktūros projektuose, o taip pat NGSLT (Nordic Graduate School of Language Technologies) tarybos veikloje. Šiuo metu ji yra 7 Bendrosios programos „Bendradarbiavimas“ Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto narė, Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo CLARIN (Common Language Resources and Technologies Infrastructure) nacionalinė atstovė ir Humanitarinių mokslų tinklo Europos mokslinių tyrimų erdvėje HERA (Humanities in the European Research Area) tarybos narė. Ji taip pat dalyvauja naujai sukurtos Europos mokslo politikos organizacijos ScienceEurope infrastruktūrų darbo grupės veikloje. Kaip nacionalinė atstovė ji dalyvavo įvairialypėje Europos mokslo fondo ESF (European Science Foundation) Humanitarinių mokslų komiteto ir ERAC GPC (High Level Group for Joint Programming, European Research Area Committee) veikloje.

Rūta Petrauskaitė is a professor of linguistics at the Department of Lithuanian Language, Vytautas Magnus University, and also a vice-chair of the Research Council of Lithuania as well as the Chair of the Committee of the Social Sciences and Humanities. She is a current board member of two international (International Journal of Corpus Linguistics, Archyvum Lithuanicum) and two national journals of the humanities. Her research interests comprise a range of topics from lexical semantics to text and discourse analyses. She published more than 80 papers on the methodologies of corpus linguistics, terminology, phraseology, cognitive methaphor, discourse and genre analysis, information retrieval and ontology building. She has two monographs (on Lithuanian collocations and press genres) and over 50 popular papers on linguistic issues. Petrauskaitė teaches master level courses on semantics, pragmatics, corpus linguistics, discourse and genre analyses, has seminars on academic discourse for doctoral students. At present she supervises four doctoral students, six of her previous students defended their dissertations. On a temporal contract she taught at the universities of Stockholm and Illinois. As a teacher of Erasmus exchange programme she regularly visits universities of Muenster and Antwerp. In the last decade she has been involved in six EU projects as well as in the activities of the board of NGSLT (Nordic Graduate School of Language Technologies). At present she is a member of 7FP Cooperation programme committee for the Social Sciences and Humanities, national representative at the European Research Infrustructure Consortium CLARIN (Common Language Resources and Technologies Infrastructure), ERA NET PLUS network board of HERA (Humanities in the European Research Area) and working group on infrastructures in ScienceEurope. Previously she participated in a number of activities as a member of the Standing Committee of Humanities at ESF (European Science Foundation), as well as in ERAC GPC (High Level Group for Joint Programming, European Research Area Committee).

Loading... 24 0 1000 0 false