Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentai

Name
Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentai
Email
violeta.pukeliene@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrimus bei atlikti eksperimentus, turinčius teorinę ir taikomąją vertę, vystyti ekonomikos, finansų bei politikos mokslų sritis įvertinant dinamiškai besikeičiančią aplinką. Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika siejama su Lietuvos ir Europos Sąjungos makro ir mikro socialinių-ekonominių bei politinių procesų vyksmu ir jo vertinimu stabilumo kontekste: šių procesų vystymosi dėsningumų nustatymas; veiksnių, lemiančių tuos dėsningumus, vertinimas; socialinių-ekonominių ir politinių procesų veiksnių sąveikos, siekiant pažangios ekonomikos plėtros, vertinimas; procesų vystymosi rizikos scenarijų ir kriterijų nustatymas; procesų prognozavimas; rizikingumo minimizavimo, stabilizavimo priemonių identifikavimas; struktūrinių-kokybinių socialinių-ekonominių ir politinių inovacijų, siekiant pažangios ekonomikos plėtros, nustatymas ir pagrindimas. Klasterio mokslinių tyrimų tikslas – apibrėžti, pagrįsti pažangaus ekonomikos augimo kategoriją, susisteminant atliktus tyrimus ir teoriją, modeliuoti pažangaus augimo tendencijas. Sukurti eksperimentinės ekonomikos laboratoriją moksliniams eksperimentams ir studijoms organizuoti. Klasteris siekia skelbti gautus tyrimų rezultatus mokslinėse publikacijose, konferencijose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse. Klasterio mokslininkai siekia į klasterio veiklą aktyviai įtraukti Ekonomikos vadybos fakulteto Ekonomikos ir Finansų studijų programų studentus, siūlant jiems rengti susijusius su Klasterio tematika rašytinius tiriamojo – taikomojo pobūdžio projektus: kursinius darbus, bakalauro, magistro baigiamuosius darbus ir kt.

Cluster’s mainstream is to evaluate micro and macro social economic and political processes in stability and smart growth context in EU, covering the science and innovations’ development dimension. These trends of researches are defined: evaluation of the tendencies of micro and macro social economic and political processes, and factors that have influence to these tendencies; evaluation of the relationship between social, economic, financial and political factors that have influence to smart growth and sustainability; investigation of the possible risk scenarios and criteria; identification of the factors for risk minimization and stability; identification of the structural-qualitative socio-economic and political innovations oriented to smart growth. In addition to defined research activity and publication of its results, students are continuously included into analysis of cluster’s thematic, and for this, the experimental laboratory for the research and studies is projected to be established.