Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste

Name
Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste
Email
ineta.dabasinskiene@vdu.lt
City
Kaunas
Country
Lithuania
Level
1
Research
Taip / Yes
Type
Klasteris / Cluster
Klasterio tikslai – analizuoti kalbos ar kalbų vartojimo ypatybes, kalbos sistemos pokyčius, susijusius su globalizacija ir atskleidžiančius kalbos/šnekos įvairovės-stabilumo fenomeną; tirti per pastaruosius dešimtmečius dėl daugiakultūrės aplinkos atsiradusius bei naujai atsirandančius žanrus ir naujas viešojo diskurso formas Lietuvoje. Mokslininkai tiria kalbos raidos ypatumus daugiakultūrėje ar daugiakalbėje visuomenėje, aprašo tipinę kalbos raidą, būdingą lietuvių kalbai ir lygina ją su kitomis kalbomis, kas ypač svarbu daugiakalbėje visuomenėje. Vienas iš klasterio tikslų – įvertinti globalizacijos, daugiakultūriškumo, imigracijos ir emigracijos poveikį šiandieninei kalbos situacijai, kalbos kitimui ir kalbos raidai, tirti ir analizuoti klausimus, susijusius su kalbos politika; identifikuoti ir analizuoti su daugiakultūriškumu ir daugiakalbyste susijusias problemas Lietuvoje ir tirti jas Europos kontekste, rengti eksperimentus, sociolingvistines apklausas, skirtas sakytinės kalbos daugiakultūrėje visuomenėje tyrimams. Klasterio mokslininkai atlieka tyrimus, rodančius antrosios ar / ir daugiau kalbų mokymosi tendencijas ir su tuo susijusius pokyčius įvairiose profesinėse grupėse (turizmas, ekonomika, socialiniai ir humanitariniai mokslai) ar socialiniuose sluoksniuose (pensinio amžiaus žmonės, neįgalieji ir pan.), taikant įvairius socialinių ir humanitarinių mokslų metodus. Bendradarbiaujant su užsienio ekspertais, ieškomos / kuriamos priemonės ir metodai minėtų tikslų įgyvendinimui. „Daugiakultūriškumo ir kalbos kaitos tyrimai globalizacijos kontekste“ dalyviai kuria priemones, šaltinius (įvairaus pobūdžio elektroninius tekstynus, eksperimentinius tyrimus) sakytinės kalbos daugiakultūrėje visuomenėje analizei, ruošia duomenų bazes, t. y. garsynus, žodynus, atskleidžiančius (ne)kintančios kalbos/šnekos ypatumus, kalbos/šnekos įvairovės-stabilumo fenomeną. Klasterio tyrimų sritys yra kalbos vartojimo ypatybės, kalbos sistemos pokyčiai, susiję su globalizacija, kalbos raidos ypatumai daugiakultūrėje ir daugiakalbėje visuomenėje ir užsienio kalbų sąveika su gimtąja kalba.

The scholarly research in the cluster spreads over the following research areas: analysis of characteristic features of languages and their use, investigation of changes in language systems under the influence of globalization which, at the same time, reveal the phenomenon of variability-stability in the langue/parole dichotomy. In their research, scholars focus on the development of specific features of language in a multilingual society, describe typical developments of the Lithuanian language and compare/ contrast them with other languages. One of the aims of cluster research is to evaluate the impact of globalization, multiculturalism, immigration and emigration on the change and development of languages as well as to investigate issues of language policy; to identify language-related issues in Lithuania brought about by multiculturalism and multilingualism and discuss them in the context of European attitudes, as well as to carry out psycholinguistic experiments and sociolinguistic interviews devoted to the analysis of spoken language in a multicultural society.