Biologijos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5121
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Biology
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    dr. Regina Erlickytė-Marčiukaitienė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko studijų metu atskleidžiama specifika, šiandieninės biologijos dalyko ugdymo kaitos tendencijos. Supažindinama su biologijos dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo/si technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant biologijos dalyko ugdymo turinį aptariamos mokymo/si tikslų, mokymo/si metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti mokymo/si procesą realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During subject studies specifics of concrete learning Biology subjects curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning Biology subjects changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to learning Biology subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching Biology subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines biologijos dalyko ugdymo kryptis.
2.Atrinkti ir apibūdinti mokymo/si bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant biologijos dalyko ugdymo planą.
3. Parengti biologijos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio ir mokymosi koncentro mokiniams.
4. Parengti biologijos dalyko individualaus mokymo/si planą specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui/ams.
5. Parengti biologijos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui/ams.
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo/si priemones ir aplinkas.

Dalyko turinys

Bendrieji biologijos dalyko didaktikos pagrindai. Biologijos dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir mokomojo dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Biologijos dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo/si technologijų (metodų ir priemonių) taikymo biologijos dalyko pamokose galimybės.
Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius gebėjimus. Biologijos dalyko specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai. Vertinimas ir įsivertinimas biologijos dalyko pamokose.
Biologijos dalyko plano realizavimas: mokymo/si aplinkos kūrimas, mokymo/si metodų ir priemonių atranka. Mokymo/si individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo/si planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas. Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Biologijos dalyko mokymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio įvertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2006 Lamanauskas, V., Vilkonis, R. Interneto panaudojimas mokant/is biologijos: situacijos analizė ir prognozės. Gamtamokslinis ugdymas. Nr.3(17)(2006). Šiaulių universitetas
2. 2004 Žemgulienė, E. Integruotos biologijos pamokos. Vilnius : Vilniaus knyga
3. 2013 Grinkevičius, K., Noreika, R. Pamokos planavimas ir organizavimas: teoriniai pagrindai ir praktiniai patarimai : mokomoji priemonė, skirta biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo nuolatinių ir ištęstinių bakalauro studijų programų studentams, pradedantiems dirbti mokytojams. Vilnius : Edukologija
4. 2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
5. 2008 Petty, G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Vilnius: Tyto alba
Papildoma literatūra
1. 2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
2. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L.
Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
3. 2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija
4. 1999 Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO