Fortepijono mokymo metodika

  • Dalyko kodas: EDU 5127
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Methodology for Teaching Piano
  • Dalykas atestuotas: 2016-03-15
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-30
  • Dėstytojas(-ai):

    Dr. Asta Lapėnienė, Vytauto Didžiojo universitetas;
    Donaldas Račys, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko studijų metu atskleidžiamos šiuolaikinės muzikos ugdymo kryptys, bendrieji mokymosi groti fortepijonu principai. Supažindinama su mokomojo dalyko metodinėmis programomis, muzikinio raštingumo ir stiliaus ugdymo ypatumais. Išryškinamas individualizuoto mokymosi groti fortepijonu aspektas, tenkinant skirtingo muzikinio pasirengimo ir gebėjimų mokinių mokymosi poreikius. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi studentų gebėjimai kūrybiškai planuoti ir organizuoti mokymo/si groti fortepijonu pamoką. Studentai skatinami analizuoti, vertinti ir ieškoti inovatyvių sprendimų konkrečiose probleminėse situacijose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

During subject studies specifics of contemporary trends in teaching music, general learning principles of playing the piano are revealed. Students are introduced to learning subject programs, the specifics of musical literacy and style development. The aspect of individualised learning to play the piano for meeting the learning needs of the learners with different musical preparation and abilities is highlighted.
During practical classes students’ abilities of planning and organising the learning process of playing piano are developed. Students are encouraged to analyze, evaluate and search for innovative solutions in concrete problematic situations.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti dalykai: Bendroji didaktika, Ugdymo proceso planavimas, Pedagoginė psichologija

Dalyko studijų rezultatai

1. Įvardyti šiuolaikines muzikos ugdymo kryptis.
2. Atrinkti ir apibūdinti mokymo/si bei vertinimo/įsivertinimo metodus ir priemones, būdingas mokymuisi groti fortepijonu.
3. Parengti užduotis ir atsiskaitymo formas, skirtas muzikinio raštingumo ir muzikinio stiliaus suvokimo gebėjimų ugdymui.
4. Apibūdinti individualius mokymosi groti fortepijonu būdus.
5. Parengti individualios mokymosi groti fortepijonu pamokos planą.
6. Argumentuotai pateikti sprendimus konkrečioje probleminėje situacijoje.

Dalyko turinys

Šiuolaikinės muzikos ugdymo kryptys. Bendrieji fortepijono mokymo principai ir svarbiausios nuostatos. Metodinių programų apžvalga.
Technologinis muzikinių įgūdžių ugdymas: taisyklingas rankos pastatymas, teisingas sėdėsenos formavimas, pirštų technikos lavinimas.
Muzikinio raštingumo ugdymo ypatumai. Muzikinių ženklų įsisavinimas, susipažinimas su įvairiais muzikiniais raktais. Tinkamos aplikatūros (pirštuotės) naudojimas. Fortepijono garso valdymas, dinaminių ženklų suvokimas ir gebėjimas juos tinkamai įprasminti.
Stiliaus suvokimo ugdymo ypatumai. Stilių išraiškos įvairovė ir skirtingos suvokimo bei interpretavimo formos.
Individualus muzikinio mokymosi groti fortepijonu procesas. Muzikinio lavinimo raidos sąsajos su įgimtais muzikiniais gebėjimais.
Individualios mokymosi groti fortepijonu pamokos struktūra ir specifika. Individualių mokymosi poreikių tenkinimas fortepijono pamokoje.
Scenos baimės įveikos būdai. Ugdymo praktikoje kylantys sunkumai ir jų sprendimo patirtys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 20 val.
Bendravimas su studentais pasitelkus e-priemones 10 val.
Savarankiškas darbas 50 val.
Iš viso 80 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Egzaminas – 50 proc. galutinio įvertinimo, kolokviumas – 20 proc., tarpinis atsiskaitymas - 30 proc.

Literatūra

1. 2013 Krakauskaitė V. Jaunasis pianistas. Vilnius: Vaga
2. 1972 Gieseking W., Leimar K. Piano Technique. New York: Dover Publications, INC
3. 2010 Matthay T. The Act of Touch in all its Diversity. Memphis: General books
4. 2010 Matthay T. The First Principles of Pianoforte Playing. Longsmans, Green and Co
5. 2000 Schenker H. The Art of Performance. Oxford University Press
6. 1973 Hofmann J. Piano Playing: with Piano Questions Answered. New York: Dover Publications, INC
Papildoma literatūra
7. Ching J. Better Beginnings. Bosworth and Co., Ltd
8. 1983 Waterman F. On Piano Teaching and Performing. Faber Music Ltd
9. 2001 Barratt C. The Classic Piano Course. Chester Music
10. Sandor G. On Piano Playing. London: Collier Macmillan Publishing Co., INC
11. Siki B. Piano Repertoire: A Guide to Interpretation and Performance. London: Collier Macmillan Publishers