Gyvenamosios vietos skyrimas

Gyvenamoji vieta bendrabutyje yra skiriama vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto apgyvendinimo bendrabučiuose tvarkos aprašu:

 • konkurso tvarka, kuris organizuojamas I k. studentams studijų sutarčių su universitetu sudarymo laikotarpyje (reikia sekti informaciją vdu.lt naujienų skiltyje), skiriant gyvenamąją vietą visam tos studijų pakopos, kuriame studentas studijuoja studijų laikotarpiui arba akademiniams metams
 • ne konkurso tvarka, studentams nuolat sekant informaciją apie laisvas gyvenamąsias vietas bendrabučiuose ir jas rezervuojantis studentų savitarnos portale, skiltyje Bendrabutis nurodyta tvarka (VDU studentams) arba tiesiogiai kreipiantis į Studentų reikalų departamentą (ne VDU studentams) bei apsigyvenant tik einamiesiems mokslo metams

Laikino studentų apgyvendinimo VDU bendrabutyje sistema

Studentas, kuris negyvena bendrabutyje, laikinai (ne ilgesniam kaip 7 kalendorinių dienų laikotarpiui) turi galimybę apsigyventi bendrabutyje, rezervuojantis gyvenamąją vietą naudojantis studentų savitarnos portalo (skiltimi Bendrabutis), šia tvarka:

 • studentas turi atlikti gyvenamosios vietos rezervaciją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki atvykimo į bendrabutį dienos;
 • gyvenamoji vieta yra suteikiama tik tada, kai rezervaciją patvirtina Studentų reikalų departamentas;
 • studentas el. būdu turi pasirašyti Apgyvendinimo sutartį ir per vieną dieną nuo apsigyvenimo bendrabutyje dienos atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui turi pateikti dokumentą, patvirtinantį apgyvendinimo mokesčio už visą laikotarpį apmokėjimą.

Studentų apgyvendinimo ir iškeldinimo procedūra

Studentas el. būdu sudaręs Apgyvendinimo sutartį bendrabutyje turi apsigyventi:

 • skiriant gyvenamąją vietą konkurso būdu, per Studentų reikalų departamento nustatytą terminą (reikia sekti informaciją vdu.lt naujienų skiltyje)
 • skiriant gyvenamąją vietą ne konkurso būdu, per 5 darbo dienas nuo Gyvenamosios vietos paskyrimo dienos

Nepasirašius Apgyvendinimo sutarties ir neįsikėlus į paskirtą gyvenamąja vietą per nustatytą laikotarpį, studentas netenka teisės į jam paskirtą gyvenamąją vietą.

Gyventojus apgyvendina ir iškeldina atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas, kuris fiksuoja faktinę įsikėlimo arba išsikėlimo į (iš) gyvenamosios vietos datą, nuo kurios pradedamas arba baigiamas skaičiuoti apgyvendinimo bendrabutyje laikotarpis.

Įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą asmenys privalo nuo 14 val., išsikelti – iki 12 val., tačiau atsižvelgiant į studento prašymą ir galimybes jį tenkinti, atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas turi teisę keisti įsikėlimo ar išsikėlimo laiką, jį susiderinus tarpusavyje tame pat bendrabutyje, kuriame gyvenama.

Apsigyvenimo bendrabutyje procedūra:

 • Iki įsikėlimo į bendrabutį momento, studentas el. būdu turi sudaryti Apgyvendinimo sutartį, prieš tai susipažinęs su Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis
 • Apsigyvenimo bendrabutyje metu, studentas turi:
  • būti sudaręs internetu Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį
  • pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą
  • pateikti vieną dokumentinę nuotrauką (3X4 cm)
 • Studentas apsigyvendamas įgyja individualaus naudojimo turtą, kuris įrašomas į gyvenamosios vietos kambario pasą, įvardijant esamus gedimus ir (ar) trūkumus. Pretenzijos dėl gyvenamosios vietos pase nenurodytų gedimų ir (ar) trūkumų po apgyvendinimo procedūros praėjus 24 val. – nepriimamos.

Studentas, ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena prieš išsikeldamas iš gyvenamosios vietos, apie tai privalo pranešti atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui, sumokėti Universiteto vidaus tvarkoje priskirtus su apgyvendinimu susijusius mokesčius, atlaisvinti gyvenamąją vietą ir grąžinti išduotą inventorių bei išsivežti turėtą asmeninį turtą.

Mokesčiai už apgyvendinimą

Visi su apgyvendinimu susijusios mokesčių mokėjimo sąlygos ir terminai yra reglamentuoti Apgyvendinimo sutartyje, tačiau svarbu žinoti, jog:

 • Jei apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, gyventojas mokestį už einamąjį mėnesį turi sumokėti iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.
 • Jei sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui, gyventojas paskirtą mokestį už visą apgyvendinimo sutartyje numatytą apgyvendinimo laikotarpį turi sumokėti per 1 (vieną) dieną nuo apsigyvenimo gyvenamojoje vietoje dienos ir pateikti atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui dokumentą, patvirtinantį mokesčio apmokėjimą.

Mokestis už svečio apgyvendinimą yra paskaičiuojamas studentui ir pridedamas prie studento apgyvendinimo mokesčio mokėjimo. Gyventojams, laiku nesumokėjusiems su apgyvendinimu susijusių mokesčių, skiriamos drausminančios priemonės.

Dokumentai