Fizikos mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5126
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Physics
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko studijų metu atskleidžiama specifika, šiandieninės fizikos dalyko mokymo kaitos tendencijos. Supažindinama su fizikos dalyko programomis, atskleidžiamos šiuolaikinių mokymo(si) technologijų taikymo galimybės ugdant konkrečius mokinių gebėjimus. Planuojant fizikos dalyko mokymo turinį, aptariamos mokymo(si) tikslų, mokymo(si) metodų ir vertinimo/įsivertinimo sąsajos. Išryškinamas individualizuoto mokymo aspektas, tenkinant specialiuosius mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai modeliuoti mokymo(si) procesą realizuojant specifinius dalyko didaktikos principus, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During subject studies specifics of concrete Physics subject curriculum planning and organization is revealed; tendencies of learning Physics subject changes in contemporary world are discussed. Students are introduced to learning Physics subject programs; the possibilities to use contemporary teaching and learning technologies for developing concrete learners skills are presented. While planning the curriculum of teaching Physics subject the links between learning objectives, methods and evaluation are discussed. The aspect of individualized learning for meeting specialized learners needs is underlined. During practical classes students’ abilities to model learning process through realizing specific principles of subject didactic are developed using contemporary education technologies. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines fizikos dalyko mokymo kryptis.
2.Atrinkti ir apibūdinti mokymo(si) bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones realizuojant fizikos dalyko mokymo planą.
3. Parengti fizikos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas įvairaus amžiaus tarpsnio ir mokymosi koncentro mokiniams.
4. Parengti fizikos dalyko individualaus mokymo/si planą specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(ams).
5. Parengti fizikos dalyko užduotis ir atsiskaitymo formas, pritaikytas specifinių mokymosi poreikių turinčiam mokiniui(ams).
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje, apibūdinat mokymo(si) priemones ir aplinkas.

Dalyko turinys

Bendrieji fizikos dalyko didaktikos pagrindai. Fizikos dalyko mokymo kryptys ir svarbiausios nuostatos. Švietimo sistemos reforma Lietuvoje ir fizikos dalyko ugdymo kaitos tendencijos.
Fizikos dalyko mokymo programų apžvalga. Šiuolaikinių ugdymo(si) technologijų (metodų ir priemonių) taikymo fizikos dalyko pamokose galimybės.
Mokomosios medžiagos atrankos programose ir vadovėliuose problema. Teorijos ir praktikos ryšys ugdant konkrečius gebėjimus. Fizikos dalyko specifika skirtingose amžiaus grupėse. Pamokos planavimo tikslas ir pagrindiniai pamokos plano elementai. Vertinimas ir įsivertinimas fizikos dalyko pamokose.
Fizikos dalyko plano realizavimas: mokymo(si) aplinkos kūrimas, mokymo(si) metodų ir priemonių atranka. Mokymo(si) individualizavimo samprata ir pagrindiniai principai. Mokymo(si) planavimas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Užduočių, kontrolinių darbų rengimas. Užduočių ir atsiskaitymo formų pritaikymas specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.
Fizikos dalyko ugdymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio įvertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2007 Fizikos mokymas bendrojo lavinimo mokykloje ir technikos bei technologijos universitetuose - dermė ir perimamumas : mokslinių straipsnių rinkinys. / VGTU, Švietimo plėtotės centras ir Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos Vilniaus skyrius. Vilnius : Technika
2. 2012 Borodinienė, A. Mokinių informacinių gebėjimų formavimasis mokantis fizikos XI-XII klasėse. Vilnius : Edukologija
3. 2003 Šlekienė, V., Ragulienė, L. Tarpdalykinės fizikos ir matematikos integracijos realizavimas VIII klasės fizikos pamokose Aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo kaita ir perspektyvos ( fizika, matematika ir informatika): tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, 2003m. lapkričio 28-29 d., Šiauliai. Šiauliai : Šiaulių universitetas
4. 2013 Šlekienė, V., Ragulienė, L. Realiųjų ir virtualiųjų demonstracijų panaudojimas mokant fizikos vidurinėje mokykloje
Šiaulių universitetas. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Šiauliai : Mokslinis metodinis centras Scientia Educologica
5. 2011 Viduriniojo ugdymo bendrosios programos. Vilnius: ŠMM
Papildoma literatūra
1. 2006 Petty, G. Šiuolaikinis mokymas. Vilnius: Tyto alba
2. 2000 Bennett, B. B., Rolheiser-Bennett, C., Stevahn, L. Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis
3. 2006 Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija
4. 1999 Jensen, E. Tobulas mokymas. Vilnius: AB OVO