Informacija apie studijas

 

Dažniausiai užduodami klausimai:

Apie studijų pakopas ir formas
Apie studijų apimtį ir trukmę
Apie studijų (suteikiančių laipsnį ir / ar kvalifikaciją) organizavimą
Apie gretutines studijas
Apie papildomąsias studijas
Apie studento individualaus studijų plano sudarymą
Apie registraciją į studijas
Apie užsirašymą į studijų dalykus
Apie užsienio kalbų studijavimą
Apie universiteto ir studijų programos keitimą
Apie studijų finansavimą ir mokėjimą už studijas
Apie studijų krepšelio grąžinimą valstybei
Apie akademinių atostogų suteikimą
Apie studijų nutraukimą ir grįžimą į studijas
Apie pasiekimų vertinimą
Apie studijų dalyko kartojimą
Apie studijų baigimą

Daugiau informacijos

Studijų departamentas

 • S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
 • Telefonas(8 37) 323 599
 • El. paštasdir@art.vdu.lt

Apie studijų pakopas ir formas:

Kokių pakopų studijos vykdomos VDU?

Universitete yra vykdomos pirmosios pakopos (suteikiamas bakalauro laipsnis), antrosios pakopos (suteikiamas magistro (ar licenciato) laipsnis), vientisosios, apimančios bakalauro ir magistro studijas (suteikiamas magistro laipsnis) ir trečiosios pakopos (suteikiamas mokslų daktaro laipsnis). Taip pat Universitete yra vykdomos laipsnio nesuteikiančios studijos, kurias baigus įgyjama pedagogo kvalifikacija.

Kokių formų studijos vykdomos VDU?

Nuo 2011m. priimame tik į nuolatine forma vykdomas pirmosios (bakalauro) ir vientisąsias studijas. Antrosios (magistro) pakopos studijos yra vykdomos nuolatine ir, kai kurios studijų programos, ištęstine forma.

Apie studijų apimtį ir trukmę:

Kaip skaičiuojama studijų apimtis?

Studijų apimtis skaičiuojama studijų kreditais– tai studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas.

Kokia pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programų apimtis ir trukmė?

Bakalauro studijų programos apimtis kreditais – 240 (katalikų teologijos studijų programos – 300), trukmė – 4 metai (katalikų teologijos studijų programos – 5 metai).

Kokia vientisųjų studijų programos apimtis ir trukmė?

Vientisųjų studijų programos apimtis – 328 kreditai, trukmė – 5 studijų metai.

Kokia antrosios (magistro) pakopos studijų programų apimtis ir trukmė?

Magistrantūros studijų programos apimtis gali būti 90 kreditų, trukmė 1,5 metų arba 120 kreditų, trukmė 2 metai.

Kokia laipsnio nesuteikiančių studijų programų apimtis ir trukmė?

Šiuo metu VDU vykdomos laipsnio nesuteikiančios pedagogikos studijos, kurių apimtis 60 kreditų, trukmė 1 studijų metai.

Koks studijų intensyvumas, studijuojant nuolatinės formos studijose?

Optimaliausias metinis kreditų skaičius – 60.

Koks studijų intensyvumas, studijuojant ištęstinės formos studijose?

Optimaliausias metinis kreditų skaičius – 45.

Kaip sužinoti, kokia studijų programos ar studijų dalyko apimtis kreditais?

Informaciją galite rasti studijų programos ir studijų dalyko aprašuose.

Apie studijų (suteikiančių laipsnį ir / ar kvalifikaciją) organizavimą:

Kiek semestrų sudaro akademinius metus?

Akademinius mokslo metus sudaro du semestrai – rudens ir pavasario. Atskirais atvejais fakulteto dekanas gali leisti vykdyti studijas tarpsemestriniu laikotarpiu.

Koks dokumentas reglamentuoja studijų semestro pradžią, pabaigą?

Studijos yra vykdomos, vadovaujantis Akademiniu kalendoriumi, kurį kiekvieniems studijų metams tvirtina VDU Senatas.

Kokia kalba gali būti vykdomos studijos?

VDU studijos vykdomos lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba dėstoma, kai: studijų programos turinys siejamas su kita kalba; paskaitas skaito ar kitiems akademiniams užsiėmimams vadovauja užsienio dėstytojai; studijos vyksta pagal jungtinių studijų programas arba studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas laipsnis, ir šių programų dalis vykdoma kitose šalyse, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, kuriose dėstoma ne lietuvių kalba; studijos vyksta pagal Senato patvirtintas studijų programas, parengtas dėstyti užsienio kalba; į studijų dalyką, parengtą dėstyti užsienio kalba ir patvirtintą Rektoriaus, užsiregistruoja bent vienas vizituojantis studentas; tvarkaraštyje numatomas pasirenkamasis B ar D grupės dalykas dėstomas užsienio kalba.

Apie gretutines studijas:

Kokios yra gretutinės studijų programos ir kokia jų apimtis kreditais?

Gretutinių studijų programų apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų. Gretutinių studijų programas galite rasti čia.

Kada galima pradėti studijuoti gretutinėse studijose?

Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą gali pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai. Studentas nemokamai tęsti ir baigti gretutinę studijų programą gali ir studijuodamas VDU magistrantūroje.

Kur reikia pateikti prašymą?

Prašymas pateikiamas fakulteto, kuriame studijuoja studentas, dekanui.

Kaip registruotis į gretutinės programos dalykus?

Registracija į gretutinės programos studijų dalykus vykdomas bendra VDU tvarka First Class kliento programos pagalba. Gretutinės programos dalyko studijavimo eiliškumą būtina suderinti su katedra, kuriai priklauso gretutinė programa.

Kiek galima pasirinkti gretutinės programos dalykų per semestrą?

Kiekvieną studijų semestrą leidžiama studijuoti ne daugiau kaip du gretutinės studijų programos dalykus.

Ar reikia mokėti už gretutinę studijų programą?

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali pradėti ir tęsti gretutinių programų studijas nemokamai. Antrosios pakopos studentai nemokamai gali tęsti gretutinių programų studijas, pradėtas bakalauro studijų metu. Klausytojai moka už gretutinių programų kreditus.

Ar gretutinės programos dalykų įvertinimai įskaitomi į semestro studijų vidurkį ir ar gretutinės programos dalykai įrašomi į diplomo priedėlį?

Gretutinių studijų programos dalykų įvertinimai įskaitomi į semestro svertinį vidurkį ir įrašomi į diplomo priedėlį.

Koks dokumentas reglamentuoja gretutines studijas?

Gretutinių studijų programos vykdomos vadovaujantis Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašu.

Daugiau informacijos apie gretutines studijas.

Apie papildomąsias studijas:

Kokios papildomųjų studijų programos yra siūlomos VDU?

Papildomųjų studijų programas galite rasti čia.

Kokiais atvejais yra reikalingos papildomosios studijos?

Papildomosios studijos reikalingos asmenims, kurie pretenduoja stoti į magistrantūrą, bet nėra studijavę tam tikrų dalykų ir neturi pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms atitinkamo profilio magistrantūros studijoms.

Kokį išsilavinimą turintiems asmenims organizuojamos papildomosios studijos?

Papildomųjų studijų programos rengiamos tais atvejais, kai:

pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine ar gretutine kryptimi;

asmenys baigę neuniversitetinių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro laipsnį.

Kur kreiptis dėl papildomosios studijų programos?

Dėl papildomosios studijų programos reikia kreiptis į fakultetą, kuris organizuoja Jūsų pasirinktos magistrantūros studijų programos studijas.

Ar papildomosios studijų programos yra mokamos?

Papildomųjų studijų programų klausytojai iš dalies finansuoja savo studijas, t.y. moka 50 % studijuojamų dalykų kreditų kainos.

Koks dokumentas reglamentuoja papildomųjų studijų organizavimo tvarką?

Papildomųjų studijų organizavimas vykdomas vadovaujantis Papildomųjų studijų organizavimo tvarkos aprašu.

Apie studento individualaus studijų plano sudarymą:

Kaip ir kada susidaryti individualų studijų planą?

Studentas individualų studijų planą turi susidaryti kai yra paskelbiamas kito semestro užsiėmimų tvarkaraštis, t.y. savaitė iki registravimosi į studijų dalykus pradžios. Studentas pasirenka, kuriuos A, B ir D grupių dalykus studijuos būsimame semestre.

Kiek studijų dalykų privaloma pasirinkti per semestrą I ir II kursų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams?

Pirmo – antro kursų pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų studentai turi pasirinkti tiek studijų dalykų, kad jų apimtis kreditais būtų ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai.

Kiek studijų dalykų privaloma pasirinkti per semestrą III – V kursų pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų studentams?

III – V kursų bakalauro, vientisųjų studijų studentai ir antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentai turi pasirinkti tiek studijų dalykų, kad jų apimtis kreditais būtų ne mažesnė kaip 21 ir ne didesnė kaip 39 kreditai.

Per kiek semestrų privaloma išklausyti A ir B grupės dalykus?

Jeigu studijų programos reikalavimuose nenumatyta kitaip, nuolatinių bakalauro ir vientisųjų studijų studentai per pirmuosius keturis studijų semestrus turi išklausyti visus A ir po vieną iš keturių pogrupių B grupės dalykus.

Ar D grupės dalykas „Informatika“ yra privalomas?

D grupės dalykas „Informatika“ yra privalomas, tačiau studentams, išlaikiusiems testą (laikomas studijų pradžioje), išlaikiusiems valstybinį brandos egzaminą ar turintiems ECDL pažymėjimas, šis dalykas yra įskaitomas, todėl jo rinktis ir studijuoti nereikia.

Ar studentai privalo lankyti užsiėmimus?

Studentai privalo lankyti seminarus, pratybas, praktikumus, laboratorinius darbus, užsienio kalbas (dėstomas kaip A ir D grupės dalykus), praktikas ir pagal programą už juos atsiskaityti. Studentai privalo nustatytu laiku pristatyti namų darbus, laikyti kolokviumus ir egzaminus. Valstybės pagal specialiuosius reikalavimus reguliuojamoms studijų programoms Senato nutarimu gali būti nustatytas privalomas C grupės dalykų paskaitų lankomumas ir jo užtikrinimo tvarka (ar tai taikoma Jums galite sužinoti savo fakulteto dekanate).

Apie registraciją į studijas:

Kada ir kaip studentai turi registruotis į studijas?

Studentai registruojasi semestro studijoms fakultetų dekanatuose arba Universiteto intraneto sistemoje kiekvieno studijų semestro pradžioje – per pirmąsias 2 studijų savaites (studentams, neužsiregistravusiems į studijas per dvi semestro savaites, sustabdomas skatinamosios stipendijos mokėjimas). Jeigu studentas neužsiregistruoja per pirmąjį semestro mėnesį – braukiamas iš studentų sąrašų.

Kaip registruotis Universiteto intraneto sistemoje?

Studentas kiekvieno semestro pradžioje į savo FirstClass asmeninę pašto dėžutę gauna pranešimą, užsiregistruoja paspaudęs „patvirtinti“. Jeigu registracija atlikta sėkmingai, gausite laišką „Ačiū, kad užsiregistravote į studijas!”

Apie užsirašymą į studijų dalykus:

Kaip vykdoma registraciją į kito semestro studijų dalykus nuolatinės formos bakalauro ir vientososiose studijose?

Registracija į kito semestro studijų dalykus vyksta trimis etapais:

 • I etapas – likus 10 dienų iki egzaminų sesijos pradžios;
 • II etapas – vyksta egzaminų sesijos metu. Šiame etape studentai privalo pakoreguoti registraciją ir pasitikrinti ar pateko į studijų dalykų registracijos sąrašus, jei ne – persiregistruoti į studijų dalykus, kurių registracijos sąrašuose yra laisvų vietų;
 • III etapas – vyksta prasidėjus semestrui – per pirmąsias dvi savaites studentai privalo patikslinti registraciją ir pakoreguoti individualius studijų planus, t. y. išsibraukti iš studijų dalyko registracijos sąrašo arba įsirašyti, jei yra laisvų vietų, į studijų dalyko registracijos sąrašus. Studentas turi kreiptis į studijų dalyką dėstantį dėstytoją prieš paskaitą arba po jos. Studijų dalyko registracijos sąrašuose studentas pasirašo, patvirtindamas savo įsirašymą ar išsibraukimą iš dalyko registracijos sąrašo;

Kaip vyksta pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentų registracija į pirmo semestro studijų dalykus?

