Psichologijos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5141
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Psychology
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Justina Naujokaitienė, Kauno „Saulės“ gimnazija

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Psichologijos mokymo metodikos dalyko studijų metu atskleidžiama specifika, šiandieninės mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su mokomojo dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo(-si) technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant mokomojo dalyko ugdymo turinį aptariamos mokymo(-si) tikslų, mokymo(-si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti mokymo(-si) procesą realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During Methodology for Teaching Psychology subject studies specifics of concrete learning subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning Psychology subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to learning Psychology subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching Psychology subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines psichologijos dalyko mokymo kryptis.
2. Atrinkti ir apibūdinti mokymo(-si) bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant psichologijos dalyko mokymo planą.
3. Parengti psichologijos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio ir mokymosi koncentro mokiniams.
4. Parengti psichologijos dalyko individualaus mokymo(-si) planą specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(-ams).
5. Parengti psichologijos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(-ams).
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo(-si) priemones ir aplinkas.

Dalyko turinys

Bendrieji psichologijos dalyko didaktikos pagrindai. Psichologijos dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Psichologijos dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo(-si) technologijų (metodų ir priemonių) taikymo teisės pagrindų dalyko pamokose galimybės.
Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius gebėjimus. Psichologijos dalyko specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai. Vertinimas ir įsivertinimas psichologijos dalyko pamokose.
Psichologijos dalyko plano realizavimas: mokymo(-si) aplinkos kūrimas, mokymo(-si) metodų ir priemonių atranka. Mokymo(-si) individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo(-si) planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas. Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams
Psichologijos dalyko mokymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
Papildoma literatūra
1. 2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
2. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L.
Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
3. 2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija
4. 1999 Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO