Religijos ir kultūros studijos

Globalizacija ir migracija formuoja religinį pliuralizmą, o tai skatina religinių tradicijų lyginimo ir pervertinimo procesus bei stiprina sąvokinio sinkretizmo ir konvergencijos tendencijas. Klasterio tyrimai naudingi tiek socialiniuose procesuose, tiek švietimo sistemoje kaip tiriantys religijos fenomeną konceptualiame teoriniame ir empiriniame lygmenyse. Socialiniams darbuotojams, katechetams, tikybos mokytojams tyrimų rezultatai bus naudingi sprendžiant religinio tapatumo, vertybinių orientacijų ir jų įtakos gyvenimo būdui klausimus. Sociologams teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai gali pasitarnauti siekiant giliau suvokti religijos raišką, išplečiant religinės tematikos tyrimų lauką ir kokybiniais duomenimis papildant/pagilinant įvairiuose tyrimuose sukauptą kiekybinio ir/ar kokybinio pobūdžio informaciją. Teologams krikščionybės tyrimų rezultatai padės aiškiau suvokti šiandieninius tikinčiųjų dvasinius poreikius, bus naudingi plėtojant sielovados ir pastoracijos strategijas. Klasterio tyrimų rezultatų sklaida prisidės prie gilesnio šiuolaikinio religijos fenomeno apskritai ir krikščionybės bei kitų religijų konkrečiai Lietuvoje ir pasaulyje suvokimo. Pagrindinis klasterio tikslas – vykdyti religijos ir kultūros sąveikos tyrimus tekstų, fundamentalių koncepcijų ir empiriniame lygmenyse. Klasterio nariai siekia tarpdisciplininėje perspektyvoje tirti šiuos reiškinius ir procesus: religijos samprata ir jos kaita istorinėje perspektyvoje; religijos ir kultūros tarpusavio ryšys; asmeninio tikėjimo patirties ir religinės tradicijos sąveika; religinių apeigų formavimasis ir transformacijos; religinė ortodoksija ir heterodoksija; krikščioniškasis paveldas; krikščionybės inkultūrizacija; ekumeninis ir tarpreliginis dialogas; nekrikščioniškos religijos; religijų sinkretizmas ir kaita.

The cluster aims at prosecuting the research on interaction between religion and culture as universal human phenomena and between particular religions and cultures. Conceptual theoretical research and empirical inquiry are pursued appealing to the methodologies and paradigms of philosophy, theology, sociology, anthropology and ethnology as well as are founded on the comparative interdisciplinary perspective. Main research areas cover these phenomena and processes: the notion of religion and its historical transformations; the interconnection between personal belief experience and religious tradition; formation and transformation of religious rituals; religious orthodoxy and heterodoxy; inculturation of Christianity; ecumenical and interreligious dialogue; non-Christian religions, religious syncretism and transformation. The dispersion of research results improves the knowledge of the phenomenon of contemporary religiosity, Christianity and other religions in Lithuania and the world. The scientific explorations of religion and culture are helpful while encountering various problems of religious identity, value re-orientation, lack of tolerance in the society, etc. Therefore, cluster’s members are engaged in the various activities of science popularization, public education and media projects.