Pirmojo kurso studentų rudens semestro studijų dalykų registracija vyksta pirmąją semestro savaitę. Įsiregistruoti pirmakursiams padeda vyresnių kursų studentai ir fakultetų darbuotojai.

Kaip ir iki kada studentas gali koreguoti savo individualų studijų planą?

Studijų departamentui paskelbus Universiteto intranete apie studijų dalykų registracijos sąrašų suvedimą į duomenų bazę, studentams vieną savaitę leidžiama koreguoti registraciją, parašius prašymą fakulteto dekanate.

Į C grupės, specialybės dalykus užregistruoja katedros ar tai reikia daryti pačiam studentui?

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai patys registruojasi į C grupės dalykus. Išimtis būna tik vykstant pirmakursių registracijai į studijų dalykus: Fakultetų darbuotojai, kai nėra C grupės dalykų srautų, įregistruoja studentus į C grupės dalykus, tačiau visada pirmakursis yra informuojamas (kai atvyksta į registraciją ir bendrauja su jam padedančiu studentu – savanoriu ar darbuotoju), į kuriuos C gr. dalykus jau yra įregistruotas.

Ar galima lankyti studijų dalykus, jeigu nesi į juos įsiregistravęs?

Studentai, neužsiregistravę į dalykus, neturi teisės lankyti užsiėmimų, laikyti tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų.

Ar yra įmanoma išsibraukti/įsirašyti į dalykus praėjus registracijos etapui, pavyzdžiui antrą semestro mėnesį?

Studijų reguliamine teigiama, kad „Studijų departamentui paskelbus Universiteto intranete apie studijų dalykų registracijos sąrašų suvedimą į duomenų bazę, studentams vieną savaitę leidžiama koreguoti registraciją, parašius prašymą fakulteto dekanate“. Studijų dalykų registracijos sąrašai į duomenų bazę paprastai yra suvedami per pirmąjį semestro mėnesį. Norintis vėliau koreguoti registraciją į studijų dalykus, studentas privalo su prašymu kreiptis į Fakulteto, kuriame studijuoja, dekaną. Dekanas priima sprendimą ar tenkinti studento prašymą ar ne (pasirašo potvarkį). Turi būti nurodytos pateisinamos priežastys (liga ar kt.).

Ar privaloma laikytis reikalavimų dėl kreditų skaičiaus?

Studentai, neužsiregistravę į leistiną minimalų per semestrą kreditų skaičių, įspėjami elektroniniu laišku, o po pirmojo semestro mėnesio braukiami iš studentų sąrašų. Nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo – antro kursų studentai privalo įsiregistruoti į studijų dalykus, kurių minimali apimtis – 24 (maks. 36) kreditai per semestrą, o vyresnių kursų ir antrosios pakopos studentai turi įsiregistruoti į studijų dalykus, kurių minimali apimtis – 21 (maks.– 39) kreditai per semestrą.

Kaip pasitikrinti į kuriuos studijų dalykus esi įsiregistravęs?

Studentai pasitikrinti į kuriuos studijų dalykus yra įsirašę gali Studentų savitarnos portale prisijungę https://studentas.vdu.lt/ir pasirinkę „Studijų rezultatai > Studijų rezultatų suvestinė“. Be to, kiekvienas studentas, pasibaigus registracijos į studijų dalykus duomenų suvedimui, į asmeninę First Class dėžutę gauna pranešimą apie studijų dalykų registracijos patalpinimą į duomenų bazę su prašymu pasitikrinti užsirašytus dalykus.

Kur kreiptis jeigu pastebėjote, kad yra netikslumų registracijoje į studijų dalykus?

Studentas nedelsdamas turi kreiptis į fakulteto, kuriame studijuoja, dekanatą.

