Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų būklei įvertinimas


AAA logo.png picture
Title
Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų būklei įvertinimas
Code
M-10-38/19
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2019-10-29
Expected Completion
2021-04-30
Status
Vykdomas
Invitation / order of economic subject
Ne
Scope
Nacionalinis
Vykdant mokslinę temą atlikti sumedėjusios augalijos, žolių-krūmokšnių ir samanų-kerpių ardų rūšių tyrimai Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stočių upelių baseinų teritorijose: įvertinta augančių medžių būklė, žolinės augalijos rūšių įvairovė ir gausa, nustatyti ją sąlygojantys aplinkos veiksniai remiantis 25 metų duomenimis. Augalijos intensyvaus tyrimo stacionaruose atlikti dinaminiai dendroekologiniai medžių iškritimo ir prieaugio bei žolinės augalijos rūšinės įvairovės, dažnumo ir padengimo parametrų tyrimai: nustatyti medžių dendrometriniai parametrai; įvertinta medžių lajų būklė; stebėti medžių žuvimo ir atžėlimo procesų intensyvumai. Nuokritų tyrimų stotyse vykdyti nuokritų kiekio sezoninės kaitos stebėjimai. Nustatyti nuokritų kiekiai kas mėnesį kai nėra sniego dangos; nustatytos sunkiųjų metalų ir pagrindinių elementų koncentracijos nuokritose bei jų kaita sezono metu; įvertintas nuokritų destrukcijos intensyvumas. Taip pat išanalizuoti lapijos fizinių-cheminių matavimų duomenys. Epifitinių kerpių tyrimų stotyse išaiškinta epifitinių kerpių rūšinė įvairovė, gausumas ir būklė bei bendrijų vystymosi parametrų kaita ir galimos priežastis. Ištirtas sausumos žaliadumblių būklės pokyčiai ant eglių spyglių ir įvertinta jų bioindikacinė reakcija, indikuojanti azoto koncentracijų pokyčius atmosferoje. Tyrimų objektuose išanalizuotos ir įvertintos sumedėjusios augalijos būklės (įskaitant medynų būklę, medžių pažeidimus bei jų įtaką medžių būklei, nuokritų sezoninę dinamiką bei jų užterštumą sunkiaisiais metalais, lapijos užterštumą sunkiaisiais metalais) bei epifitinių kerpių ir sausumos žaliadumblių būklės pokyčių priežastys. Taip pat identifikuoti žolinės augalijos pokyčiai, pagal galimybę išanalizuotos ir detalizuotos jų priežastys ir pradėtos ruošti prognozes bei išsamias rekomendacijas jų būklei gerinti. Tirtų biotos komponentų pokyčių priežastims vertinti atlikti taip pat detalūs su tolimosiomis oro pernašomis iš kitų valstybių atneštų teršalų su krituliais pakliuvusių į vandenį ir dirvožemį tyrimai. Jų metu analizuoti dirvožemio vandens, gruntinio bei paviršinio (upelių) vandens cheminė sudėtis. Šių tyrimų metu išanalizuoti dirvožemio vandens, gruntinio vandens ir upelių vandens cheminės analizės 2019 metų duomenys, įvertinta dirvožemio vandens, gruntinio vandens ir upelių vandens cheminės sudėties dinamika bei nustatyta jų įtaka ekosistemų būklei. Aukštaitijos KM stotyje užtikrinta oro, kritulių, vandens ir kitų elementų būklės lauko tyrimų kokybė pagal ICP IM ir EMEP programų bei ICP IM Vadovo reikalavimus, vadovaujantis Aukštaitijos IM stotyje tiriamų fizikinių, meteorologinių, oro ir vandens parametrų bei tyrimų apimčių sąrašu. Visa reikiama informacija ir ICP IM programos duomenys persiųsti vadovaujančiam Suomijos aplinkos institutui (SYKE).
A - Žemės ūkio mokslai / Agricultural sciences
N - Gamtos mokslai / Natural Sciences
Loading... 22 0 1000 0 false