Muzikinio ugdymo dimensijos

Šį klasterį apibūdina tarpdiscipliniškumas. Mokslininkai siekia tyrimų dermės dviejų veiklos sričių sankirtoje: muzikinės kultūros plėtotės ir ugdymo dimensijų apibrėžimuose. Tokių tyrimų dimensijos yra bent kelios: individualiame, organizacijos, instituciniame lygmenyse, taip pat ir nacionalinės bei tarptautinės muzikinės kultūros plėtotės lygmenyje. Šiame klasteryje susibūrę mokslininkai sieks miesto, regioninės bei nacionalinės muzikinio ugdymo ir muzikos mokytojų rengėjų reikmių ir galimybių tyrimų savitumo, atsižvelgiant į kultūrinę, mokslinę bei pedagoginę Muzikos Akademijos lokalizaciją bei paveldą. Orientuojamasi į tyrimus praktikos tobulinimui, perspektyvų įžvalgai bei pasaulinių tendencijų įvertinimui studijų kokybės tobulinimo bei tyrimų kokybės užtikrinimo perspektyvoje.

Cluster is definable by the interdisciplinary. Scholars seek for compatibility of reseach that is in the intersection of two different activities: the development of musical culture and the defining of educational aspects. There are several layers of scope in such research: individual, organizational, institutional, and also national and international layers of development of musical culture. The scholars of this cluster seek to conduct distinctive research into the demand and potential in musical education and training of musical pedagogues, depending upon cultural, scientific and pedagogical localization and heritage of Music Academy. Research is directed towards refinement of practices, insights of various perspectives, and evaluation of global tendencies in assessing and improving the quality of education.