Stipendijos

Vytauto Didžiojo universitetas disponuoja iš skatinamųjų stipendijų fondo (LR valstybės biudžeto skiriamų lėšų) ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai, sudarytu VDU stipendijų fondu, iš kurio, suderinus su VDU Studentų atstovybe, mokamos visų rūšių stipendijos. Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Skatinamosios stipendijos

Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų formos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose.

Pirmo kurso pirmo semestro nuolatinių studijų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5 (devyni su puse), skiriamos 2 (dviejų) Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio skatinamosios stipendijos.

Vėlesnio nei pirmas kursas pirmas semestras pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams lėšos skatinamosioms stipendijoms paskirstomos proporcingai pagal studijų programas ir skiriamos tiems studentams, kurie neturi akademinių skolų ir jų paskutinio semestro apimtis kreditais atitinka Universiteto Studijų reguliamine numatytus minimalius reikalavimus, šia tvarka:

 • 3,5 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos skiriamos:
  • pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt) balų;
  • antros pakopos studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt) balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ir (ar) meninėje veikloje. Studentai, norėdami gauti šią stipendiją per 10 darbo dienų nuo einamojo semestro pradžios turi pateikti prašymą fakulteto, kuriame mokosi dekanui kartu su užpildyta, universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta, atspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų bei informacijos apie kitą studento mokslinę ar meninę veiklą, sąrašo forma.
 • 2 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos skiriamos ne mažiau kaip 20 % studentų studijuojančių konkrečioje studijų programoje skaičiaus, įskaitant studentus, kuriems Skatinamoji stipendija buvo paskirta vadovaujantis 3,5 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos skyrimo kriterijais, ir kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 8,000 (aštuoni) balai;
 • iki 1 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos studentams, kuriems Skatinamoji stipendija nebuvo paskirta vadovaujantis 3,5 ir 2 BSI dydžio Skatinamųjų stipendijų skyrimo kriterijais, o jų paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 9,000 (devyni) balai.

Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Skatinamosios stipendijos skiriamos ir pagal Vytauto Didžiojo universiteto studijų mainų programas į užsienio universitetus išvykstantiems bei iš jų grįžtantiems studentams pagal jų išsivežamus ar parsivežtus paskutiniojo semestro studijų rezultatus.

Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas, vyriausybės nustatyta tvarka, studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • būti iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą
 • turėti teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
 • būti ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį, sekite informaciją  Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje.

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Užsienio lietuvių stipendijos

Universitetas, vadovaudamasis VDU užsienio lietuvių stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, skiria stipendijas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo 2013 m. buvo priimti studijuoti į Universiteto pirmąją studijų pakopą arba vientisąsias studijas.

Doktorantų stipendijos

Skiriamos trečiosios studijų pakopos studentams ir mokamos, vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu, į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams arba, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu – į universiteto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams.

Vienkartinės stipendijos

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, visų studijų formų ir pakopų studentams, neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą, gali būti skiriamos šių rūšių vienkartinės stipendijos:

Universiteto vardo garbės stipendija

Skiriama VDU studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą. Stipendijos skyrimo nuostatai

Universiteto vienkartinė socialinė stipendija

Universiteto skiriama vienkartinė socialinė stipendija gali būti suteikta šiais atvejais:

 • vieno iš tėvų netekties atveju, skiriama jos prašant iki vienerių metų laikotarpio po mirties, prie prašymo pridedant tėvų mirties liudijimo ir studento gimimo liudijimas kopijas
 • įvykus nelaimei (vagystei, gaisrui ir pan.), prie prašymo pridedant atitinkamus nelaimės faktą grindžiančius dokumentus ar jų kopijas
 • pasikeitus socialinei šeimos padėčiai, prie prašymo pridedant atitinkamus dokumentus ar jų kopijas, kurie fiksuoja radikalų šeimos socialinės padėties kitimą
 • patiriantiems sunkią materialinę padėtį, prie prašymo pridedant atitinkamus dokumentus ar jų kopijas, kurie fiksuoja sunkios materialinės padėties būvį

Vienkartinė socialinė stipendija gali būti skiriama iki 4 BSI dydžio ir mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą, studentui pateikus prašymą skirti vienkartinę socialinę stipendiją kartu su atitinkamais, aukščiau nurodytais, prašymą grindžiančiais dokumentais pateikiant juos Studentų reikalų departamentui.

Universiteto vienkartinė skatinamoji stipendija

Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, meninėje, sportinėje ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veikloje universitete.

Stipendija yra iki 5 BSI dydžio ir mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą, studentui pateikus motyvuotą prašymą, kuriam turi tarpininkauti atitinkamo padalinio vadovas arba SA prezidentas, Studentų reikalų departamentui.

Kitos stipendijos

Tikslinės stipendijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka studentams gali būti skiriama specialių programų stipendija iš programinio konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo lėšų už apibrėžto projekto, programos, tyrimų rezultatus ar pasiekimus švietimo ir mokslo srityje. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės fakultetų dekanatuose.

Universiteto rektoriaus stipendija

Universiteto rektoriaus vardinė stipendija gali būti skiriama kitais, VDU stipendijų skyrimo tvarkos apraše nenumatytais atvejais. Stipendijos dydis ir mokėjimo dažnumas nustatomas jį suderinus su universiteto Studentų atstovybe.

Universiteto mecenatų įsteigti stipendijų fondai

Iš privačių ar juridinių asmenų gaunamos universiteto studentų paramai skirtos lėšos yra mokamos pagal universiteto su kitomis šalimis sudarytus susitarimus arba, jeigu šiuose susitarimuose mokėjimo tvarka nėra numatyta, ji nustatoma suderinus su universiteto Studentų atstovybe.

Daugiau informacijos teikia

Studentų reikalų departamentas

 • Daukanto g. 27–210, 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
 • paštas srd@vdu.lt

Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasite www.vdu.lt/fakultetai