VDU organizacijos steigimas ir įteisinimas

Nerandi Tave dominančio klubo? Suburk savo organizaciją!

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto Statutu, universiteto dėstytojai, mokslo ir kiti darbuotojai, taip pat studentai savo profesiniams, kūrybiniams, kultūros, socialiniams, sporto ar kitiems poreikiams tenkinti gali kurti nepolitines organizacijas arba burtis į būrelius, draugijas ir klubus, kurių įstatai, nuostatai, reglamentas ar kiti rašytiniai dokumentai, reglamentuojantys VDU organizacijos steigimą, valdymą, veiklą ir pertvarkymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, universiteto Statutui ir Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašui.

Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašas reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės narius vienijančių organizacijų universitete įkūrimą (įsteigimą), įteisinimą, pripažinimą, universiteto organizacijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos ypatumus.

Universiteto organizacijos gali būti:

  • įteisintos steigiant naują universiteto organizaciją (ne juridinį asmenį)
  • pripažįstant anksčiau įsteigtas universiteto organizacijas (juridinius asmenis) ir joms suteikiant universiteto organizacijos statusą.

Vytauto Didžiojo organizacijos statusą turinti organizacija yra viešai pripažįstama kaip Universiteto organizacija, kuriai yra suteikiamos visos teisės ir pareigos, reglamentuotos universiteto Statute, Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos apraše ir kitose universiteto vidaus teisės aktuose.

Universiteto organizacijos statusą įgijusios organizacijos yra registruojamos specialiame universiteto organizacijų registre, kurį rektoriaus įsakymu tvarko Karjeros centras.

Karjeros centras

  • Donelaičio g. 52-114, LT-44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 32 79 83
  • Mob. telefonas 8 682 01761
  • El. paštas  karjera@vdu.lt
  • Internetas  karjera.vdu.lt