Biofizika bionanotechnologijai ir biomedicinai (BIOMEDTECH)

Name
Biofizika bionanotechnologijai ir biomedicinai (BIOMEDTECH)
City
Kaunas
Country
Lithuania
Tyrimų kryptys. Fundamentiniai tyrimai: modeliuoti ir eksperimentiškai tirti stiprių elektrinių laukų poveikį ląstelių membranoms bei su jomis susietoms fazėms: elektroporacijos bei molekulių pernašos mechanizmus, elektrocheminius procesus, vykstančius aukštosios įtampos impulsų metu, bei jų pasekmes, antinavikinių sistemų (elektrinio impulso ir bleomicino, vitaminų C ir K3 mišinio) veikimo mechanizmus, tarpmolekulines sąveikas elektriniuose laukuose ir be jų. Metodiniai darbai: kurti naujas, įsisavinti, bei tobulinti jau naudojamas ląstelių elektroporacijos ir su ja susijusių reiškinių tyrimo metodikas. Taikomieji darbai: fundamentinių tyrimų pasiekimus taikyti navikų ir genų terapijoms, maisto produktams apdoroti, mikroorganizmams inaktyvuoti, kuriant ir tobulinant bionanotechnologijas. Tyrimai atliekami in vitro su keliais navikinių ir nenavikinių ląstelių tipais. Intensyviai bendradarbiaujama su kitų Lietuvos institucijų bei Olandijos, Prancūzijos, Ukrainos bei JAV mokslininkais. Klasterio mokslininkai dažnai kviečiami pristatyti tyrimų rezultatus tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“ bei tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų leidžiamuose straipsnių rinkiniuose.

Research overview. Basic research: Theoretical modeling and experimental investigation of the influence of strong electric fields on cell membranes: mechanisms of electroporation and electrochemical processes occurring during high-voltage pulses and their consequences, mechanisms of the action of anti-tumor systems (electric pulse and bleomycin, mixture of vitamins C and K3). Methodological studies: Design of the equipment and the methods used for applying and/or studying cell electroporation and related phenomena. Applied studies: Application of the results of basic research in tumor and gene therapies, food processing, microorganism inactivation, and designing and developing of bionanotechnologies. Experiments are carried out in vitro on several cancerous and noncancerous cell lines. Members of the Cluster cooperate with scientists from other Lithuanian institutions and laboratories in the Netherlands, France, Ukraine and the U.S.A. Members of the Cluster present research results at international conferences; publish papers in prestigious journals and books devoted to cell electroporation.