Browsing by Cluster 114

Sort by:
In order:
Results/Page
Authors/Record:
Showing results 1 to 9 of 9
FullnameDepartmentResearch Interests
Blažienė, AgnėHumanitarinių mokslų fakultetasSociolingvistika, psicholingvistika, vaikų kalba, daugiakalbystė, kalbos raida ir praradimas
Kalėdaitė, VioletaUžsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedraKontrastyvinė lingvistika, sociolingvistika, vertimo studijos, daugiakalbystė ir kalbų politika
Kavaliauskaitė-Vilkinienė, ViktorijaHumanitarinių mokslų fakultetasPsicholingvistika, pragmatika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, sociolingvistika, sakytinė kalba Psycholinguistics, pragmatics, children’s language and language aimed to children, sociolinguistics, spoken language
Rinkauskienė, ReginaŠvietimo akademijaDialektologija, morfologija, senieji raštai, kalbos istorija / Lithuanian dialects, morphology, old texts, language history
Krivickaitė-Leišienė, EglėLituanistikos katedraPsicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė/daugiakalbystė, sociolingvistika / Psycholinguistics, children and children language, native language learning, specific language disorders (SLI), bilingualism / multilingualism, sociolinguistics
Kamandulytė-Merfeldienė, LauraVytauto Didžiojo universitetasTekstynų lingvistika, psicholingvistika, natūralioji morfologija, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, kalbos įsisavinimas ir išmokimas, kalbos sutrikimai Corpus linguistics, psycholinguistics, natural morphology, children’s language and language aimed to children, mastering and learning language, language impairments
Dabašinskienė, InetaLituanistikos katedraPsicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika; daugiakalbystė ir kalbos politika; sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė. / Psycholinguistics, sociolinguistics, and applied linguistics, studies of grammar, spoken language and pragmatics, language policy and multilingualism.
Ruzaitė, JūratėLetonikos centrasSociolinguistics, (multimodal) discourse analysis, corpus linguistics, learner language, language and ideology, hate speech
Sociolingvistika, (multimodalioji) diskurso analizė, tekstynų lingvistika, besimokančiųjų kalba, kalba ir ideologija
Balčiūnienė, IngridaLituanistikos katedraPsicholingvistika, gimtosios kalbos įsisavinimas, vaikų kalba, specifinis (pirminis) kalbos raidos sutrikimas, rišliosios kalbos raida / Psycholinguistics, native language acquisition, children’s language, specific (primary) impairment of language development, coherent language development