D.U.K.

Kur ir kada galima pateikti prašymą dalyvauti priėmimo konkurse?
Vytauto Didžiojo universitetas 2016 m. universitetinio priėmimo metu priims studentus į pirmosios pakopos (bakalauro) nuolatines ir vientisąsias (teisės) studijas. Stojantieji galės pretenduoti į valstybės nefinansuojamas vietas. Dokumentų priėmimas prasidės nuo rugpjūčio 1-25 d.

Kokio dydžio yra stojamoji studijų įmoka 2016 metų priėmime?
Stojamosios studijų įmokos, kaip ir prašymo koregavimo mokesčio, nėra.
Dokumentų įforminimo metu, kai bus pasirašomos studijų sutartys, priimtieji turės sumokėti registracijos mokestį toje aukštojoje mokykloje, į kurią bus pakviesti studijuoti ( VDU registracijos mokestis – 40 Eur).

Ar reikia atvykti į bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą užpildžius prašymą internetu?
Bendrojo priėmimo metu bus vykdomas elektroninis dokumentų kopijų prisegimas LAMA BPO informacinėje sistemoje, tad stojantiesiems nebereikės fiziškai pristatyti dokumentų į LAMA BPO (kilus abejonėms dėl dokumento tikrumo, stojantysis gali būti paprašytas fiziškai pristatyti originalų dokumentą). Daugiau informacijos čia.

Kokių dokumentų kopijas reikia prisegti prie savo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje, jei vidurinį išsilavinimą įgijau anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje?

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, LAMA BPO informacinėje sistemoje reikia prisegti šių dokumentų kopijas:

  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
  • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Kur galima rasti bendrojo priėmimo punktų sąrašą?
Bendrojo priėmimo punktus galite rasti visuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Jų adresus rasite LAMA BPO tinklapyje.

Ar priėmimui į aukštąją mokyklą turi įtakos prašymo dalyvauti priėmimo konkurse pildymo data?
Prašymo pildymo data priėmimo rezultatams įtakos neturi.

Ar norint studijuoti savo lėšomis reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar į valstybės nefinansuojamas vietas yra priimama be konkurso?
Bendrojo priėmimo metu yra priimama tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas, tačiau yra sudaromos atskiros konkursinės eilės pretenduojančių į studijų krepšelį ir siekiančių studijuoti savo lėšomis.

Jei stojimo prašyme į valstybės finansuojamas vietas bus užpildyti 9 pageidavimai ir nei vienas jų nebus patenkintas, ar aukštoji mokykla pasiūlys mokamas studijas?
Jei, neįstoję į valstybės finansuojamą vietą tam tikroje studijų programoje, norėtumėte studijuoti savo lėšomis, turėtumėte tai pažymėti pageidavimų sąraše.

Ar tai, kad brandos atestatas yra su pagyrimu, turi įtakos stojant?
Ne, bet pagyrimą gavote už gerus rezultatus, kurie ir padės įstoti.

Kiek reikia būti išlaikius valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą VDU?
Pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas,  minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas – brandos atestatas. Norint gauti  brandos atestatą reikalingi du brandos egzaminai, vienas iš jų – lietuvių kalbos ir literatūros.

Pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas,  minimalūs rodikliai priklauso nuo mokyklos baigimo metų ir dar keleto dalykų. Informaciją galite rasti šioje nuorodoje – minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas vietas.

Kitą informaciją apie VDU programas ir stojimo salygas rasite čia.

Kaip yra skaičiuojamas konkursinis/stojamasis balas?
Pagrindiniams kriterijams naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, tuomet jie sumuojami. Prie gautos sumos pridedami ir papildomų kriterijų balai. Jeigu į konkursinį balą įskaičiuojami metiniai pažymiai, tai jie pirmiausiai iš mokyklinės dešimtbalės skalės yra paverčiami į priėmimo dešimtbalę skalę, o po to A, B1 arba B2 lygio metiniai pažymiai yra mažinami 50 proc., o B, A1 arba A2 lygio mažinami 70 proc. ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento.

Jei nelaikiau egzamino, ar skaičiuojant konkursinį balą vietoj egzamino bus rašomas 0 įvertinimas?
Jei asmuo nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių brandos  egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į brandos atestatą  įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys (vietoje metinio pažymio, asmeniui pageidaujant, gali  būti imamas mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, kuris yra perskaičiuojamas). Į konkursinį balą  negali būti įskaičiuojamas pagrindinio dalyko metinis pažymys.

