Antropogeninių aplinkos pokyčių ir klimato poveikis gyviems organizmams

Klasterio tikslas – ištirti gyvų organizmų reakciją į diferencijuotą ir kompleksinį antropogeninių ir gamtinių veiksnių poveikį, jų populiacijų ir bendrijų augimo, produktyvumo, struktūros, biologinės įvairovės ir būklės pokyčius, įvertinti įvairių ūkio šakų antropogeninio poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo galimybes, didinant gamybos ir vartojimo ekologinį veiksmingumą ir siekiant darnesnio vystymosi. Įgyvendindami šį tikslą klasterio mokslininkai tiria ir analizuoja kintančios aplinkos veiksnių – aplinkos rūgštėjimo ir eutrofikacijos, didėjančios pažemio ozono koncentracijos, ultravioletinės spinduliuotės, geo-magnetinių audrų, saulės žybsnių ir klimato kaitos sąlygojamų padarinių – dažnėjančių sausrų, kaitros bei šalčio bangų, stiprėjančių vėjų poveikį ekosistemų augalijai ir gyvūnijai bei žmonių sveikatai. Daug dėmesio skiriama žemės ūkio augalų konkurencingumo ir jų prisitaikymo prie kintančios aplinkos ir klimato problemoms, Lietuvos pagrindinių medžių rūšių augimo ir sezoninio vystymosi pokyčių šylant klimatui tyrimams ir jų ilgalaikei prognozei pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus. Tiriami gyvų organizmų morfometriniai, anatominiai, fiziologiniai ir biocheminiai rodikliai, atspindintys vykstančius pokyčius bei nustatomi efektyviausi biologiniai žymenys aplinkos pokyčių stebėsenai ir ksenobiotikų toksiškumui įvertinti. Siekiant praktinio tyrimo rezultatų pritaikymo, analizuojamos įvairių ūkio šakų antropogeninio poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo bei darnesnio vystymosi galimybės.

The aim of scientific cluster is to investigate and evaluate response of alive organisms to single and integrated impact of anthropogenic and natural factors, changes in productivity, structure and biological diversity of populations and biological communities, and to evaluate possibilities of different economy branches to upgrade their ecological efficiency and sustainability. In order to implement this aim, researchers of cluster investigate and analyze impact of environmental factors, such as environmental acidification and eutrophication, ground level ozone, UV radiation, geo-magnetic storms, sun flashes, and consequences of climate change – increased frequency of drafts, waves of heat and frost to agro- and forest ecosystems and human health. Increased attention is paid to the research and forecast of changes in competitiveness and adaptability of agricultural plants, productivity and seasonal development of main tree species according to different scenarios of climate change. Possibilities of different morphometric, anatomical, physiological and biochemical indicators to monitor and assess environmental and climatic changes and toxicity of xenobiotics are investigated. In order to achieve practical value of obtained results, possibilities to reduce environmental impact of different economy branches is analyzed.