Apie užsienio kalbų studijavimą:

Kokį anglų kalbos lygį privaloma pasiekti studijuojant nuolatinės formos pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose?

Studijuojant pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisosiose studijose privaloma įgyti anglų kalbos B2 lygio žinias.

Kaip ir kur pasitikrinti savo anglų kalbos lygį?

Anglų kalbos mokymosi lygis nustatomas pagal Užsienio kalbų institute išlaikyto anglų kalbos testo rezultatus ir anglų kalbos įvertinimus brandos atestate. Jeigu studentas už anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą yra surinkęs ne mažiau nei 80 balų arba turi anglų kalbos B2 lygio kompetencijas patvirtinantį standartizuotą testo pažymėjimą, jam yra įskaitomas anglų kalbos B2 lygis.

Kokiu atveju studentui nereikia mokėti už užsienio kalbų studijavimą?

Studentai už užsienio kalbų (užsiėmimų tvarkaraštyje pažymėtų kaip „Mokama“) studijavimą nemoka:

 • užsienio kalba įeina į privalomąją studijų programą;
 • į universitetą įstojusių studentų anglų kalbos mokymosi pasiekimai atitinka B1 arba B2 lygiui keliamus reikalavimus ir neišnaudojami privalomam anglų kalbos mokymuisi skiriami 6 arba 12 kreditų;
 • studijuoja nemokamas užsienio kalbas (užsiėmimų tvarkaraštyje pažymėtų „nemokama“) virš privalomos studijų programos;
 • studijuoja tos pačios kalbos (išskyrus anglų kalbą) B1.2 ir aukštesnius B2, C1 ir C1/C2 lygius, jau sumokėję už tris tos kalbos lygius, net jei kreditai viršija privalomą studijų programą.

Kokia yra kaina mokamos 6 kreditų apimties užsienio kabos?

Studentai už 6 kreditų apimties užsienio kalbos studijavimą moka 2 BSI.

Kur galima rasti daugiau informacijos apie mokėjimą už užsienio kalbų studijavimą?

Daugiau informacijos galima rasti rektoriaus įsakymu patvirtintame mokėjimo už užsienio kalbų studijavimą tvarkos apraše.

Apie universiteto ir studijų programos keitimą:

Ar valstybės finansuojamų studijų studentas gali pereiti į kitos studijų srities studijų programą?

Valstybės finansuojamų studijų studentas gali pereiti tik į tos pačios studijų srities studijų programas. Dėl valstybės nefinansuojamų studijų studentų perėjimo į kitos studijų srities programas sprendimą priima fakulteto, į kurio programą nori pereiti studentas, dekano sudaryta komisija.

Ar gali pereiti į kitą studijų programą studentas, turintis akademinę skolą?

Valstybės finansuojamų studijų studentas, turintis akademinę skolą, neturi teisės pereiti į kitą studijų programą.

Kur kreiptis, norint pakeisti studijų programą?

Studentai, norintys keisti studijų programą ar universitetą, turi raštu kreiptis į fakulteto, kuriame nori studijuoti, dekaną ne vėliau kaip likus dešimt dienų iki naujojo studijų semestro pradžios.

Ar išlieka valstybės finansavimas studijų programą ar universitetą keičiantiems studentams?

Programą keičiantiems studentams išlieka jų studijoms skirtas valstybinis studijų finansavimas, bet ne didesnis už keičiamos studijų programos norminę studijų kainą. Jeigu pageidaujamos studijų programos kaina didesnė už keičiamos studijų programos kainą, studentas privalo apmokėti kainos skirtumą nuo semestro pradžios.

Apie studijų finansavimą ir mokėjimą už studijas:

Iki kada studentai turi sumokėti už rudens semestro studijas?

Valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50% studijų kainos už rudens semestrą privalo sumokėti iki rugsėjo 10 d., likusius 50% – iki lapkričio 10d.

Iki kada studentai turi sumokėti už pavasario semestro studijas?

Valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50% studijų kainos sumos už pavasario semestrą privalo sumokėti iki vasario 12d., likusius 50% – iki balandžio 10d.

