Kita parama

Universiteto teikiama parama

Mokesčių mokėjimo atidėjimas arba mokėjimas dalimis

Universitetas, esant pagrįstiems studentų reikalavimams, mokesčio už studijas arba (ir) apgyvendinimo mokesčio mokėjimo terminą gali atidėti arba leisti šį mokestį mokėti dalimis. Tokiu atveju studentas turi parašyti rektoriui adresuotą motyvuotą prašymą, nurodant priežastis, dėl kurių universitetas turėtų leisti studentui atitinkamą mokestį mokėti dalimis. Mokesčio už studijas prašymas pateikiamas fakulteto dekanui, apgyvendinimo mokesčio – Studentų reikalų departamentui.

Studentų patirtų išlaidų kompensavimas

Universiteto studentams, vykstantiems į mokslines konferencijas, seminarus ar kitus renginius mokslo, visuomeniniais, Universiteto atstovavimo, bendradarbiavimo ar kitais su Universitetu susietais tikslais, gali kompensuoti patirtas išlaidas ar jų dalį, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, kuris nustato Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiriamų mokestinių lengvatų ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarką.

Valstybės teikiama parama

Valstybinis studijų fondas be valstybės remiamų paskolų bei socialinių stipendijų, studentams taip pat teikia šią valstybės teikiamą paramą:

 • Studijų stipendijas
 • Paramą užsienio lietuviams
 • Studijų kainos kompensavimą, kuris gali būti skiriamas pagal faktiškai sumokėtą studijų kainą ar jos dalį, ne didesnę, kaip norminė studijų kaina, pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose, pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:
  • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos) ir (arba)
  • trečiuosius studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – pabaigus antrąją pusę studijų programos)

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, kuris reglamentuoja Vytauto Didžiojo universitete pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programose studijuojančių ar studijavusių asmenų faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis, sudaro ir iki einamųjų metų spalio 20 dienos pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Valstybinis studijų fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Universitetas:

Svarbu žinoti, jog:

 • jeigu valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (ligos, techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) nepateikia prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją iki Valstybinio studijų fondo el. laiške nurodyto prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos, jis turi kreiptis į Valstybinį studijų fondo direktorių leisti šiam asmeniui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pasibaigus Valstybinio studijų fondo el. laiške nustatytam prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminui, bet tai turi padaryti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 23 dienos.
 • jeigu valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) buvo neįrašytas į Universiteto Valstybiniam studijų fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir yra motyvuotas asmens prašymas, Valstybiniam studijų fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šiam asmeniui, nesvarbu, kada šis asmuo baigė atitinkamą studijų laikotarpį.
 • Kompensavimą karo tarnybą atlikusiems, t.y. laikotarpyje nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 21 d. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims yra skiriamas už studijas sumokėtos kainos dalies (ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimas. Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama:
  • Studijuojantiems pirmoje studijų pakopoje asmenims, kurie baigė pirmąją studijų programos pusę (nuolatinių (vientisųjų) studijų formos studentams po II kurso baigimo, ištęstinių studijų formos – po III kurso baigimo) iki kiekvienų einamųjų metų spalio 15 d. kreipiantis į Studentų reikalų tarnybą, kuri sudaro sąrašus asmenų galinčių gauti kainos dalies kompensacijas nurodant jų turimus FirtstClass el. pašto adresus, pateikiant:
   • Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos arba 9-ių arba 13-kos savaičių bazinių karinių mokymų baigimo faktą
   • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
  • Baigusiems studijas, t.y. asmenys baigę pirmos studijų pakopos antrąją studijų programos pusę arba antrąją studijų pakopą, arba po studijų atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigę 9-ių ar 13-kos savaičių bazinius karinius mokymus, privalo kreiptis į Valstybinį studijų fondą dėl sumokėtos už studijos dalies kompensacijos.
  • Asmenims, kurie privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į aukštąsias mokyklas buvo priimti iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, t.y. iki 2009 m. gegužės 12 d., už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos turi prašyti baigus studijas kreipiantis į Valstybinį studijų fondą.

Daugiau informacijos

Studentų reikalų departamentas

 • Daukanto g. 27–210, 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
 • paštas srd@vdu.lt

Studijų departamentas (dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo)

 • Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 323 599
 • paštas studijos@vdu.lt

Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasite www.vdu.lt/fakultetai