Sumanioji edukacija: pasitikėjimu grįsta partnerystė

Klasterio objektas – sumanioji edukacija. Mokslininkai analizuoja sumaniąją edukaciją, kuri grindžiama mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP), gerąja patirtimi ir pozityviosios socializacijos, pozityviosios tėvystės strategijomis, socialinės partnerystės pricipais ir patyriminės pedagogikos galimybėmis. Tyrimų rezultatai reikšmingi edukacinių inovacijų, tarpsektorinės, tarpdalykinės integracijos, kompleksinės prieigos formavimo, socialinės partnerystės, tinkloveiklos, lygių galimybių, skurdo mažinimo, sveikatos, švietimo, šeimos, tautinės tapatybės politikos formavimu ir vykdymu tiesiogiai užsiimančioms vietos, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijomis. Uždaviniai, kurių siekia klasterio mokslininkai: nagrinėti ir pagrįsti sumaniosios edukacijos ir socialinės klasterystės bruožus ir tarpsektorinio bendradarbiavimo algoritmus; analizuoti sumaniosios edukacijos gerąją praktiką ir modeliuoti šeimos, mokyklos ir vietinės bendruomenės sąsajas; sisteminti edukacinius tyrimus, klinikines iniciatyvas, gerosios patirties atvejus ir kitus duomenis; plėtoti naujas žinias, kompetencijas, skleisti gerąją praktiką atsirandančią iš bendrų pastangų mokslininkų, praktinės srities specialistų ir vartotojų. nagrinėti ir apibrėžti pozityviosios tėvystės ir socialinės klasterystės sąsajas; pagrįsti socialinės klasterystės algoritmą kaip pagrindinį bendruomenės gerovės, tvaraus vystymosi ir aktyvios įtraukties rodiklį.

Research reveals the realization of European active inclusion policies in all contexts, by identifying algorithms and models in the context of intelligent education. Scientists analyse smart education based on research, experimental development (R&D), good practice and positive socialization, positive parenting strategies, social partnership principles and opportunities for experiential pedagogy. The results of the research are significant for educational innovation, intersectoral, interdisciplinary integration, complex access formation, social partnership, networking, equal opportunities, poverty reduction, health, education, family, national identity policies, direct and local authorities. Tasks of the cluster are as follows: analyze and justify the features of smart education and social clustering and inter-sectoral cooperation algorithms; analyze good practice in smart education and model relationships between family, school, and local community; systematize educational research, clinical initiatives, good practice cases and other data; develop new knowledge, competences, disseminate good practice arising from joint efforts of scientists, practitioners and users; analyze and define the links between positive parenting and social clustering; rationalize the social clustering algorithm as a key indicator of community well-being, sustainable development and active inclusion.