Kada studentai turi mokėti už studijų dalykus?

Studentai moka už kartojamų dalykų (iš kurių yra gavę akademinę skolą) kreditus, taip pat studentai moka už dalykus, kurie viršiją privalomąją studijų programą.

Ar studentai turi parašyti prašymą norėdami kartoti studijų dalyką, iš kurio turi akademinę skolą?

Studentai, norintys kartoti dalyką iš kurio turi akademinę skolą, turi parašyti prašymą savo fakulteto dekanate. Studentai įsiregistravę į dalyką iš kurio turi akademinę skolą, tačiau neparašę prašymo dėl leidimo kartoti dalyką ar/ir nesumokėję už kartojamą dalyką, iš jo išbraukiami dekano potvarkiu. Studentams išbrauktiems iš kartojamo dalyko skaičiuojamas išnaudotas studijų mokestis.

Kokios pasekmės, jeigu studentai nesumoka už semestro studijas?

Valstybės nefinansuojamų studijų studentai už nesumokėtą studijų mokestį braukiami iš studentų sąrašų paskutinę semestro paskaitų dieną. Išnaudota, bet nesumokėta studijų kaina išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka, kreipiantis į teismą (todėl labai svarbu parašyti prašymą pačiam studentui, jeigu nusprendė nestudijuoti). Studentai, negalintys sumokėti studijų kainos iki paskutinės semestro paskaitų dienos, gali kreiptis į Fakulteto dekaną, kad pratęstų mokėjimo terminą iki egzaminų sesijos pabaigos, pratęsimą ilgesniam laikotarpiui gali suteikti tik studijų prorektorius.

Apie studijų krepšelio grąžinimą valstybei:

Kur rasti informaciją apie studijų krepšelio grąžinimą valstybei?

Studijų krepšelio grąžinimą valstybei administruoja Valstybinis studijų fondas, informaciją galima rasti: vsf.lt/lt/studiju-krepselio-grazinimas.

Kokiu atveju, nutraukus studijas, studentas yra atleidžiamas nuo studijoms skirtų valstybės lėšų grąžinimo?

Valstybės finansuojamų studijų studentui nutraukus studijas, lėšų į valstybės biudžetą nereikia grąžinti (LR vyriausybės 2009-09-30 nutarimas Nr. 1228):

6.1. asmuo studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba asmuo įvykdė studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);

6.2. asmuo neteko valstybės finansavimo Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju (paaiškinu: vadinamoji „rotacija“), studijų semestrą baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje (arba aukštosios mokyklos nustatyta tvarka) raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;

6.3. asmeniui sesija buvo pratęsta, ir studijų semestrą jis baigė aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;

6.4. asmuo buvo išvykęs dalinių studijų užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;

6.5. asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;

6.6. asmuo teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie savo neįgalumą ir kt.

Apie akademinių atostogų suteikimą?

Kur ir kada pateikti prašymą norint išeiti į akademines atostogas iš jų sugrįžti?

Studentas, norintis išeiti į akademines atostogas, turi kreiptis į savo fakulteto dekanatą ir parašyti prašymą. Grįžtantys iš akademinių atostogų studentai iki semestro pradžios pateikia prašymą fakulteto dekanui grįžti iš akademinių atostogų. Akademinės atostogos studentui yra suteikiamos ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios. Akademinių atostogų pabaiga visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia.

Ar galima pasiimti akademines atostogas turint akademinę skolą?

Akademinės atostogos gali būti suteiktos kiekvienam studentui, neatsižvelgiant į jo studijų rezultatus.

Kiek kartų galima išeiti į akademines atostogas?

Per studijų laikotarpįpirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali pasinaudoti šia teise du kartus, antrosios pakopos studijų studentai – vieną kartą.

Ar galima studijuoti atskirus studijų dalykus akademinių atostogų metu?

Akademinių atostogų metu studentai gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo akademines skolas, mokėdami už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

Ar mokama skatinamoji stipendija akademinių atostogų metu?

