Inovacijos vaikų darželyje


ES.jpg picture
Title
Inovacijos vaikų darželyje
Code
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001
Coordinator / VDU Representative
Start Date
2018-03-06
Expected Completion
2020-03-06
Status
Vykdomas
Scope
Nacionalinis
Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje“ atitinka 2014–2020  m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9  prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.2.1. uždavinį ,,Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“, kuriame pažymima, kad ESF remiamos veiklos sudarys sąlygas atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomus pasenusius ugdymo organizavimo modelius, metodus, ugdymo įrankius, priemones ir turinį. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Šiam uždaviniui pasiekti planuojama parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius pedagogams. Rinkiniai bus parengti vadovaujantis šiuolaikiniu požiūriu į vaiką ir jo mokymąsi, amžiaus tarpsnio ypatumus ir į tai, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai geriausiai mokosi ir juos supantį pasaulį pažįsta patys būdami aktyvūs ir praktiškai bandydami, tyrinėdami, eksperimentuodami, kurdami ir spręsdami problemas. Projekto rezultatai: 1. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 4000 egz.) ikimokyklinio ugdymo programai diegti. 2. Parengti, išbandyti ir išleisti 2 priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkiniai (kiekvieno po 1300 egz.) priešmokyklinio ugdymo programai diegti. 3. Apmokyti 285 ikimokyklinio ugdymo auklėtojai. 4. Apmokyta 190 priešmokyklinio ugdymo pedagogų.
H - Humanitariniai mokslai / The humanities
S - Socialiniai mokslai / Social sciences
Loading... 22 0 1000 0 false