Choreografijos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5123
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Choreography
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. dr. Giedra Linkaitytė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Idalija Braškytė, K. Griniaus pagrindinė mokykla.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Choreografijos mokymo metodikos studijų metu atskleidžiama šio dalyko ugdymo turinio planavimo ir organizavimo specifika, šiandieninės bendrųjų kompetencijų ugdumo/si didaktikos tendencijos. Supažindinama su BUP reikalavimais dalykui , atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo/si technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Choreografijos mokymo metodikos dalyko turinyje aptariamos mokymo/si tikslų, mokymo/si metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos, išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas bei galimybės tenkinti specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti ugdymą šokiu realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During Methodology for Teaching Choreography subject studies specifics of this learning subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of general competencies didactics‘ in contemporary world are discussed. Students are introduced to the General Education Programs‘ requirements for this learning subject; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of Methodology for Teaching Choreography the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through the dance in realizing specific principles of subject didactic are developed. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti šiuolaikines ugdymo tendencijas šokio pamokose.
2. Atrinkti ir apibūdinti kompetencijas, kurios ugdomos taikant choreografijos elementus.
3. Parengti užduotis ir numatyti atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio mokinių ugdymui/si šokiu.
4. Parengti individualaus mokymo/si planą specialiųjų mokymosi poreikių turinčiam mokiniui.
5. Parengti užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specialiųjų mokymosi poreikių turinčio mokinio ugdymui/si.
6. Remiantis siužetinės judesio pasakos metodu parengti šokio pamokos planą ir jį įgyvendinti.
7. Parengti interaktyvų naujos patirties pristatymą.

Dalyko turinys

Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir kompetencijos, kurių plėtotė numatyta choreografijos dalykui BUP. Svarbiausios ugdymo šokiu nuostatos.
Pažinimo ir kultūrinės kompetencijos plėtotę skatinančios mokymosi aplinkos kūrimo galimybės (pasaulio tyrinėjimą ir estetinę patirtį skatinančios priemonės, gyvenimo sunkumų įveikimas, kinestetinės raiškos gebėjimai irk t.).
Ugdymo/si šokiu planavimas ir realizavimas taikant meninę ir sveikatos kompetenciją ugdančią mokymo/si aplinką, mokymo/si metodus ir priemones.
Choreografijos ugdymo specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos, skatinančios mokinių kūrybingumą ir iniciatyvumą, planavimas. Mokinių vertinimas ir įsivertinimas choreografijos pamokose.
Mokymo/si individualizavimo samprata ir pagrindiniai jos taikymo choreografijos pamokose principai. Mokymo/si planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių mokiniams rengimas ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Ugdymo šokiu praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.
Socialinė ir komunikavimo kompetencijų (gebėjimo gyventi, bendrauti, veikti ir būti kartu) ugdymo galimybės choreografijos pamokose.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio įvertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 1998 Arends R. I. Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai
2. 1998 Aktyvaus mokymosi metodai: mokytojo knyga. Vilnius: Garnelis
3. 1999 Grendstad N. M. Vaizduotė ir jausmai. Vilnius: Margi raštai
4. 1994 Lietuvių sceninio šokio pagrindai. Klaipėda: Menininkų namai
5. 2011 Pagrindinio ir viduriniojo ugdymo bendrosios programos.
Prieiga internete: http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog
Vilnius: ŠMM
6. 2006 Petty G. Šiuolaikinis mokymas: praktinis vadovas. Vilnius: Tyto alba
Papildoma literatūra
1. 1997 Gražiausios Anderseno pasakos. Kaunas: Vaiga
2. 2000 Kievišas J., Gaučaitė R. Vaiko veikla meninio ugdymo procese. Šiauliai: ŠU leidykla
3. 1996 Gražiausios lietuvių pasakos. Kaunas: Vaiga
4. 1992 Poškaitis K. Liaudies choreografija: choreografijos kilmės ir lietuvių liaudies choreografijos bruožų klausimai. Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras
5. 2001 Šoks broliukai šokinį: Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos žaidimai, rateliai, šokiai. Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras
6. 1995 Pasakos: pasaulio pasakų rinktinė. Vilnius: Rosma