Studentams skatinamosios stipendijos mokėjimas sustabdomas kai fakulteto dekanas išleidžia potvarkį dėl akademinių atostogų. Grįžusieji iš akademinių atostogų gali gauti stipendiją, jei atitinka kriterijus, pagal kuriuos studentams buvo skirtos stipendijos einamajame semestre ir nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant į akademines atostogas.

Iki kada studentai, esantys akademinėse atostogose gali nutraukti studijas savo noru?

Studentai, negrįžę iš akademinių atostogų, braukiami iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos. Studentai, esantys akademinėse atostogose, savo noru nutraukti studijas gali tik iki akademinių atostogų termino pabaigos.

Ar svarbu nurodyti priežastį dėl kurios prašote akademiniųatostogų?

Labai svarbu, kad studentas aiškiai nurodytų dėl kokių priežasčių prašo akademinių atostogų, ypač tuo atveju, kai atostogos imamos dėl ligos (būtina med. pažyma). Valstybės finansuojamų studijų studentas, planuojantis nutraukti studijas (privalo parašyti prašymą Fakulteto dekanate) nepasibaigus akademinėms atostogoms, neturi grąžinti studijų krepšelio į valstybės biudžetą, jeigu akademinės atostogos buvo suteiktos dėl ligos: vadovaujantis LR 2009-09-30 vyriausybės nutarimo Nr. 1228 6.5. punktu atleidžiami nuo lėšų grąžinimo jeigu „asmuo buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą;“.

Apie studijų nutraukimą ir grįžimą į studijas:

Kada studentai braukiami iš studijų?

Studentai braukiami iš studentų sąrašų:

 • studento prašymu;
 • už nepažangumą, jei yra gavę tris ir daugiau skirtingų dalykų įvertinimus, mažesnius nei 5 (penki);
 • laiku nesumokėję už studijas;
 • neužsiregistravę į semestro dalykus arba reikalaujamą kreditų minimumą;
 • negrįžę iš akademinių atostogų;
 • negynę arba neapgynę baigiamojo darbo;
 • pasibaigus sutarties terminui;
 • už sutarties sąlygų nevykdymą;
 • už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą.

Kada anksčiausiai galima sugrįžti į studijas ir rašyti bei ginti baigiamąjį darbą?

Studentai, negynę arba neapgynę baigiamųjų darbų ir išbraukti iš sąrašų, turi teisę naujai rengti ir ginti baigiamuosius darbus ne anksčiau kaip po pusės metų.

Kaip gali grįžti į studijas už nepažangumą išbraukti asmenys?

Studentai, pašalinti už nepažangumą iš antrojo semestro ar vėliau, klausytojo statusu gali likviduoti turimus akademinius įsiskolinimus. Likvidavę akademines skolas arba sumažinę jų skaičių pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentai, turintys ne daugiau kaip dvi akademines skolas, gali grįžti į kito semestro valstybės nefinansuojamas studijas.

Apie pasiekimų vertinimą:

Kokia vertinimo sistema taikoma Universitete?

Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (kontrolinių darbų, laboratorinių darbų gynimų, namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais.

Kaip turi elgtis studentas jeigu negalėjo dalyvauti atsiskaityme (kolokviume, egzamine ar kt.)?

Studentas su prašymu turi kreiptis į savo fakulteto dekanatą ir jeigu studentas nedalyvavo atsiskaityme dėl svarbių pateisinamų priežasčių, jam bus sudarytos sąlygos laikyti atsiskaitymą kitu metu. Studentas pateikti prašymą dekanui dėl leidimo laikyti atsiskaitymus kitu metu privalo per dvi darbo dienas, išnykus priežastims, dėl kurių negalėjo atvykti.

Kokia yra patvirtinta atsiskaitymų trukmė?

Atsiskaitymų trukmė:

 • kolokviumams skiriama ne mažiau kaip 1 akademinė valanda ir ne daugiau kaip 2 akademinės valandos;
 • egzaminams skiriama ne mažiau kaip 2 akademinės valandos ir ne daugiau kaip 4 akademinės valandos.

Kada turi būti skelbiami tarpinių atsiskaitymų rezultatai?

Tarpinių atsiskaitymų rezultatai skelbiami ir aptariami užsiėmimų metu per dvi savaites po tarpinio atsiskaitymo, bet ne vėliau kaip iki paskutinės dalyko paskaitos.

Kada turi būti skelbiami egzamino rezultatai?

Po egzamino raštu galutiniai rezultatai skelbiami VDU Nuotolinių studijų aplinkoje per tris darbo dienas ir po to jie aptariami studentų grupėje. Studentų dalyvavimas aptarime nėra privalomas.

Ar studentas turi teisę perlaikyti egzaminą nemokamai?

Studentas, neišlaikęs egzamino, taip pat studentas, kurio galutinis pažymys yra neigiamas, turi teisę egzaminą vieną kartą pakartoti nemokamai. Neatvykus į egzaminą be svarbios pateisinamos priežasties arba nesąžiningai pasielgus atsiskaitymo metu, egzamino perlaikyti negalima. Studentas turi teisę pasirinkti ar perlaikyti egzaminą ar ne. Egzamino įvertinimu laikomas perlaikyto egzamino pažymys. Studentui, nustatytu laiku neatvykus į egzamino perlaikymą be svarbios pateisinamos priežasties, įskaitomas iki perlaikymo gautas neigiamas egzamino pažymys.

Kaip turėtų elgtis studentas jeigu nesutinka su dėstytojo įvertinimu?

Studentas, nesutinkantis su dėstytojo įvertinimu, gali teikti apeliacinį prašymą fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui, vadovaujantis Rektoriaus patvirtintu Apeliacijų teikimo tvarkos aprašu.

Apie studijų dalyko kartojimą:

Kada studentui įskaitoma akademinė skola?

Esant neigiamam studijų dalyko galutiniam įvertinimui (mažesniam už 5) po perlaikyto egzamino, studentui įskaitoma to dalyko akademinė skola. Studijų dalyką studentas gali kartoti tik sumokėjęs nustatytą mokestį.

Kur turi kreiptis studentas jeigu nori kartoti studijų dalyką iš kurio yra gavęs akademinę skolą?

Studentas su prašymu turi kreiptis į savo fakulteto dekanatą. Taip pat kartojant studijų dalyką studentui gali būti įskaitomi prieš tai pasiekti studijų rezultatai. Kartodamas studijų dalyką, studentas gali pasirinkti, ar kartoja visą dalyką ir moka visą kartojamojo dalyko studijų mokestį, ar įskaitomi prieš tai pasiekti tarpinių atsiskaitymų teigiami studijų rezultatai ir kartojamos tik tos dalyko dalys, kurių tikslų pasiekimai buvo įvertinti neigiamai. Teigiamai išlaikyto egzamino, jeigu bendras dalyko (galutinis) pažymys buvo neigiamas, įskaityti negalima. Kartojant dalyką, teigiamai išlaikytą egzaminą reikia laikyti iš naujo.

Apie studijų baigimą:

Kada yra ginami baigiamieji darbai?

Baigiamieji darbai ginami gegužės-birželio mėnesiais arba sausio mėnesį. Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštį katedros pateikiamas ne vėliau kaip dvi savaitės iki pirmojo komisijos posėdžio.

Kokie dokumentai reglamentuoja baigiamųjų darbų gynimą?

Baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą reglamentuoja Rektoriaus įsakymu patvirtinta Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendroji tvarka ir fakulteto parengti specialieji reikalavimai baigiamųjų darbų rengimui ir gynimui.

Kada yra išduodamas diplomas su pagyrimu?

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių pažangumo vidurkis ne mažesnis kaip 9,5 ir baigiamasis darbas įvertintas pažymiu 10, o visų studijų metu gautas žemiausias įvertinimas yra 8, ir tokių įvertinimų yra ne daugiau kaip keturi, išduodamas diplomas su pagyrimu.

Kokia yra atsiskaitymo su universitetu tvarka?

Diplomas ir priedėlis išduodamas absolventui atsiskaičius su biblioteka ir kitais Universiteto padaliniais, kaip nurodoma Rektoriaus patvirtintoje Studentų atsiskaitymo su Universitetu tvarkoje.

Daugiau informacijos apie apie studijų baigimą.