Jei laikiau brandos egzaminą, tačiau jo įvertinimas konkursinio balo formulėje yra žemesnis už  metinį to dalyko įvertinimą, perskaičiuotą į dešimtbalę priėmimo skalę, kuris balas bus  skaičiuojamas priėmimo metu?
Konkursinis balas bus skaičiuojamas iš palankesnio stojančiajam rezultato. Metinis pažymys negali  būti imamas pagrindinio dalyko ir lietuvių kalbos bei literatūros. Pvz.: chemijos egzamino  įvertinimas yra 34, o metinis pažymys išplėstiniu (A) kursu – 8, tai bus skaičiuojamas metinio  pažymio koeficientas.

Ar galiu įstoti į dvi studijų programas bendrojo priėmimo metu?
Pagrindinio bei papildomo priėmimo metu galima gauti 1 kvietimą: į valstybės finansuojamą (vf), valstybės nefinansuojamą (vnf) ar valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st). Stojantieji taip pat gali užpildyti tikslinio finansavimo prašymą, įrašant iki 2 pageidavimų iš valstybės tikslinio finansavimo vietas gavusių programų sąrašo. Programų sąrašą galite rasti čia.

Esu atleistas nuo brandos egzaminų. Kaip šiuo atveju bus skaičiuojamas konkursinis balas?
Jei stojantysis atleistas nuo dalyko brandos egzaminų, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai. Skaičiuojant konkursinį balą jie perskaičiuojami pagal metinių ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų perskaičiavimo tvarką. Jeigu nėra numatyto dalyko metinio pažymio, laikoma, kad to dalyko egzamino arba metinis pažymys yra „nulis“, konkurse dalyvauti leidžiama.

Kada vyksta stojamieji egzaminai?
LAMA BPO sistemoje pasirinkus studijų programą su stojamuoju egzaminu, pranešama, kad yra  reikalingas stojamasis egzaminas (registracija į stojamąjį egzaminą būtina). Apie stojamuosius egzaminus galite sužinoti sekdami informaciją  aukštųjų mokyklų ir LAMA BPO tinklalapiuose.

Ar apskaičiuojant konkursinį balą atsižvelgiama į metinių pažymių vidurkį?
Konkursinis balas sudaromas iš priėmimo sąlygose nurodytų egzaminų ir metinių pažymių, o į metinių pažymių vidurkį neatsižvelgiama.

Kas bus tuo atveju, jei neatvyksiu laikyti stojamojo egzamino arba motyvacijos testo?
Jeigu neatvyksite laikyti stojamojo egzamino ar motyvacijos įvertinimo testo, Jūs negalėsite dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą vietą. Iš motyvacijos testo gavus įvertinimą 0 taip pat bus neleidžiama dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas vietas.

Ar dalyvaujant stojimo konkurse į aukštąją mokyklą stojantiesiems taikomas amžiaus cenzas?
Ne, netaikomas.

Esu lietuvių kilmės Lenkijos Respublikos pilietis. Ar galiu pretenduoti į Lietuvos valstybės finansuojamą vietą?
Lietuvių kilmės asmenys, pateikę šalies, iš kurios atvyko, lietuvių bendruomenės pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Daugiau informacijos apie tai galima rasti čia.

Vidurinę mokyklą baigiau užsienyje. Kur turėčiau kreiptis dėl įgytos kvalifikacijos įvertinimo?
Dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimo reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą Vilniuje, adresu A.Goštauto g. 12, tel. (+370 5)  210 4772, el.p. skvc@skvc.lt

Ar yra papildomų egzaminų (be nurodytų priėmimo taisyklėse), jei vidurinė mokykla baigta ne Lietuvos Respublikoje?
Stojantiesiems į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas Studijų kokybės vertinimo centro pažymoje dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo gali būti nurodyta, kad asmuo turi papildomai išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Tokiu atveju stojantieji lietuvių kalbos įskaitą laiko Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje jų nustatyta tvarka.

Ar galima bus pretenduoti į Vytauto Didžiojo universitete likusias laisvas vietas?
Į likusias laisvas vietas gali pretenduoti tie stojantieji, kurie dalyvavo priėmimo konkurse, bet nebuvo pakviesti studijuoti, arba buvo pakviesti, tačiau dokumentų neįteikė.

Kaip galėsiu pasirašyti studijų sutartį su universitetu?

Nuo šių metų pakviestiems studijuoti VDU bus siūloma pasirašyti sutartį dviem būdais:

  • Sutarties sudarymas internetu (turintiems elektroninę bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą);
  • Sutarties sudarymas atvykus į VDU ir gavusiems prisijungimo duomenis.