Tarpkultūrinių meninių mainų tyrimai Rytų ir Vidurio Europoje: globalūs kontekstai ir vietinės praktikos

Šioje mokslinių tyrimų temoje tiriami tarpkultūriniai meniniai mainai Rytų ir Vidurio Europoje, rekonstruojama ir analizuojama istorinė jų raida, ideologinės prielaidos, šiandieninė problematika ir numatomi ateities tarpkultūrinio meninio bendradarbiavimo iššūkiai. Taip pat siekiama ištirti įvairius globalios tarpusavio priklausomybės bei kultūrinės įvairovės aspektus bei jų įtaką nacionalinės kultūros ir meno formoms. Nagrinėjamos dailės, teatro, šokio, kino, taikomųjų menų, literatūros, videomeno, fotografijos, populiariosios kultūros ir kt. raiškos formos, jų kaita bei tarpusavio sąryšiai. Tiriamos meninės kūrybos sampratos transformacijos, jų sklaida ir sąryšiai su istoriniu, kultūriniu, geografiniu ir sociopolitinių kontekstu; meno ir politikos, kūrybos ir socialinės tikrovės, kultūros ir ekonomikos santykiai. Klasterio tyrimų tematika apima ir metodologines bei teorines tarpkultūrinių sąveikų Rytų ir Vidurio Europoje studijas, mokslininkai formuoja ir nagrinėja teorinius kultūrinio dialogo modelius, analizuoja ir sprendžia problemas, susijusias su šiuolaikinių kultūros ir menotyros teorijų taikymu Lietuvos meninių procesų analizėje. Šiuo metu tarpdalykinis klasteris jungia menotyros, filologijos ir filosofijos krypčių mokslininkus, aktyviai bendradarbiauja tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, dalyvauja keleto tarptautinių tinklų veikloje (NordPlus NoMads, Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education), rengia bendrus projektus su Lietuvos ir užsienio mokslo bei meno institucijomis.

The main focus of this scientific cluster is the research of intercultural and transnational dimensions of artistic practices in Central and Eastern Europe. The reconstruction and analysis of historical developments of intercultural communication and transnational exchange of arts, their ideological premises, contemporary issues as well as challenges of the future frame the scope of this research. The main tasks of this research are the following: to determine the global aspects of cultural interdependence and cultural diversity, to evaluate their influence on national cultures and art forms, to analyse the developments of fine arts, performing arts, literature, photography and popular culture in the region, to mark the transformations in the notions of artistic practices together with its cultural, historical, geographic and sociopolitical context as well as to trace the interdependence of art and politics, culture and social reality, creative practices and economy. The thematic framework of the cluster also includes the methodological and theoretical research of intercultural communication in art of Eastern and Central Europe, the formation of the theoretical models of cultural dialogue, the dealing with the problematic aspects of applying contemporary cultural theories to the studies of Lithuanian art.